Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sistemul Osos

QuestionAnswer
Ce rol are sistemul osteoarticular? Dar sistemul muscular? pasiv respectiv activ
Ce e ostenogeneza? procesul prin care are loc dezvlotarea oaselor si consta in transformarea tesutului cartilaginos sau conjunctivo-fibros al embrionului in scheletul osos al adultului.
Osificarea de membrana =desmala=endoconjunctiva da nastere oaselor boltii craniene si partial claviculelor si mandibulei realizeaza cresterea in grosime a oaselor lungi pe seama periostului
Osificarea de cartilaj =encondrala=endocondrala da nastere oaselor bazei craniului, oaselor membrelor si oaselor scurte realiz. cresterea in lungime la nivelul cartilajului diafizo-epifizar
Centre de osificare =puncte de osificare primitiva ( primara) apar mai intai in diafiza si apoi in epifize
Ce raman cartilaginoase pana in jurul varstei de 20 de ani? DOAR carrtilajele de conjugare diafizo-epifizare/ de crestere
Cand incepe osificarea epifizelor? Dupa ce au ajuns aproape de dimensiunile definitive
Cum se realizeaza procesul de crestere in lungime a osului? Celulele cartilajelor de crestere proliefeaza numai spre diafiza
Cum se realizeaza cresterea in grosime? pe seama zonei interne, osteogene a periostului
Ce se intampla dupa ce procesul de crestere a incetat? Epifizele raman acoperite de un strat subtire de cartilaj hialin numit cartilaj articular
Ce se intampla in jurul varstei de 20-25 de ani? Cartilajele de crestere sunt inlocuite de tesut osos si epifizele se sudeaza la diafize.
Ce e scheletul? Totalitatea oaselor asezate in pozitie anatomica
Care sunt oasele lungi humerus radius ulna femur tibie fibula
Care sunt oasele late? frontal occipital parietal stern scapula coxal
Care sunt oasele scurte? carpiene tarsiene temporal
Os sesamoid Care se gaseste in grosimea unui tendon Rotula- se gaseste in grosimea tendonului cvadricepsului femural
Oase alungite care nu au diafize si epifize ex: clavicula, coastele
Ce se gaseste in viscerocraniu? Segementele periferice ale organelor de simt primele segmente ale aparatelor respirator si digestiv
Oasele neurocrraniului 4 nepereche : frontal occipital etmoid sfenoid 2 pereche: parietal temporal
Oasele viscreocraniului 6 pereche : maxilar cornetele nazale inferioare palatine nazale zigomatice lacrimale 2 nepereche:vomerul mandibula
Cu cine se articuleaza frontalul? PARIETAL SFENOID ZIGOMATIC MAXILAR NAZAL LACRIMAL
Cu cine se articuleaza temporalul? SFENOID PARIETAL OCCIPITAL ZIGOMATIC MANDIBULA
Cu cine se articuleaza mandibula? MAXILAR TEMPORAL
Cu cine se articuleaza maxilarul? ZIGOMATIC NAZAL FRONTAL LACRIMAL
Cu cine se articuleaza sfenoidul? PARIETAL FRONTAL TEMPORAL
Care sunt cele 3 roluri ale coloanei vertebrale? ax de sustinere a corpului protejarea maduvei spinarii executarea diferitelor miscari ale trunchiului si capului
Ce contine vertebra tip? corpul vertebral -anterior arcul vertebral -posterior pediculi vertebrali- leaga corpul vertebral si arcul vertebral apofiza transversa x2 apofiza spinoasa apofiza articulara superioara si inferioara x2 suprafete de articulare
Ce formeaza prin suprapunere pediculii vertebrali? orificiile interbertebrale(de conjugare) prin care ies nervii spinali
Ce se afla intre corp , pediculi si arcul vertebrali? orificiul vertebral care prin suprapunere formeaza canalul vertebral ce adaposteste maduva
Care sunt curburile in plan sagital? lordoze si cifoze
ce curburi sunt in zonele cervicala si lobara? lordozele
ce concavitate au lordozele? posterioara
ce curburi sunt in zonele toracala si sacrala? cifozele
ce concavitate au cifozele? anterioara
care sunt curburile in plan frontal? scoliozele
ce forme au scoliozele? convexitati la stanga sau la dreapta
cum se numeste prima vertebra si a doua? atlas-prima axis- a doua
din ce e alcatuit toracele osos? stern-anterior coloana vertebrala- posterior coaste-lateral
stern os lat anterior pe linia mediana a toracelui alc din manubriu, corp si apendice xifoid
cine ramane cartilaginos pana in jurul varstei de 40 de ani? apendicele xifoid
cine ramane cartilaginos pana in jurul varstei de 20 de ani? cartilajele de conjugare diafizo-epifizare sau de crestere
coastele arcuri osteocartilaginoase intinse de la coloana vertebrala toracala pana la stern 12 perechi: 7 adv, 3 false, 2 flotante fara cartilaj formate posterior dintr-un arc osos care se articuleaza cu vertebrele toraca anterior din cartilajul costal
cu cine se articuleaza manubriul sternal? cu corpul sternal printr-o sinostoza
din ce e format scheletul membrelor superioare? centura scapulara si scheletul membrului superior liber
din ce e formata centura scapulara? scapula ( omoplat) si clavicula leaga membrul superior de torace
din ce e format scheletul membrului superior liber? scheletul bratului antebratului manii
scheletul bratului humerul
scheletul antebratului radius si ulna
scheletul mainii 8 carpiene 5 metacarpiene 14 falange
calvicula se articuleaza lateral cu scapula si medial cu manubriu sternal
scapula os lat forma triunghiulara- baza in sus se artic lateral cu humerusul si clavicula
din ce e format scheletul membrelor inferioare? centura pelvina si scheletul membrului inferior liber/propriu-zis
centura pelvina? oasele coxale leaga membrul inferior de scheletul trunchiului
oasele coxale ilion+ischion+pubis se articuleaza anterior intre ele = simfiza pubiana printr-o sincondroza posterios cu sacrul formand bazinul
cum se mai cheama bazinul? pelvis osos
scheletul coapsei femur- cel mai lung os
scheletul gambei tibia- medial, mai voluminoasa fibula- lateral
cu cine se articuleaza rotula? posterior cu epifiza distala a femurului
scheletul piciorului 7 tarsiene 5 metatarsiene 14 falange
ce roluri au oasele? de parghii ale ap locomotor de protectie a unor organe vitale antitoxc sediu principal al organelor hematopoietice in metabolismul calciului , fosforului si electrolitilor
care e parghia de ordinul 1? articulatia craniului cu coloana vertebrala FSR
parghia de ordinul 2? articulatia dintre oasele gambei si picior FRS
parghia de ordinul 3? articulatia dintre oasul bratului si cele ale antebratului SFR
protectia unor organe vitale cutia craniana -encefalul canalul rahidian- maduva spinarii cutia toracica- inima si plamanii bazinul osos- oasele pelvine
care oase contin maduva rosie hematopoietica? la copii toate oasele la adulti doar oasele late
cum e la adulti si la batrani maduva din canalul central al diafizei oaselor lungi? galbena contine tesut adipos cu rol de rezerva la adulti cenusie , nefunctionala la varstnici
care e compozitia chimica a oaselor? 20% apa 80% reziduu uscat
ce contine reziduu uscat? matrice organica ( oseina) si saruri minerale
din ce e alc matricea organica ( oseina) ? 90-95% colagen 5-10% substanta fundamentala (mediu omogen)
unde gasim fibre de colagen? de-a lungul liniilor de forta de tensiune
ce rol au fibrele de colagen? dau osului marea sa rezistenta la tensiune
hidroxiapatita forma cristalina a fosfatului de calciu
articulatiile organe de legatura intre oase sediul miscarilor
dupa gradul de mobilitate articulatiile sunt sinartroze si diartroze
SINARTROZELE articulatii fixe, imobile fara cavitate articulara se executa miscari foarte reduse
clasificarea sinartrozele dupa tipul tesutului care se interpune intre cele 2 oase care se articuleaza sindesmoze-tesut fibros (suturile craniene) sicondroze- tesut cartilaginos ( simfizele) sinostoze- tesut osos( sindesmoze si sincondroze osificate cu varsta)
DIARTROZELE poseda un grad variabil de mobilitate
clasificarea diartrozelor amfiartroze si artrodii
AMFIARTROZELE artic semimobile supraf articulare plane sau usor concave artic dintre corpuluri vertebrale care se fac prin interpunere discurilor intervertebrale
ARTRODIILE capsula articulara, cavitate articulara, ligamente articulare, membrana sinoviala, suprafete articulare
ce fel de articulatii sunt artrodiile? sinoviale cu o mare mobilitate
Created by: 1063179990368424