Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

sts sorulari

sts2008

QuestionAnswer
1. Ekzoftalmus, tremor ve taşikardi saptanan bir hasta- da, kanda serbest triiodotironin (T3) ve tiroksin (T4) düzeyi yüksek, tirotropin (TSH) düzeyi ise düşük bu- lunmuştur. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Sessiz tiroidit B) Koryokarsinom C) Dışarıdan yüksek dozda tiroid hormonu alımına bağlı tirotoksikoz D) Graves hastalığı E) Subakut tiroidit
2. Poliüri ve polidipsi tanımlayan, 24 saatlik diürezi 6 litre bulunan ve idrar ozmolalitesi 200 mOsm/L olan bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Diabetes insipidus B) Tip 1 diabetes mellitus C) Tip 2 diabetes mellitus D) Cushing sendromu E) Uygunsuz ADH salgısı
3. Hipofiz sapında kesi olduğunda aşağıdaki hor- monların hangisinin salgısı artar? A) Adrenokortikotropik hormon B) Tirotropin C) Prolaktin D) Folikül stimüle edici hormon E) Lüteinize edici hormon
4. Gottron papülleri, aşağıdaki hastalıkların hangi- sinde görülür? A) Sistemik lupus eritematozus B) Dermatomiyozit C) Ankilozan spondilit D) Romatoid artrit E) Sistemik skleroz
5. Akut gut artriti atağında aşağıdaki ilaçlardan han- gisinin verilmesi sakıncalıdır? A) Allopürinol B) Kortikosteroid C) Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç D) Kolşisin E) Sentetik ACTH
6. Aşağıdakilerden hangisi negatif akut faz protein- lerinden biridir? A) Fibrinojen B) Serum amiloid A proteini C) C-reaktif protein D) Haptoglobin E) Albümin
7. Aşağıdaki durumların hangisinde eritrositlerde hipokromi ve mikrositoz görülmez? A) Demir eksikliği B) Kurşun zehirlenmesi C) Talasemi D) Herediter sferositoz E) Vitamin B6 eksikliği
8. Ateş, yaygın lenfadenopati, hepatosplenomegali ve atipik lenfositoz saptanan bir hastanın ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? A) Enfeksiyöz mononükleoz B) Kronik miyelösiter lösemi C) Akut lenfositik lösemi D) Aplastik anemi E) Burkitt lenfoma
9. Tümör lizis sendromunda aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez? A) Hiperürisemi B) Hiperkalemi C) Hiperfosfatemi D) Laktik asidoz E) Hiperkalsemi
10. Aşağıdaki tümörlerden hangisi primer sklerozan kolanjit ile en sık ilişkilidir? A) Kolanjiyokarsinom B) Pankreas adenokarsinom C) Hepatoblastom D) Hepatoselüler karsinom E) Hemanjiyoendotelyom
11. Aşağıdaki hipofizer hastalıklardan hangisi kolo- rektal kanser için bir risk faktörüdür? A) Panhipopitüiterizm B) Akromegali C) Sheehan sendromu D) Prolaktinoma E) Non-fonksiyonel pitüiter adenom
12. Aşağıdaki kanser türlerinin hangisinde adjuvan sistemik tedavinin faydası gösterilememiştir? A) Kolon kanseri B) Meme kanseri C) Osteosarkom D) Kolanjiyoselüler kanser E) Akciğer kanseri
13. Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) pozitif vaskülitlerde, aşağıdakilerden hangisi böbrek tu- tulumu için tipik değildir? A) Işık mikroskopisinde kresent oluşumu vardır. B) Klinik tablo hızlı ilerleyici glomerülonefrittir. C) İmmünofloresan incelemede yoğun immün depo- lanma görülür. D) Hastalarda çoğunlukla hematüri vardır. E) Wegener granülomatozu ve mikroskopik poliarte- ritis bu grup hastalıklardandır. B) Klinik tablo hızlı ilerleyici glomerülonefrittir. C) İmmünofloresan incelemede yoğun immün depo- lanma görülür. D) Hastalarda çoğunlukla hematüri vardır. E) Wegener granülomatozu ve mikroskopik poliarte- ritis bu grup hastalıklardandır.
14. Asemptomatik persistan mikroskopik hematüri yakınması olan 55 yaşında bir erkek hastada ön- celikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Akut glomerülonefrit B) Hipertansif nefropati C) Akut sistit D) Akut piyelonefrit E) Üriner sistem malignitesi
15. Diyabetik nefropati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İlk dönemde glomerüler filtrasyon hızı artar. B) Hiperfiltrasyon dönemini mikroalbüminüri takip eder. C) Mikroalbüminüri evresini glukozüri izler. D) Makroalbüminüri evresinde hastaların çoğunda nefrotik sendrom vardır. E) Makroalbüminüri evresinde retinopati ve nöropati sık görülür.
16. Peutz-Jeghers sendromu ile ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) Gastrointestinal sistemi tutan bir hastalıktır. B) Otozomal resesif geçiş gösterir. C) Gastrointestinal sistemle ilişkili ve ilişkisiz malig- nitelerde artış görülür. D) Tipik patolojik bulgu hamartomatöz poliplerdir. E) Dudak ve yanaklardaki pigmente spotlar zaman- la soluklaşır.
17. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi fistülizan Crohn has- talığının tedavisinde kullanılmaz? A) Azatioprin B) 6-merkaptopürin C) Kortikosteroidler D) İnfliksimab E) Siprofloksasin
Created by: Akineton