Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Anatomisk terminolog

Anatomiska termer, latin

QuestionAnswer
Abdomen buk
Abduktion utåtriktad rörelse
Ad till
Agonist motsråndare
Alveolus liten urholkning eller blåsa
Anterior framtill liggande, främre
Aorta stora kroppspulsådern
Apex spets
Appendix bihang
Aqua vatten
Arachnoidea spindelsvävshinna
Arcus båge
Area fält, yta
Arteria artär
Atlas bärare, första halskotan
Atrium förmak
Bi två, dubbel
Biceps tvåhövdad
Brachium överarm
Caput huvud
Cardia övre magmunnen
Carotis halspulsådern
Cartilago brosk
Centralis placerad i mitten
Cerebellum lillhjärna
Cerebrum storhjärna
Cervix hals
Chorda sträng
Clavicula nyckelben
Collateralis på sidan av
Collum hals
Colon tjocktarm
Cor hjärta
Corpus kropp
Cortex bark
Costa revben
Coxa höft
Cranium skalle
Crista list, kam, plym
Derema hud
Descendens nedåtgående
Dexter höger
Diaphragma skiljevägg, mellangärde
Diencephalon mellanhjärna
Dilatatio utvidgning
Discus skiva
Distalis liggande på avstånd
Dorsalis mot ryggsidan, som hör till ryggen
Ductus gång
Duodenum tolvfingertarmen
Embryo foster
Encephalon hjärna
Endo inre, inåt
Epidermis överhud
Epigastrium maggropen
Extensor sträckare
Extremitas extremitet
Femoralis som hör till femur
Femur lår, lårben
Fetus foster
Fibula vadben
Flexor böjare
Foramen hål, öppning
Gaster mage, buk
Glandula körtel
Glomerulum litet nystan
Glottis struphuvudets ljudapparat
Gluteus som hör till glutos
Glutos säte
Granularis kornig
Gyrus vindling
Hepar lever
Histo vävnad
Homo människa
Humerus överarmsben
Hypo under
Hyper över
Hyperplasia förökning
Hypertrophia förstoring
Ileum distala delen av tunntarmen
Inferior nedre
Inter mellan
Intermedius mitt i mellan
Intra inom
Iris regnbågshinna
Ischium säte
Jejunum tomtarm
Larynx struphuvud
Lateralis sidobelägen
Lien mjälte
Ligamentum band
Lingua tunga, språk
Liquor vätska
Locus plats
Longitudinalis längsriktad
Lympha vävnadsvätska
Macro stor
Major större
Mamma kvinnobröst, bröstkörtel
Mandibula underkäke
Mastoideus§ bröstvårteliknande
Maxilla överkäksben
Maximus störst
Medialis mittorienterad
Medius central, i mitten
Medulla märg
Membrana hinna
Meninx hjärnhinna
Meniscus halvmåne, halvmåneformig broskskiva
Mesencephalon mitthjärna
Metacarpus mellanhand
Micro liten
Minimus minst
Minor mindre
Mitra mössa, huva
Mono en-
Morphologia formlära
Mucosa slemhinna
Muscularis som hör till muskel
Myelencephalon bakhjärna
Myo muskel
Myocardium hjärtväggens muskelskikt
Myometrium livmoderns muskelskikt
Nekrosis vävnadsdöd
Nervus nerv
Nucleus kärna
Obliquus sned
Occipitalis bakhuvud, hörande till bakhuvudet
Oculus öga
Oesophagus matsrupe
Olfactus luktsinne
Oralis som hör till munnen (oris)
os, ossis, ossa ben
Ostium mynning, ingång, dörr
Ovalis oval
Ovarium äggstock
Palma handflata, palm
Pancreas bukspottkörtel
Patella knäskål
Pectus bröst, (hjärta)
Pelvis bäcken
Perforans genomborrande
Pericardium hjärtsäcksblad
Perpendicularis lodrät
Phalanx falang (fingrar & tår)
Pharynx svalj
Placenta moderkaka
Pleura lungsäck
Pons brygga
Porta port
Post efter
Posterior bakre
Pre framför
Premature för tidigt
Proximalis som ligger närmare kroppen än ...
Pseudo falsk
Pulmonalis lung-, som hör till lungan
Pupilla pupill, vakt
Pylorus portvakt, nedre magmunnen
Quadriceps fyrhövdad
Rectum ändtarm
Ren njure
Respiratorius som har med andningen att göra
Reticulum litet nät
Retina ögats näthinna
Sacrum korsben ("det heliga benet")
Scapula skulderblad
Septum skiljevägg
Sigmoideus s-formad
Singularis enkel, ensam, unik
Sinister vänster
Spina tagg, ås, ryggrad
Sternum bröstben
Subarachnoidalis under spindelvävshinnan
Superior ovanför belägen
Synergist medarbetare (ergon=arbetare)
Systole sammandragning
Temporalis som hör till tempus
Thalamus synhög
Thorax bröstkorg
Thymus bräss
Thyreos sköld
Tibia skenben
Tonsilla mandel, halsmandel
Tonus spänning
Trachea luftrör
Trapezoideus trapetsformad
Triceps trehövdad
Trochanter benknöl (på femur)
Tubulus litet rör
Tunica hinna, beklädnad
Ulna armbågsben
Uni en
Unilateralis ensidig
Ureter urinledare
Vagus kringströvande (även vulgivagus)
Vas kärl
Vena ven
Ventriculus magsäck, hjärtsäck, rum i hjärnan
Villus tarmludd
Viscera inälvor
Superiort mot huvudet eller mot övre delen av en struktur
Inferiort bort från huvudet eller mot nedre delen av en struktur
Anteriort i anslutning och på framsidan av kroppen
Posteriort i anslutning och på baksidan av kroppen
Medialt mot mitten av kroppen eller en struktur
Lateralt bort från mitten av kroppen eller en struktur
Intermediärt mellan två strukturer
Ipsilateralt på samma sida av kroppen
Kontralateralt på olika sidor av kroppen
Proximalt närmare extremitetens infästning i bål eller struktur
Distal långt från extremitetens infästning i bål eller struktur
Superficialt ytligt på kroppen eller förhållande till struktur
Profunt djupt i kroppen eller förhållande till struktur
Created by: Lottrish
Popular Anatomy sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards