Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woorden 1 & 2 h6.3

Klas 1KGT h6.3

QuestionAnswer
achteloos onoplettend, zorgeloos
de dampkring de luchtlaag om de aarde
emigreren verhuizen naar een ander land
de generatie alle mensen van ongeveer dezelfde leeftijd
kampen met last hebben van
de mensheid alle mensen op aarde
onbewoonbaar waar je niet kunt wonen
overbevolkt waar te veel mensen wonen
de ozonlaag een deel van de dampkring
het ruimtegebrek te weinig ruimte hebben
sciencefiction verhalen die spelen in een verzonnen toekomst
het voortbestaan het in leven blijven, het blijven bestaan
vrezen erg bang zijn
zich ergens vestigen ergens gaan wonen
exact precies
de lichtjaren de afstand die het licht in één jaar aflegt
het repertoire alle nummers of kunsten van een artiest samen
symmetrisch twee helften die elkaars spiegelbeeld zijn
variabel veranderlijk
verblijven ergens wonen of logeren
verfilmen een film maken van een verhaal
de vergoeding geld dat je krijgt omdat je ergens kosten voor gemaakt hebt