Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Termini 4

srpsko - madjarski

szerbülmagyarul
Za vikend putujem u Budimpestu, jer jos nisam bio u Madjarskoj. A hétvégén Budapestre utazom, mert még nem voltam Magyarországon.
Milena uvek nesto pita. Milena mindig kérdez valamit.
Veoma mi je drago, da cemo se naci u petak. Nagyon örulök, hogy találkozunk pénteken.
Nadam se, da ce biti dobro vreme. Remélem, jó idő lesz.
Naravno, da cemo ici do tvrdjave i kuvati nesto. Persze, hogy megyünk várba és főzünk valamit.
Sa arodroma prvo idemo kuci. A repűlőtérről először hazamegyünk.
U subotu ujutru na pijacu idemo, tamo doruckujemo i pazarimo, jer nedeljom je pijac zatvoren. Szombat reggel piacra megyünk, ott reggelizünk és bevásárolunk, mert vasárnap a piac zárva van.
Ne pusim, ali cigarete hocu da kupim. Nem dohányzom, de cigarettát akarok venni.
Kaput hocemo da kupimo. Kabátot akarunk venni.
Knjigu hocete da kupite? (Ön) Könyvet akar venni.
Kakve cipele hocete da kupite? (Ön) Milyen cipőt akar venni?
Gde hocete da pisete pisma? (Ön) Hol akar leveleket írni?
Zelim jedno lagano letnje odelo. Szeretnék egy könyü nyári ruhát.
Jedne nove cipele zelim da kupim. Egy új cipőt szeretnék venni.
Nekoliko casa takodje zelim. Néhany poharat is szeretnék.
Volim da igram i pevam. Szeretek táncolni és énekelni.
U plesnoj skoli radim. Egy tánciskolában dolgozom.
Veoma volim putovati i uciti jezike. Nagyon szeretek utazni és nyelveket tanulni.
Govorim engleski i nemacki. Beszélek angolul és németül.
Sada italijanski hocu da ucim. Most oloszul akarok tanulni.
Ja sam biznismen. Üzletember vagyok.
U jednoj americkoj firmi radim. Egy amerikai cégnél dolgozom.
Cesto putujem. Gyakran utazom.
Volim muziku da slusam, da gledam filmove i da igram. Szeretek zenét hallgatni, filmeket nézni és táncolni.
Veoma volim da se bavim sportom. Nagyon szeretek sportolni.
Skoro da svakog dana plivam ili trcim. Majdnem mindennap úszok vagy futok.
Jos ne znam skijati, ali bih voleo. Még nem tudok sielni, de szeretnék.
Obozavam citati. Imádok olvasni.
Na fakultetu radim, u biblioteci. Egy egyetemen dolgozom, a könyvtárban.
Veoma volim bicikl voziti, svakog dana biciklom na posao idem. Nagyon szeretek biciklizni, mindennap biciklivel járok dolgozni.
Veoma volim surfovati po internetu, dopisivati se e-mejlom, muziku slusati. Nagyon szeretek internetezni, e-mailezni, zenit hallgatni.
Ne volim da gledam televiziju. Nem szeretek televíziót nézni.
Mrzim ispite, nikada ne ucim. Utálok vizsgázni, soha nem tanulok.
Mrzim igrati se na kompjuteru. Utálok számitógépezni.
Mrzim da idem na pijac. Utálok piacra menni.
Devojcica veoma voli da ide u skolu. A kislány nagyon szeret iskolában járni.
Pored prozora volimo sedeti. Az ablak mellett szeretünk ülni.
Mi ne volimo jake cigarete. Nem szeretünk erős cigarettát.
Marina ne voli da uci. Marina nem szeret tanulni.
Uskoro hocu da kupim jedan nov kompjuter. Hamarosan egy új számitógépet akarok venni.
Kod kuce obicno muziku slusam ili filmove gledam. Otthon zenét szöktam hallgatni vagy filmeket nézek.
Obicno puno ne spavam, jer ne mogu, zato sto ponekada do ponoci catam. Nem szöktam sokat aludni, mert nem tudok, ezért néha éjfélig olvasok.
Nedeljno dva puta idem u biblioteku, jer tamo obicno citam novine. Egy héten kétszer járok könyvtárba, mert ott szoktam újságot olvasni.
Vikendom obicno igram, iako u poslednje vreme se ne provodim mnogo. Hétvégén szoktam táncolni, bár mostanában nem bulizom sokat.
Ne umem da kuvam, obicno radije narucim nesto. Nem tudok fözni, inkább szoktam rendelni valamit.
Mozete li kuvati? (Ön) Tud fözni?
Mozete li doci? (Ön) Tud jönni?
Da li znate ovog coveka? (Ön) Ismeri ezt az embert?
Da li znate ovu knjigu? (Ön) Ismeri ezt az könyvet?
Ne mogu za Madjarsku putovati. Nem tudnak Magyarországra utazni.
U koliko sati moze krenuti? Hány órakor tud indulni?
Napokon je petak. Végre péntek van.
Napokon je cetvrtak. Végre csütörtök van.
Steta sto je hladno i pada kisa. Kar, hogy hideg van és esik az eső.
Sutra i prekosutra ce biti lepo vreme. Holnap és holnapután jó idő lesz.
Bice 30 stepeni. Harminc fok lesz.
To gde je? Az hol van?
Nedaleko od Budimpeste. Budapesttől nem messze.
Veoma lepo mesto, tamo je tvrdjava na planini, odatle je prelep pogled na Dunav. Nagyon szép hely, van ott egy vár a hegyen, onnan gyönyörü a kilátás a Dunára.
Ne, biciklom je odavde veoma daleko. Nem, biciklivel innen nagyon messze van.
Po meni busom idemo ili brodom. Szerintem busszal megyünk vagy hajóval.
Moguce je karticom platiti? Lehet kártyával fizetni?
Da, moguce je. Igen, lehet.
Moguce je ovde kartu za bus dobiti? Lehet itt buszjegyet kapni?
Gde je moguce lepe radnje videti? Hol lehet szép üzleteket látni?
Lek samo u apoteci je moguce dobiti. Orvosságot csak gyógyszertárban lehet kapni.
Gde je moguce jeftine cipele kupiti? Hol lehet olcsó cipőt venni?
Gde je moguce jesti? Hol lehet enni?
Tamo je moja olovka. Ott van a ceruzám.
Moj brod je veliki. A hajóm nagy.
Njegov krevet je mali. Az ágya kicsi.
Njena cerka voli da cita. A lánya szeret olvasni.
Gde Vam je sestra? Hol van a nővére?
Vas auto je veliki. Az autója nagy.
Gde nam je dete? Hol van a gyerekünk?
Kako je lep njihov stan. Milyen szép a lakásuk.
Kako je lepa njihova kuhinja. Milyen szép a konyhájuk.
Gde Vam je dete? Hol van a gyermeke?
Pivo mi je vruce. A söröm meleg.
Moj sin je mlad. A fiam fiatal.
Covekova casa je prazna. A férfi pohara üres.
Vase pismo je pored lampe. (mnozina) A leveletek a lámpa mellett van.
Trazite vase dete? (mnozina) Kerestek a gyermeketek.
Nosite vasa dokumenta? (mnozina) Visztek az aktátok.
Boli te lakat? Fáj a könyököd?
Gde ti je kuca? Hol van a házad?
Centar Budimpeste je lep. Budapest belvárosa szép.
Devocin stan je veliki. A lány lakása nagy.
Detetova kutija je prazna. A gyerek doboza üres.
Gradski muzej je zanimljiv. A város múzeume érdekes.
Nasa varta nisu zelena. Az autónk nem zöld.
Nas auto nije nov. Az kocsink nem új.
Puno namestaja ima u njihovom stanu. Sok bútor van a lakásukban.
Veliki su prozori u njihovoj kuci. Nagy ablakok vannak a házukban.
Kome Kati pise pismo? Kinek ír levelet Kati?
Marko Mileni pise pismo. Marko Milenanak ír levelet.
Kome nosite cvece? (Ön) Kinek visz virágot?
Tebi. Neked.
Meni. Nekem.
Nama. Nekünk.
Njemu. Neki.
Njima. Nekik.
Ja imam kucu. Nekem van egy házam.
Ja imam psa. Nekem van egy kutyám.
Psa imam. Kutyám van.
Nemam kucu. Nekem nincs házam.
Moje sekretarice su lepe. Nekem titkárnőim szépek.
Moje kravate su lepe. Nekem nyakkendőim szépek.
Gde su mi deca? Hol vannak a gyerekeim?
Gde su mi knjige? Hol vannak a könyveim?
Cipele moga sinu nisu ciste. A fiam cipői nem tiszták.
Moji komsija ima kucice takodje. A szomszédnek kutyái is vannak.
Moji komsija ima aute takodje. A szomszédnek autói is vannak.
Ovo su njegovi prozori. Ez az ő ablakai.
Ovo su njegova vina. Ez az ő borai.
Ovo su njegovi butici. Ez az ő áruházai.
Imam tri lepe cerke. Nekem van három szép lányom.
Imam puno zanimljivih knjiga. Nekem van sok érdekes könyvem.
Imam kuce u budimpesti. Nekem vannak házaim Budapesten.
Ona ima cerku od 9 godina. Neki van egy nyolc éves lánya.
On ima puno para. Neki van sok pénze.
On nema zenu. Neki nincs felesége.
Ima veoma dobrog direktora. Neki van egy nagyon jó igazgatója.
Mi nemamo dece. Nekünk nincsenek gyerekeink.
Mi nemamo veliki stan. Nekünk nincs nagy lákasunk.
Mi nemamo puno para. Nekünk nincs sok pénzünk.
Oni imaju tri auta. Nekik van három autójuk.
Oni imaju lepu skolu. Nekik van szép iskolájuk.
Oni imaju dobre nastavnike. Nekik vannak jó tanáraiuk.
Nikola je tako pametan, kao Milena. Nikola olyan okos, mint Milena.
Marko nije tako mali, kao Milena. Marko nem olyan kevés, mint Milena.
Marko je veci od Milene. Marko nagyobb, mint Milena.
Nikola je tezi od Marine. Nikola nehezebb, mint Marina.
Marina je najhrabrija na svetu. Marina legbátorabb a világon.
Milena je pametnija od Marka. Milena okosabb, mint Marko.
Milena je najpametnija na svetu. Milena legokosabb a világon.
Marko je najlepsi na svetu. Marko legszebb a világon.
Olovka je tvoja. A ceruza a tied.
Knjiga je nasa. A könyv a mienk.
Jabuka je moja. Az alma az enyém.
Stolovi su njegovi. Az asztalok az övéi.
Video sam ga u operi. Láttam őt az operában.
Kako Vam se svidela predstava? Hogy tetszett az előadás?
Kako Vam se svideo film. Hogy tetszett a mozi?
Kako Vam se svideo fakultet? Hogy tetszett az egyetem?
Bio je ovde do tri godine. Három évig volt itt.
Auto je duzi od bicikle. Az autó hosszabb, mint a bicikli.
Decak je visok kao i devojcica. A fiú olyan magas, mint a kislány.
Ti nisi tako pametan, kao ostali. Nem vagy olyan okos, mint töbiek.
Ispit je bitniji od zurke. A vizsga fontosabb, mint a buli.
U podne sam u restoranu jeo. Délben vendéglőben ebédeltem.
Jutros sam isao u skolu. Reggel az iskolába mentem.
Juce sam bio u pozoristu. Tegnap szinházba mentem.
Prepodne sam napisao pismo. Délelőtt levelet írtam.
Posle podne sam setao gradom. Délután a városban sétáltam.
Kasnije sam ucio u basti. Azután a kertben tanultam.
Uvece sam napravio kafu. Este kávét csináltam.
Citao sam knjigu. Könyvet olvastam.
Nisam doneo novine. Nem hoztam újságot.
Predstavio sam svoju cerku. A lányomat bemutattam.
Juce sam dosao. Tegnap jöttem.
Prosle godine sam dosao. Tavaly jöttem.
Kolima sam dosao. Kocsival jöttem.
Sta ste radili juce? (Ön) Mit csinált tegnap?
Spavao je celog dana. Egész nap aludt.
Setao je dva sata. Két órát sétált.
Pevala je u crkvi. A templomban énekelt.
U deset ste krenuli. (Ön) Tízkor indult.
Puno je radio. Sokat dolgozott.
Uspred kuce smo sedeli. A ház előtt ültünk.
Plivali smo ispod mosta. A híd alatt úsztunk.
Otisli smo iza kola. A autó mögött mentünk.
Jeli smo ispod drveta. A fa alatt ettünk.
Pitam, koliko je sati. Megkérdezem, hány óra van.
Pitam, gde je skola. Megkérdezem, hol van az iskola.
Pitam, koliko su stara deca. Megkérdezem, hány évesek a gyerekek.
Pitam, u koliko sati stize. Megkérdezem, mikor érkezik.
Platicu ja. Fogok fizetni.
Pisaces. Fogsz írni.
Sutra cemo jesti. Holnap fogunk enni.
U petak cete piti. (vi) Pénteken fogtok inni.
Sutra ce krenuti. (oni) Holnap fognak indulni.
Uskoro cu kupiti nov kompjuter. Hamarosan egy új számitogépet fogok venni.
Created by: magyar84
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards