Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woorden 1 h2.3

Klas 1KGT h2.3

QuestionAnswer
aangrijpend dramatisch en ontroerend
accepteren iets of iemand goed vinden, aanvaarden
agressief gauw geweld gebruiken
geconfronteerd worden met tegenover iets komen te staan, te maken krijgen met
de hechte band de heel goede vriendschap
in je element zijn helemaal op je gemak zijn, ergens blij mee zijn
meetellen erbij horen, belangrijk zijn
ontroerend aandoenlijk, gevoelens oproepend
onzeker niet goed weten wat je moet doen, omdat je niet weet wat je te wachten staat
opgelucht geen zorgen meer hebben
de relatie 1 verbinding, 2 de vriendschap, de verkering
uitdagen iets doen of zeggen om een reactie uit te lokken
verbijsterd verbaasd en in de war
volmaakt perfect, foutloos