Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging

toetsvragen april

QuestionAnswer
Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van een eenzijdige verlamming van de onderste aangezichtshelft? Een probleem in: a. De n. facialis b. De nucleus facialis c. Het centraal motorisch neuron d. Het perifeer motorisch neuron c. Het centraal motorisch neuron
Wat is géén criterium voor een paniekaanval volgens de DSM-IV? a. Angst dood te gaan b. Derealisatie c. Paresthesieën d. Visusklachten d. Visusklachten
Er is géén genetische predispositie voor MS. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Uitspraak over de behandeling van MS is waar? a. diëten/voedingssuplementen b. Corticosteroïden c. eerstelijnsbehandeling: Glatirameeracetaat (GA) en interferonbèta (IFNbèta). d. Tweedelijnsbehandelingen: minder krachtig effect, minder bijwerkingen c. Tot de eerstelijnsbehandeling worden gerekend: Glatirameeracetaat (GA) en interferonbèta (IFNbèta).
In welk deel van de hersenen zit de afwijking die de ziekte van Parkinson veroorzaakt? a. Nucleus caudatus b. Cerebellum c. Substantia nigra d. Frontale cortex c. Substantia nigra
Wat is géén kernsymptoom van de ziekte van Parkinson? a. Anosmie b. Tremor c. Houdingsinstabiliteit d. Bewegingsarmoede a. Anosmie
Volgens de DSM-IV is er géén sprake van een depressieve episode als de symptomen kunnen worden toegeschreven aan een rouwreactie. a. Juist b. Onjuist a. Juist
In psychotische stoornissen maakt men een onderscheid tussen positieve en negatieve symptomen. Welke van de onderstaande symptomen is géén positief symptoom? a. wanen b. spraakarmoede c. katatoon gedrag d. hallucinaties b. spraakarmoede
Stand van Bonnet, de minste pijn door volumevergroting. Wanneer is het volume van het kniegewricht het grootst? a. Bij 20-30° flexie van de knie b. Bij 30-40° flexie van de knie c. Bij 90° flexie van de knie d. Bij volledige extensie van de knie a. Bij 20-30° flexie van de knie
Wat is een (relatieve) contra-indicatie voor het gebruik van lithium? a. Leverfalen b. Nierfalen c. Gelijktijdig gebruik van anti-psychotica d. Gelijktijdig gebruik van anti-depressiva b. Nierfalen
Welke type van ADHD komt het meest voor? a. Het inattente type b. Het hyperactieve-impulsieve type c. Het gecombineerde type c. Het gecombineerde type
Uitval van de functies van één wortel S1 leidt in het merendeel van de gevallen tot… a. afgenomen kracht in de voetheffers b. een verlaagde achillespeesreflex c. urine incontinentie b. een verlaagde achillespeesreflex
Bij welk zenuwletsel is het meest waarschijnlijk een afwezige kniepeesreflex te verwachten? Letsel van de… a. n. Femoralis b. n. Ischiadicus c. n. Peroneus d. n. Tibialis a. n. Femoralis
Clusterhoofdpijn treed voornamelijk overdag op. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Clusterhoofdpijn komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Van de patiënten met clusterhoofdpijn rookt 90% fors. Stoppen met roken verminderd de aanvalsfrequentie bij deze patiënten. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welke kenmerken staan er bij frontotemporale dementie op de voorgrond? a. Verandering van persoonlijkheid en gedrag b. Progressieve achteruitgang van cognitieve functies c. Hyperreflexie a. Verandering van persoonlijkheid en gedra
Wat is géén alarmsymptoom bij oogklachten? a. Pijn b. Visusdaling c. Aanwezigheid van ectropion d. Lichtschuwheid c. Aanwezigheid van ectropion
Een voorbeeld van een oorzaak van een syncope door verminderde cardiale instroom is: a. mictiesyncope b. paroximale tachycardia c. aortastenose d. cardiomyopathie a. mictiesyncope
Antidepressiva wanneer werking merkbaar en bijwerkingen optreden? a. Werking: 2-4 weken, bijwerking: 2-4 weken b. Werking: 2-4 dagen, bijwerking: 2-4 weken c. Werking: 2-4 weken, bijwerking: 2-4 uren d. Werking: 2-4 dagen, bijwerking: 2-4 uren c. Werking: 2-4 weken, bijwerking: 2-4 uren
Catatonie is de verzamelnaam voor doorgaans bizarre motorische stoornissen zoals motorische negativisme, motorische oppositie, stupor, staren en immobiliteit. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Op welke manier neemt de omvang van skeletspiercellen toe door training? a. Toename aantal spiercellen b. Toename aantal sarcomeren c. Toename innervatie van de spier b. Toename aantal sarcomeren
Welke van de volgende behoort niet tot de seronegatieve artriden? a. Ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoetica) b. Arthritis psoriatica c. Reumatoïde artritis d. Reactieve artritis c. Reumatoïde artritis
De meeste jichtaanvallen komen voor bij zogenoemde ‘undersecretors’. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat is de ziekte van Perthes? a. Necrose (deel van) proximale femur epifyse b. Epifysiolyse van de proximale femur c. Juveniele artritis a. Necrose (deel van) proximale femur epifyse
Welk van de volgende aandoeningen past bij knieklachten veroorzaakt door de aangewezen structuur? (ilio-tibiale band) a. Jumper’s knee b. Osgood Schlätter c. Runner’s knee d. Ganzenvoet c. Runner’s knee
Welke oogspier is niet verlamd bij een n. oculomotorius parese? a. M. obliquus inferior b. M. obliquus superior c. M. rectus inferior d. M. rectus superior b. M. obliquus superior
Blikcentra juist? a. Kijken links gecoördineerd linker pontiene blikcentrum bestuurd rechter frontale blikcentrum. b. Kijken links gecoördineerd rechter pontiene blikcentrum, bestuurd linker frontale blikcentrum. (en nog twee andere) a. Kijken naar links wordt gecoördineerd door het linker pontiene blikcentrum, dat wordt bestuurd door het rechter frontale blikcentrum.
Wat is het verschil tussen een dysthyme en een depressieve stoornis? a. Symptomen zijn anders. b. Waanbeelden bij depressieve stoornis c. Dystyme stoornis is minder invaliderend dan depressieve stoornis. d. Dysthyme stoornis heeft kortere episodes. c. Bij een dysthyme stoornis zijn de symptomen minder invaliderend dan bij een depressieve stoornis.
Patiënt is niet geïnteresseerd in zijn omgeving, vrienden en familie niet meer zien, vaak geprikkeld is, omdat de buren hen begluren. Gestopt studie, kan geen baan vast houden, moe, slecht slapen. Denkt dat vriendin hem niet meer ziet zitten. Eén op DD? a. Schizo-affectieve stoornis
Dhr. P. heeft een aneurysma die druk geeft op de n. oculomotorius. Welke symptomen geeft dit? a. Een afwijkende oogstand naar laterocaudaal. b. Verwijding van de pupil. c. Een afwijkende oogstand naar laterocaudaal en een verwijde pupil. b. Verwijding van de pupil.
Welk cijfer geeft de nucleus caudatus aan op de MRI? a. 1 b. 2 c. 3 d. Geen van bovenstaande a. 1
Zenuwwortel, zenuw, spier verantwoordelijk voor het op de hakken lopen? a. L4, n. peroneus, m. peroneus b. L5, n. peroneus, m. tibialis anterior c. S1, n. tibialis, m. Tibialis anterior d. L5, n. Tibialis, m. peroneus b. L5, n. peroneus, m. tibialis anterior
13. Een proprioceptieve reflex is een voorbeeld van een polysynaptische reflex. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
EMG, zenuwaandoening. a. Interferentiepatroon versneld; potentialen groter. b. Interferentiepatroon versneld; potentialen kleiner c. Interferentiepatroon arm; potentialen groter d. Interferentiepatroon arm; potentialen kleiner c. Het interferentiepatroon is arm; de potentialen zijn groter
15. Welk segment in het ruggenmerg is verantwoordelijk voor de innervatie van de middelvinger? a. C6 b. C7 c. C8 d. T1 b. C7
16. Welk cijfer geeft de substantia nigra aan op de afbeelding? a. 5 b. 6 c. 7 d. 11 b. 6
Stelling: Bij de Ziekte van Parkinson is er met name sprake van een intentietremor. a. Waar b. Niet waar b. Niet waar
Met behulp van welk sensibel systeem wordt temperatuur waargenomen? a. Het gnostische systeem b. Het vitale systeem b. Het vitale systeem
Onder welk cluster valt narcistisch gedrag? a. Cluster A b. Cluster B c. Cluster C b. Cluster B
Van welk ziektebeeld is claudicatie van de kaak een zeer specifieke klacht? a. Clusterhoofdpijn b. Spanningshoofdpijn c. Arteriitis temporalis d. Migraine c. Arteriitis temporalis
5. Wat is de primaire behandeling bij een cervicaal radiculair syndroom? a. Fysiotherapie b. Operatieve behandeling c. Halskraag c. Halskraag
Mictie staat onder invloed van het sympathische en parasympathische stelsel. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welke zenuwbaan behoort tot het vitale systeem? a. tractus corticospinalis b. achterstrengen c. tractus spinothalamicus d. lemnicus medialis c. tractus spinothalamicus
Als er uitval is van de nervus oculomotorius (III) rechts, wat gebeurt er dan met de directe en indirecte pupilreacties van beide ogen? Directe en indirecte reactie afwezig rechts, directe en indirecte reactie aanwezig links.
Stelling: Een hereditaire motorische sensorische neuropathie is de meest voorkomende oorzaak van een platvoet. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Patiënten met een depressieve of een dysthyme stoornis hebben nogal eens tevens een persoonlijkheidsstoornis. Dit betreft meestal geen persoonlijkheidsstoornis uit: a. Cluster A b. Cluster B c. Cluster C a. Cluster A
Stelling: Autonome verschijnselen kunnen bij alle soorten neuropathieën optreden, met name bij diabetes mellitus. a. Juist b. onjuist a. Juist
Waarmee begint de ziekte van Parkinson doorgaans? a. verminderde spontane motoriek van het gezicht b. rusttremor c. Verminderd meebewegen van een of beide armen d. verstoring van de automatische motoriek c. Verminderd meebewegen van een of beide armen
Bij infectie met Chlamydia trachomatis kan via verticale transmissie een ontsteking van het oog ontstaan bij de pasgeborene. Welk type? a. Uveïtis b. Retinitis c. Conjunctivitis d. Episcleritis c. Conjunctivitis
Schade aan linker occipitale hersenkwab kan zorgen voor: a. Bitemporale hemianopsie b. Binasale hemianopsie c. Linkszijdige homonieme hemianopsie d. Rechtszijdige homonieme hemianopsie d. Rechtszijdige homonieme hemianopsie
Welke van onderstaande is niet geassocieerd met een minder gunstig beloop van schizofrenie? a. Begin op jonge leeftijd b. Negatieve symptomen c. Positieve symptomen d. Afwezigheid van uitlokkende factoren c. Positieve symptomen
Een patiënt heeft vermoedelijk een CVA. Op basis van epidemiologie is de kans het grootste dat het hier gaat om een: a. arteriële trombose b. arteriële bloeding c. veneuze trombose a. arteriële trombose
Welke drie afferente systemen zijn verantwoordelijk voor een goede functie van coördinatie en evenwicht? a. Proprioceptie, sensibiliteit, visus b. Evenwicht, visus, tractus spinothalamicus c. Proprioceptie, visus, evenwicht c. Proprioceptie, visus, evenwicht
Welke spier is geen onderdeel van de rotator cuff? a. M. supraspinatus b. M. teres minor c. M deltoideus d. M. subscapularis c. M deltoideus
Welke spier zorgt bij contractie niet voor flexie van de knie? a. M. semimembranosus b. M. biceps femoris c. M. rectus femoris d. M. semitendinosus c. M. rectus femoris
Bij welke van onderstaande beelden is er het sterkst sprake van secundaire ziektewinst? a. Conversiestoornis b. Simulatie c. Hypochondrie d. Nagebootste stoornis b. Simulatie
Created by: Melissa Husada
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards