Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sistemul Muscular

QuestionAnswer
Muschi fusiformi biceps triceps
muschi triunghiulari piramidal al abdomenului
muschi de forma patrulatera marele drept abdominal marele dorsal
muschi in forma de cupola diafragma
muschi in forma de trapez muschiul trapez
muschi circulari orbicularul pleaopelor si al buzelor sfincterele
corpul muschiului portiune centrala mai voluminoasa format din fibre muschulare striate
tendoane extremitati alb sidefii care au in structura tesut fibros
originea muschiului tendonul care se insera pe osul fix
insertia muschiului tendonul care se insera pe osul mobil
muschi cu mai multe origini biceps, triceps, cvadriceps
fascia muschiului membrana conjunctiva la exteriorul corpului muscular
epimisium lama de tesut conjunctiv sub fascie care inveleste muschiul
perimisium septuri conjunctive din epimisium care invelesc un fascicul
endomisium teci fine de tesut conjunctiv care invelesc o fibra
inervatia muschiului dubla, somatica si vegetativa care det reactii vasomotorii
muschii capului mimicii- prin contractii determina diferite expresii ale fetei maseteri- intervin in realizarea actului masticatiei
muschii gatului in reg anterolaterala se afla o serie de muschi asezati pe mai multe planuri dinspre suprafata spre pronfunzime: pielos al gatului- increteste pielea gatului si sternocleidomastoidian
muschii trunchiului se grupeaza in muschii spatelui si ai cefei, anterolaterali ai toracelui si anterolaterali ai abdomenului
muschii spatelui si ai cefei muschii trapezi- in plan superficial marii dorsali- inferior de muschii trapezi
muscii anterolaterali ai toracelui marele si micul pectoral subclavicular- mai profund dintatul mare- lateral intercostali externi si interni- in spatiile intercostale diafragma- la baza cutiei toracice
diafragma muschi lat separa cutia toracica de cavitatea abdominala are o fata boltita spre torace si o fata concava spre abdomen
muschii anterolaterali si abdomenului muschi lati muschii drepti abdominali: de o parte si de alta a liniei mediane muschiul piramidal: anterior fata de fiecare muschi drept abdomnial muschiul oblic extern,intern si transvers al abdomenului- lateral de muschi drepti abdominali
muschii umarului deltoidul
deltoidul principalul muschi al umarului, situat imediat sub piele ridica membrul superior pana la orizontala- abductia bratului
muschii bratului ANTERIOR : biceps brahial brahial coracobrahial POSTERIOR: triceps
muschii antebratului ANTERIOR: flexori ai antebratului si mainii pronatori ai mainii flexori ai degetelor POSTERIOR SI LATERAL: extensori ai antebratului, mainii si degetelor
muschii mainii mana poseda un aparat muscular complex are muschi numai pe fata palmara si in spatiile interosoase
muschii bazinului fesieri-in jurul articulatiei soldului
muschii coapsei grupati in loja anteromediala, posterioara, laterala
loja anterioara a coapsei muschiul croitor- cel mai lung muschi al corpului cvadricepsul- sub muschiul croitor
loja mediala a coapsei 3 muschi adductori:mare, scurt si lung muschiul drept medial acesti 4 muschi prin contracctie aproprie coapsele intre ele = abductie
loja posterioara a coapsei biceps femural semitendinos semimembranos
muschii gambei grupati in loja anterolaterala si posterioara
loja anterioara a gambei tibial anterior si extensori ai degetelor
loja laterala a gambei peroniei scurt si lung
loja posterioara a gambei superificial: gastrocnemianul + solearul = tricepsul sural profund: tibial posterior si fexori ai degetelor
ce asigura muschii scheletici tonusuul postura echilibrul mimica miscarile voluntare
contractilitatea proprietatea specifica a muschiului de a dezvolta tenisune intre capetele sale sau de a se scurta baza anatomica: sarcomerul baza moleculara: proteinele contractile
excitabilitatea se datoreaza prop membranei celulare muschii raspund la un stimul printr-un potential de actiune propagat urmat de contractia caracteristica
cuplaj excitatie-contractie lantul de reactii fizico-chimice care se produce la nivelul sarcomerului intre manifestarea electrica de la niv memb fibrei musculare si fenomenele mecanice de la nivelul sarcomerului
extensibilitatea proprietatea muschiului de a se alungi pasiv sub actiunea unei forte exterioare substratul anatomic: fibrele conjunctive si elastice din muschi
elasticitatea proprietatea specifica muschilor de a se deforma sub actiunea unei forte si de a reveni pasiv la forma de rapus atunci cand forta a incetat sa actioneze baza anatomica: fibrele elastice din structura perimisiumului
tonusul muscular stare de tensiune permanenta caracteristica muschilor cu inervatie motorie somatica si senzitiva intacte dupa denevrare tonusul muschilor scheletici dispare e de natura reflexa
manifestarile electrice reprezentate de potentialul de actiune al fibrei musculare
cu ce viteza se propaga in lungul fibrei potentialul de actiune? 30 m /s
manifestarile chimice initiate prin mecanismul de cuplare excitatie-contractie procesele chimice din muschi asigura energia necesara proceselor mecanice
cum e metabolismul muscular in primele 45-90 de secunde ale unui efort moderat sau intens? anaerob
cum sunt necesitatile energetice satisfacute dupa primele 2 minute de efort? aerob
cu ce se stiudiaza manifestarile mecanice? miograful
secusa musculara contractie musculara unica, determinata de aplicarea unui stimul unic cu valoare prag
care sunt elementele unei secuse? faza de latenta faza de contractie faza de relaxare
cat dureaza faza de latenta? din momentul aplicarii excitantului si pana la aparitia contractiei 0.01 s
cat dureaza faza de contractie ? 0.04 s
cat dureaza faza de relaxare? 0.05s
cum poate fi secusa? izotonica sau izometrica
care e durata secusei? 0.1 s si 0.3 s
ce implica o intesitate mai mare a stimulului aplicat? amplitudinea secusei proportionala, dar pana la o valoare maxima
tetanos = contractie tetanica o sumatie de secuse rezultata la aplicarea unor stimuli repetitivi
cum poate fi tetanosul? incomplet sau complet
tetanos incomplet platou dintat sumarea incompleta a secuselor stimularea repetitiva cu frecventa joasa 10-20 stimuli/secunda
tetanos complet paltou regulat sumarea totala a secuselor aplicarea stimulilor cu frecventa mai mare 50-100 stimuli/secunda
secuse frisonul, sistola cardiaca, contractia obtinuta in urma reflexului miotatic
manifestarile termice se datoreaza fenomenelor biochimice din fibra musculara
care e randamentul contractiei masei musculare? 30% inseamna ce 70%din energia chimica se transforma in energie calorica(caldura)
Created by: 1063179990368424
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards