Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

2HV - H1

2HV H1. Het Spaanse wereldrijk

TermDefinition
Atlantische driehoekshandel handelsnetwerk tussen Europa, Afrika en Amerika waarin slaven, wapens, tabak, rum en suiker verhandeld werden door Europeanen
Azteken machtig indianenvolk dat leefde in het huidige Mexico: bouwde hoogstaande beschaving op
conquistardores Spaanse avonturiers die in naam van de koning grote delen van Amerika in bezit namen en indiaanse volkeren onderwierpen
continuïteit aanduiding van iets wat lange tijd hetzelfde blijft in de geschiedenis
dekolonisatie koloniën worden zelfstandig
encomienda gebied in Amerika waarover een Spanjaard de leiding kreeg
haciënda uitgestrekt landgoed dat Spanjaarden in bezit kregen in ruil voor belasting
huwelijkspolitiek verbinding van koninkrijken door het uithuwelijken van koninklijke kinderen
Inca's indianenvolk in Zuid-Amerika (huidige Peru) dat een groot en machtig rijk had opgebouws
jezuïeten groep geestelijken in de Katholieke Kerk die strijden voor een zuivere leer en de verspreiding van het geloof
mestizering vermenging van de verschillende bevolkingsgroepen in Spaans-Amerika
neokolonisatie na de dekolonisatie houden de VS en Europa veel economische macht in de ex-kolonie
Nieuwe Wetten Spaanse regels die stelden dat indianen onderdanen van e koning waren en dus eerlijk behandeld moesten worden
onderkoninkrijken bestuursgebieden in Spaans-Amerika die namens de koning bestuurd werden door een hoge ambtenaar
personele unie verbintenis tussen verschillende landen door de persoon van de gezamenlijke vorst
vestigingskoloniën overzees gebied van Europees land waar veel Europeanen gaan wonen
1492 Columbus ontdekt Amerika
1498 Vasco da Gama ontdekt zeeroute naar India
1515 Karel Heer der Nederlanden
1516 Karel erft de macht in Spanje
1519 Karel keizer Duitse keizerrijk
1519-1521 Cortéz verslaat de Azteken
1519-1522 Magalhães reist rond de wereld
1525 Slag bij Pavia: Karel verslaat Frankrijk en krijgt bezittingen in Italië
1526 eerste zilvervloot vaart naar Spanje
1527-1564 De Las Casas schrijft La historia de las Indias
1529 Turkse belegering van Wenen
1531-1534 Pizarro verslaat de Inca's
1542 Nieuwe Wetten voor Spaans koloniaal bestuur
1542 Oprichting Spaanse onderkoninkrijk Peru
1545 stichting zilvermijnstad Potosi
1555 godsdienstvrede van Augsburg
1558 overlijden Karel V
Created by: Dke