Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging studenten

QuestionAnswer
Welke episode in een bipolaire stoorniskomt het meest voor en duurt vaak het langst? a. Manische episode b. Hypomanische episode c. Depressieve episode c. Depressieve episode
Welk symptoom past niet bij aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornins (AHDH)? a. Geen aandacht voor details b. Vergeetachtig c. Verstoort of onderbreekt anderen d. Stoornis non-verbaal gedrag d. Stoornis non-verbaal gedrag
Een patiënt met een bipolaire stoornis heeft een grootheidswaan tijdens de manische episode. Is hier sprake van een stemmingsincongruente waan? Nee, onjuist.
Welke verschijnselen verschijnen meestal als eerst bij een patiënt met Multiple Sclerose? a. Sensibele verschijnselen b. Cerebellaire verschijnselen c. Stoornissen van de seksuele functie a. Sensibele verschijnselen
Een patiënt kan de rechterarm niet actief buigen, er is enkel een zichtbare en voelbare contractie waarneembaar in de M. Biceps brachii. Gradatie spierkracht flexoren van de rechter elleboog volgens de MRC-schaal? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 a. 1
Welke afwijkingen reflexen bij een HNP L4-L5? a. Verlaagde kniepeesreflex, normale achillespees reflex b. Normale kniepeesreflex, verhoogde achillespeesreflex c. Beide normaal d. Normale kniepeesreflex, verlaagde achillespeesreflex c. Beide normaal
Welk onderstaande symptoom wordt niet veroorzaakt door amyotrofe laterale sclerose (ALS)? a. Dwanghuilen b. Geknepen timbre van de stem c. Bewegingsstoornis van de musculus levator palpebrae d. Verslikpneumonie c. Bewegingsstoornis van de musculus levator palpebrae
De diagnose Multiple Sclerose kan pas worden gesteld wanneer andere mogelijke oorzaken voor de klachten passend bij MS zijn uitgesloten. Juist
Man, depressie, ruzie in de stad. Gevaar voor anderen. Ruzie is volgens omstanders ontstaan nadat iemand per ongeluk een biertje over hem heen gooide toen hij langs liep waarop de depressieve man hem een duw gaf. Gedwongen opname veroorloofd? Nee, het gevaar vloeit niet rechtstreeks uit de stoornis voort.
Aan welke zijde mag het taalcentrum worden verwacht bij linkshandigen en mensen die ambidexter zijn? a. Linkerhemisfeer b. Rechterhemisfeer c. De kans op linker- of rechterhemisfeer is even groot c. De kans op linker- of rechterhemisfeer is even groot
Welke spier zorgt NIET voor flexie van het kniegewricht: a. M. rectus femoris b. M. sartorius c. M. semitendinosus d. M. biceps femoris a. M. rectus femoris
De diagnose Myasthenia Gravis wordt niet gesteld op basis van: a.antilichamen tegen acetylcholinereceptoren b.antilichamen tegen spierspecifieke kinase (muscle specific kinase, MUSK) c. electromyografie (EMG) d.spierbioptie d.spierbioptie
Bij een aantal patiënten met Myasthenia Gravis komt een thymoom voor, dit percentage bedraagt 10-15%. Juist
Afstandelijk, gesloten, weinig emotioneel, solitair. Welke Cluster A persoonlijkheidsstoornis past het best? a. Antisociale b. Ontwijkende c. Schizoïde d. Schizotypische c. Schizoïde persoonlijkheidstrekken
Amitryptiline en nortriptyline zijn één van de weinige antidepressiva waarvan therapeutische bloedspiegels bekend zijn. Daarom krijgt meer dan 75% een adequate bloedspiegel bij de standaarddosering. Onjuist
Hoe is de kniepeesreflex bij een patiënt met een extrapirimidaal beeld? a. Afwezig b. Verlaagd c. Normaal d. Verhoogd c. Normaal
Welke spier/spieren is/zijn het meest belangrijk in de abductie van het heupgewricht? a.Gluteus medius en gluteus minimus b.Hamstring c.Piriformis a.Gluteus medius en gluteus minimus
Uitval van de nervus accessorius leidt tot krachtsvermindering in de musculus trapezius en de musculus sternocleidomastoideus. Juist
Ongeveer de helft van de patiënten met neuronitis vestibularis houdt restklachten, die soms alleen in speciale omstandigheden optreden (kermis, boot). Juist
Bij een pijnprikkel aan de linker voet treedt ook in de rechter voet een reflexmatige reactie op, gelijk aan de reactie in de linker voet. Onjuist
Welk medicament berust op blokkade van de dopaminereceptor bij parkinsonisme? a. Calciumkanaalblokkers b. Neuroleptica c. Antihistaminica b. Neuroleptica
Ketogeen dieet bij kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie? a. Drie tot vier keer zo veel vet als eiwit en KH b. Drie tot vier keer zo veel vet in tegenstelling tot eiwit en KH c. Drie tot vier keer zo veel eiwit en KH in tegenstelling tot vet a. Drie tot vier keer zo veel vet als eiwit en KH
Bij welke neurologische aandoening lijden patiënten niet dikwijls ook aan dwangklachten zoals deze gezien worden bij obsessieve-compulsieve stoornissen? a. Gilles de la Tourette b. Parkinson c. Alzheimer d. Huntington c. Alzheimer
Tot welke neurotransmitter is de neurobiologische oorzaak van de drangstoornis trichotillomanie (het drangmatig uittrekken van lichaamshaar) vaak te herleiden? a. Serotonine b. Dopamine c. Acetylcholine a. Serotonine
Angststoornissen, zowel met medicatie als cognitieve gedragstherapie behandeld. Welke angststoornis alleen met cognitieve gedragstherapie behandeld? a. Paniekstoornis b. Sociale fobie c. Specifieke fobie d. Gegeneraliseerde angststoornis c. Specifieke fobie
Hoe groot is de kans dat een kind ADHD heeft als één van de ouders ook ADHD heeft. a. 10-20% b. 20-30% c. 30-40% d. 40-50% b. 20-30%
Bij Bipolaire-II depressie heb je zowel grote stemmingspieken als grote stemmingsdalen. Onjuist
Bij Parkinsonisme is de receptor gevoeligheid voor dopamine gestoord. Juist
Tinteling opstijgend van de voeten en handen naar boven is een typisch beeld van: a. Ziekte van Lyme b. Polyneuropathie c. Guillan-Barré d. Multiple sclerose c. Guillan-Barré
Dhr. P komt op uw spreek uur met een ptosis links en een anisocorie links. Waar zou deze patiënt nog meer last van hebben? a. ongekruiste dubbelbeelden b. gebruiste dubbelbeelden b. gebruiste dubbelbeelden
Bitter eten smaakt hem niet meer zo goed. (achterste deel van de tong) Welke zenuw is hier aangedaan? a. N. Trigeminus b. N. Facialis c. N. Glossopharyngeus d. N. Hypoglossus c. N. Glossopharyngeus
Bij uitval van welke hersenzenuw treed aniscorie op? a. N. Facialis b. N. Oculomotorius c. N. Opticus b. N. Oculomotorius
Hoe voelt iemand zich nadat hij een een absence heeft gehad? a. normaal b. moe c. verward a. normaal
Een aanval bij trigeminusneuralgie duurt vaak: a. seconden tot minuten b. minuten tot een uur c. meerdere uren a. seconden tot minuten
Een torticollis is een voorbeeld van een dwangstand. Onjuist
Het windlass fenomeen doet zich voor in de: a. voet b. enkel c. knie a. voet
Bij welke van onderstaande ziekten is het ellebooggewricht het meest waarschijnlijk aangedaan? a. Artrose b. Reumatoide artritis c. ziekte van Bechterew b. Reumatoide artritis
Classificatie van intracapsulaire heupfracturen volgens Garden kijkt naar: a. dislocatie van de caput femoris b. steilheid van de fractuur a. dislocatie van de caput femoris
Created by: NineBakedElves
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards