Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

люда

тестові завдання за темо: Анна Ахматова (Горенко). Рання творчість."Реквієм"

QuestionAnswer
1. Творчість Анни Ахматової – це: а) "поетичний щоденник жіночої душі"; б) психологічний літопис трагедії XX ст.; в) найвизначніше явище в поезії акмеїстів?
2. Як з'явилося прізвище Ахматова в російській літературі: а) прізвище чоловіка; б) прізвище прабабусі; в) прізвище тітки?
3. Де вперше було надруковано вірші Анни Ахматової: а) Києві; б) Одесі; в) Парижі?
4. Де відбулося вінчання А. Ахматової та М. Гумільова: а) під Києвом б) в Одесі в) в Парижі?
5. Як називалось об'єднання молодих поетів до якого входила і А. Ахматова: а) «Цех поетів»; б) «Полярна зірка»; в) «Вечір»?
6. В якому році була неофіційна заборона на друкування творів А.Ахматової аж на 15 років: а) 1921; 6)1925 в) 1927
7. Яка трагічна подія відбулася в житті А. Ахматової у 1935 році: а) розлучення; б) заборона на друкування; в) арешт Льва Гумільова та Миколи Пуніна
8. Який з віршів поетеси довго не записувався, а тримався в пам'яті Анни Ахматової та її друзів: а) "Біла зграя"; б) "Реквієм"; в) "Подорожник"
9. Поетичний вирок сталінській епосі поетеса виносить у: а) філософській "Поемі без горя"; б) поемі "Реквієм"; в) останніх віршах
10. В епіграфі поеми "Реквієм" йдеться про: а) трагедію жінки-матері на тлі національної трагедії; б) трагедію сім'ї поетеси; в) особисту трагедію А. Ахматової
11. За що нагородили А. Ахматову медаллю "За оборону Ленінграда" у 1945 p.: а) за витривалість і мужність; б) за патріотичні вірші; в) за любов до людей
12. У 1965 році за наукові праці Оксфордський університет присвоює Анні Ахматовій: а) ступінь доктора літератури; б) літературну премію; в) людина року
Created by: люда