Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

2KM - H1

2KM - H1. De Gouden Eeuw

TermDefinition
Hugo de Groot 1583-1645 rechtsgeleerde in de Gouden Eeuw: hij hielp regenten met goede raad. De Groot kreeg ruzie met de stadhouder. Hij wist uit zijn gevangenis te ontsnappen in een boekenkist
Frans Hals ±1583-1666 schilder in de Gouden Eeuw. Hals schilderde vooral portretten
Christiaan Huygens 1629-1695 wiskundige, natuurkundige en sterrenkundige. Zijn bekendste uitvinding is het slingeruurwerk
Leeghwater 1575-1650 Waterbouwkundige, onder zijn leiding werd in 1612 het Beemstermeer met molens drooggemalen
Anthonie van Leeuwenhoek 1632-1723 bioloog, met een zelfgebouwde microscoop bestudeerde hij bacteriën, bloedcellen en zaadcellen.
Maurits van Oranja 1567-1625 zoon van Willem van Oranje, hij werd in 1586 stadhouder
Rembrandt van Rijn ±1606-1669 schilder in de Gouden Eeuw, hij gebruikte heel lichte en heel donkere kleuren, waardoor zijn schilderijen vol beweging en gevoel zijn
Michiel de Ruyter 1607-1676 admiraal van de Nederlandse oorlogsvloot, hij won in de drie oorlogen met Engeland een groot aantal zeeslagen
Spinoza 1632-1677 filosoof, Spinoza vond vrijheid van mening heel belangrijk, iederen moet kunnen zeggen wat hij vindt, vond Spinoza
Jan Steen ±1625-1679 schilder uit de Gouden Eeuw, vooral bekend om de grapjes die hij in zijn schilderijen verstopte
Johannes Vermeer 1632-1675 schilder uit de Gouden Eeuw, op zijn schilderijen zorgen de lichtval en zachte kleuren voor een dromerige sfeer.
1585 de Republiek sluit de Schelde af
1602 oprichting VOC
1612 Beemster drooggemalen
1621 oprichting WIC
1637 Statenbijbel verschijnt
1642 Rembrandt schildert de Nachtwacht
1662 Atlas Maior van Blaeu
Created by: Dke