Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woordenschat

Om je nederlandse woordenschat te verbeteren

TermDefinition
wanstaltig gedrochtelijk, mismaakt
creperen doodgaan; ellendig omkomen
uitgemergeld broodmager en krachteloos
balorig opstandig, onwillig, dwars
bajonet steekwapen aan de loop van een geweer
gadeslaan oplettend bekijken
clochard zwerver
distantieren afstand nemen van een mening, een daad
murw bereid alle tegenstand op te geven
pomerol Bordeauxwijn
gerant bedrijfsleider van een hotel of restaurant
vedette populaire figuur, bv. in de sport
penoze onderwereld
verzengen verschroeien
bobo (spottend) official of bestuurder in de sport
stuitend ergerniswekkend
huzarenstukje geslaagde en snelle prestatie
gehonoreerd inwilligen: een verzoek honoreren,
nakende aanstaand
heilsoldaat lid van het Leger des Heils
terloopsheid zonder dat je er veel nadruk op legt
timide verlegen, schuchter
integraalhelm valhelm die ook de kin en de zijkanten van het hoofd bedekt
accelereren versnellen, optrekken van een auto
faliekant dat is faliekant verkeerd, mis helemaal
weifelen aarzelen, niet kunnen besluiten
karekiet bruine zandvogel
impresario organisator van toneeluitvoeringen, concerten enz.
consciëntieus nauwgezet; gewetensvol
accuraat nauwkeurig
adhesie steun
amnestie kwijtschelding van straf
antecedent woord waarnaar verwezen wordt
apotheose schitterend sluitstuk
archipel eilandengroep
cineast filmmaker
clementie genade, welwillendheid
collisie botsing
congruent overeenstemmend
consternatie ontsteltenis, opschudding
declameren voordragen
domicilie woonplaats
douceur fooi, geschenk
elementair cruciaal, broodnodig
epoque tijdstip, tijdvak
explicatie uitleg
fiducie vertrouwen
geagiteerd opgewonden, nerveus
hautain hooghartig
hermetisch volledig dicht, luchtdicht
heroïsch heldhaftig
idyllisch vreedzaam
illuminatie verlichting
incognito onder een schuilnaam
ingaam schandelijk, eerloos
inkleden op een bepaalde manier brengen
jobstijding ongeluksbericht
lumineus schitterend
meteorologisch weerkundig
minutieus nauwgezet
mogendheid land dat zichzelf bestuurd
netelig lastig
nivellering gelijkmaken, verkleinen van verschillen
ontluisterend beschamend
optornen er met moeite tegenin gaan
palpatie betasting
piëteit eerbied
postscriptum toevoegsel aan brief, naschrift
pragmatisch nuttig, bruikbaar
quarantaine afzondering
restitueren terugbetalen
sub rosa in het geheim, in vertrouwen
afasie het onvermogen te spreken
affectatie een schijnbare gemoedsgesteldheid die niet met de werkelijkheid in overeenstemming is
allotria dwaasheden
alluderen spotten, stekelige toespelingen maken
anamnese verslag patient over de voorgeschiedenis van de ziekter
apocrief twijfelachtig
artificieus sluw, listig
bassesse laagheid, gemeenheid
bisbilles gekibbel over een kleinigheid
convocatie uitnodigng
concubinaat samenleven van man en vrouw zonder huwelijk
cytologie leer der levende cellen
deballoteren afwijzen bij stemming
divageren afdwalen
domesticatie temmen van wilde dieren tot huisdieren
eloquent goedgebekt, welbespraakt
eidetiek het inbeelden
ferociteit wildheid, woestheid
fytofaag plantenetend
gremium officiele groep mensen met een bepaalde taak
humoraal de lichaamsvochten betreffend
idiosyncratisch met een eigen, afwijkend karakter
lasciviteit wulpsheid
wulps naar lichamelijk genot strevend
lucullisch overdadig, weelderig(bv. van maaltijd)
matineus gewend vroeg op te staan
myopie bijziendheid
ney muziekinstrument, voorloper van de fluit
omineus een voorteken bevattend, onheilspellend
peigeren doodgaan
pernicieus verderfelijk, kwaadaardig
prolegomena inleidende opmerking
rotrombine bloedstollingsfactor
revoltant weerzinwekkend, zeer stuitend
sforzando sterker, aanzwellend
soterisch zaligmakend, verlossend
somnambulisme slaapwandelen
vigilant waakzaam, wakker
voraciteit vraatzucht
xantippe feeks, helleveeg
xylografie houtsnijkunst
zoöplastiek de kunst van het opzetten van dieren
zotisch het leven betreffend
drogreden verkeerd argument
seponeren niet vervolgen
lik op stuk meteen bij de overtreding je boete moeten betalen
requisitoir betoog van openbare aanklager waarin hij een straf eist
pluk-ze-actie winsten van misdadigers afnemen
amnestie iemand die zich herhaldelijk schuldig maakt aan een misdrijf
billijk redelijk
wiiteboordencriminaliteit criminaliteit bedreven door burgers van achter hun bureau
gratie kwijtschelden van straf
willens en wetens opzettelijk en bewust
segregatie scheiding
chauvinisme blinde vaderlandsliefde
seculier wereldlijk, onkerkelijk
afromen door hoge belasting verminderen
nepotisme familie en vrienden bevoordelen bij benoemingen
meewarig met een beetje medelijden
relaas verslag van iets wat je hebt meegemaakt
pragmatisch gericht op feiten, inspelend op de praktijk; zakelijk
confabuleren Onbewust liegen
megalomaan iem. die door grootheidswaan bezeten is
erudiet zeer belezen; vol algemene kennis
obstinaat eigenzinnig, koppig
reciproke verwisselbaar
xenofobie vreemdelingenhaat
gastroseksueel man die zijn kookkunst aanwendt om een vrouw te verleiden of te behagen
paraskevidekatriafobie Een ziekelijke, irrationele angst van vrijdag de dertiende
epibreren 1) Niets doen 2) Niet nader aan te geven werkzaamheden verrichten 3) Suggereren of men iets belangrijks doet 4) Zogenaamd belangrijke werkzaamheden verrichten
interveniëren tussenbeide komen
demagogisch iemand die zich schuldig maakt aan demagogie; volksmenner 1) Oproerstokend 2) Tot de massa gericht 3) Tot de grote massa gericht
delibereren (langdurig) beraadslagen, overleggen
insubordinatie verzet tegen een meerdere
ridicuul belachelijk
dactyloscopie onderzoeken van vingerafdrukken
interdependentie Onderlinge afhankelijkheid, onderlinge samenhang
cotnroverse heftig meningsverschil
capituleren zich overgeven(aan een vijand)
manifest duidelijk herkenbaar
exorbitant buitensporig, overmatig
adagium spreuk, motto, ongeschreven regel
pareren afslaan, afwenden, afweren
veinzaard huichelaar
lijzebet zeurkous
schoelje schoft
schallebijter loopkever(soort kever)
fleemkous vleier
filantroop weldoener
fantoom spook, angstaanjagend beeld
kapoen gecastreerde haan
loeder gemeen persoon, naarling(meestal vrouw)
oelewapper waardeloos persoon, sufferd
kwibus vreemde vent, dwaas
rabauw ruw persoon, woesteling
pummel lomperd
doerak kwajongen, deugniet
snoeshaan vreemde snuiter
baliekluiver leegloper
cretin idioot met te groot hoofd
canaille gespuis, gemene vrouw
rapaille tuig, gepeupel
sujet onguur individu
ahitofel slechte raad gever
apovrief twijfelachtig
bedremmeld beteuterd
calumet vredespijp
contrecoeur met tegenzin
clignoteur knipperlicht
convocatie oproep voor vergadering
congestie ophoping
conglomeraat samenklontering, opeenhoping
consommé bouillonsoep
consiliumabeundi dringende raad om weg te gaan of de studie te staken
conjunctuur tijdelijke economische gesteldheid
crinoline hoepelrok
croesus zeer rijk iemand
culminatie Ook wel doorgang genoemd: het moment waarop een hemellichaam in zijn dagelijkse omloop de plaatselijke hemelmeridiaan passeert en dus voor een waarnemer zijn hoogste punt bereikt
cybernetica wetenschap van de automatische regelingen
cachetteren dichtlakken
casualiteit toevalligheid
cessie overdracht van goederen
chalcograaf kopergraveur
contemporain hedendaags
diminuendo afnemend
erudiet met veel algemene ontwikkeling
eruditie geleerdheid
diminutief verkleinwoord
fiduci vertrouwen
flagrant zeer duidelijk
fluxdebouche welbespraktheid
frivolité damenshandwerk
frugaal sober
galsterig ranzig
geequilibreerd in evenwicht
gedecideerd vastbesloten
geindigneerd verontwaardigd
gerontofilie seksuele aantrekkingskracht tot ouderen/bejaarden door niet-ouderen/nejaarden
graviditeit zwangerschap
grauit ongemotiveerd
interveniëren bemiddelen
kakofonie onwelluidend lawaai
karikaturaal spottend
lucide dat je beseft dat je droomt
macaber griezelig
omen voorteken
patronymicum van de naam van de vader afgeleide naam
redemptorist lid van vereniging van klooserlingen
ressentiment wrok
recalcitrant zich verzettend
recapituleren herhalend samenvattend
respiratie verademing
rabdomant wichelroedeloper
rafactie vergoeding wegens beschadiging van gekocht goed
rallentando langzamer wordend
rassureren geruststellen
refecotrium eetzaal
reciproceren beantwoorden
reconvalescent weer beter wordend
renunciatie afstand
reticule zakvormige damestas
refuseren weigeren
reciproceren beantworden
ridicuul belachelijk
sanguinicus met fel temperament
savoureren genieten van
scabreus schuin
saprofiet plant die van rottende stoffen leeft
schavuit boef
salomonsoordeel wijze beslissing in moeilijk geschil
schrander verstandig
scrofuleus klierachtig
sisyfusarbeid zware nutteloze arbeid
sjamberloek kamerjas
sjikker dronken
sinecure gemakkelijk baantje
solemneel plechtig
spelemeien voor plezier de natuur in gaan
verhippen naar de maan lopen
xenofilie voorkeur voor seks met vreemden
axioma onbewezen, als grondslag van een theorie aanvaarde stelling
echelon trap, rang: doordringen tot het hoogste echelon de top
grief reden tot ontevredenheid: zijn grieven uiten
mêlee opeengepakte groep mensen
staccato met kleine tussenruimte
niemendalletje iets van weinig waarde
zwezerik klierachtig, hormoonvormend orgaan
tirailleur Een soldaat, die geweerschoten met den vijand wisselt, die in geopende of verstrooide orde strijdt.
abject laag, verachtelijk, verwerpelijk
ahitofel slechte raadgever
ambetant vervelend
anonie zelfbevrediging
apaat iemand die gevoelloos is, een persoon die onverschillg en emotieloos is
apocrief twijfelachtig
bandineren spotten
contrecoeur met tegenzin
copulatie seks
corpulentie zwaarlijvigheid
cretin een idioot met een groot hoofd
doerak kwajongen
edethisch fotografisch
gremium adviescollege
infaam schandelijk, eerloos
pleonasme dubbelop: nieuw nieuws, witte sneeuw,
pummel lomperd
proletarier arbeider zonder enige bezittingen
rabauw ruw persoon
snoeshaan vreemde snuiter
sujet onguur
vomeren braken
soutane priester gewaad
brousse jungle/rimboe/wildernis
pontificaal zo nadrukkelijk dat men het niet kan negeren
sacrosancte bij uitstek heilig, onaantastbaar
froufrou pony(haar)
senang lekker, behaaglijk
collocatie gedwongen opname in een inrichting
astrant vrijpostig, brutaal
gutturaal in de keel gevormde g-klanken(verwijst naar taalgebieden in het noorden waar ze relatief harde g-klanken hebben)
albe wit onderkleed
palimpsest hergebruikt stuk perkament
porte-brisée dubbel openslaande deur
allotropie het voorkomen van een stof in meer dan 1 vorm
forfaitair voor een bedrag ineens
ricinus bepaalde boom
condominium gemeenschappelijke soevereiniteit
klavichordium bepaald toetsinstrument
amfibrachys drielettergrepige versvoet waarvan de middelste beklemtoond is
consolideren vast en duurzaam maken
vasomotorisch van invloed op de omvang van bloedvaten
parhelium bepaalde atmosferisch haloverschijnsel
ulceratie verzwering
panopticum wassenbeeldenmuseum
ultramontaan aanhanger van politiek katholicisme
congestie ophoping in een netwerk
androgyn tweeslachtig wezen
paralogie valse redenering
rossinant slecht paard
comorbiditeit het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen bij een patiënt
convocatie uitnodiging voor een vergadering
aspiratie het streven naar iets hogers
rijp bevroren dauw
freule adelijke ongehuwde dame
blindganger niet onploft projectiel
apotheose schitterend sluitstuk
omineus onheilspellend
piëteit eerbied
clementie genade
Created by: lairlila
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards