Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Anatomia Intro

Wstęp do anatomii

TermDefinition
Anatomia człowieka Nauka o budowie ludzkiego organizmu
Fizjologia Zajmuje się czynnościami komórek, tkanek i narządów
Homeostaza Równowaga fizykochemiczna w organizmie
Etiologia Nauka badająca przyczyny zjawisk
Patogeneza Bada mechanizm powstawania choroby
Anatomia systematyczna Objaśnia budowę
Anatomia funkcjonalna Wskazuje na związek z czynnością narządu
Anatomia topograficzna Zajmuje się wzajemnym ułożeniem narządów
Komórka Podstawowy element budowy
Tkanki Zespoły komórkowe
Narząd Jednostka anatomiczna
Narząd Tkanka główna i pomocnicza
Osie pionowe (długie) Przebiegają z góry w dół
Oś główna Linia pośrodkowa ciała
Osie poziome (poprzeczne) Przebiegają z prawej ku lewej stronie ciała
Osie strzałkowe Przebiegają od przodu ku tyłowi
Płaszczyzna strzałkowa Tworzona przez osie strzałkowe i pionowe
Płaszczyzna czołowa Tworzona przez osie pionowe i poziome
Płaszczyzna poprzeczna (pozioma) Tworzona przez osie strzałkowe i poziome
Metabolizm Przemiana materii
Anabolizm Asymilacja, przyswajanie, polega na gromadzeniu energii w organizmie żywym
Katabolizm Dysymilacja, rozpad, zmniejszanie zapasu energii w organizmie
Pętle sprzężeń zwrotnych Utrzymują wiele parametrów w ustalonych, dość stałych przedziałach
Sprzężenie zwrotne Dwukierunkowe przesyłanie informacji
Sprzężenie proste Jednokierunkowy przepływ informacji
Created by: sylviczu