Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Історія України 2 Бл

QuestionAnswer
Битва на Синіх Водах 1362
Кревська унія 1385
Городельська унія 1413
Кінець Галицько-Волинського князівства (приблизно) 1340
Утворення Кримського ханства 1449
Перша згадка про запорозьких козаків 1489
Остаточна ліквідація Київського удільного князівства 1471
Утворення Запорозької Січі на о. Хортиця Дмитром Вишневецьким 1556
Люблінська унія 1569
Написання Пересопницького Євангелія 1556-1561
Битва під Оршею 1514
Повстання Криштофа Косинського 1591-1593
Повстання Северина Наливайка 1594-1596
Повстання Марка Жмайла 1625
Повстання Тараса Федоровича (Трясила) 1630
Взяття Іваном Сулимою фортеці Кодак 1635
Повстання під проводом Д.Гуні, П.Павлюка (Бута) та Якова Острянина 1637-1638
Початок Національно-Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. Битви під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. 1648
Зборівський мирний договір (40 тис. реєстру) 1649
Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір (20 тис. реєстру) 1651
Батозька битва 1652
Переяславська Рада. Україно-московський договір. 1654
Віленське перемир"я 1656
Смерть Богдана Хмельницького 1657
Гадяцький трактат 1658
Битва під Конотопом. Початок другого гетьманства Юрія Хмельницького 1659
Чуднівсько-Слободищенська кампанія. Слободищенський трактат 1660
Зречення Ю.Хмельницьким від гетьманства. Обрання гетьманів на Лівому та Правому берегах Дніпра паралельно 1663
Андрусівське перемир"я 1667
Петро Дорошенко іде під протекторат Османської імперії 1669
Бучацький мирний договір 1672
Петро Дорошенко складає клейноди Івану Самойловичу 1676
Бахчисарайський мирний договір 1681
Вічний мир 1686
Повстання на Правобережжі під проводом Семена Палія 1702-1704
Повстання Михайла Глинського 1508
Національно-визвольна акція Івана Мазепи 1708-1709
Полтавська битва 1709
Конституція Пилипа Орлика 1710
Утворення Першої Малоросійської колегії 1722
Початок правління Данила Апостола 1727
Відновлення Запорозької Січі на території Російської імперії. Нова Січ. 1734
Остаточна ліквідація гетьманства 1764
Ліквідація полків на Слобідській Україні 1765
Зруйнування Запорозької (Нової/Підпільненської) Січі 1775
Закріпачення селян Лівобережної України 1783
Перший поділ Речі Посполитої 1772
Другий поділ Речі Посполитої 1793
Третій поділ Речі Посполитої 1795
Created by: 775881449178273