Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

LOL103

Vöðvar

QuestionAnswer
Þrjár gerðir vöðvavefs Rákóttir vöðvar, sléttir vöðvar og hjartavöðvar
Hlutverk vöðva Hreyfa líkamann - viðhalda líkamsstöðu - hreyfa efni innan líkamans - mynda hita
Eiginleikar vöðvavefs Ertanleiki - samdráttur - teygjanleiki - fjaðurleiki
Sin (latínuheiti) Tendo
Sin (hlutverk) ''Snúra'' úr bandvef sem tengir vöðva við bein - áframhald af bandvefskerfi vöðvans
Vöðvahula (latínuheiti) Epimysium
Vöðvahula (hlutverk) Bandvefur sem umlykur vöðva
Vöðvaknippi (latína) Fasciculi
Vöðvaknippi (hlutverk) Knippi af 10-100 vöðvafrumum
Vöðvafruma (latína) Myocyte
Vöðvaþráðshula (latína) Endomysium
Vöðvaþráðshula (hlutverk) Bandvefur sem umlykur hverja vöðvafrumu
Vöðvaknippishula (latína) Perimysium
Vöðvaknippishula (hlutverk) Bandvefur sem umlykur hvert vöðvaknippi
Vöðvarauði (latína) Myoglobin
Vöðvarauði (hlutverk) Bindur súrefni í vöðvum - er bara í vöðvafrumum
Vöðvatrefjar (latína) Myofibrilla
Vöðvatrefjar (hlutverk) Vélarnar í vöðvunum - ræður styrk vöðvans
Örþræðir (latína) Myofilamentes
Örþræðir (hlutverk) Samdráttarprótín vöðvans - skiptist í myosín og aktín
Z-lína Bjálki þar sem aktín stendur út úr
Sarcomera Liggur á milli tveggja z-lína
Vöðvasamdráttur Myosin tengis við aktin og dregur aktinið yfir sig í átt að miðju - z línurnar færast nær hvor annari og sarcomeran styttist
Tvíhöfði Biceps brachii
Þríhöfði Triceps brachii
Olnbogaliður Vöðvar eða sinar þeirra liggja yfir a.m.k. ein liðamót
Tendo (sin) Tengir vöðva við bein
Vöðvi sem dregst saman kallast Agonisti (fyrsti hreyfari)
Vöðvi sem slakar á kallast Antagonisti (gagnhreyfari)
Upptök (latína) Origo
Origo (hlutverk) Sin á beini sem færist ekki til við hreyfingu
Insertio (hlutverk Sin á beini sem færist til við hreyfingu
Festa (latína) Insertio
Created by: alli cool