Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1VWO - H1

1VWO - H1. Jagers worden boeren

TermDefinition
evolutietheorie wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van de mensen. Mensen zouden miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit apen en mensapen
farao de leider van het oude Egypte: hij bepaalde de wetten in het land
geschiedenis wetenschap die het verleden van mensen met behulp van bronnen onderzoekt en beschrijft
geschreven bronnen bronnen waarin schrifttekens worden gebruikt
grafgiften voorwerpen die in het graf van een overledene zijn gelegd
hiërarchie opbouw (bijvoorbeeld van de samenleving) in laten verschillend aanzien en verschillende status, van laag naar hoog
hiërogliefenschrift het schrift dat de Egyptenaren gebruikten en dat bestond uit (combinaties van) verschillende afbeeldingen
historicus wetenschapper die onderzoek doet naar het verleden van mensen, veelal aan de hand van geschreven bronnen
irrigatielandbouw systeem waarmee op een kunstmatige manier voldoende water wordt aangevoerd ten behoeve van de landbouw
jagers-verzamelaars mensen die leefden van de jacht op dieren en het verzamelen van planten, vruchten en noten
landbouwrevolutie het ontstaan van de landbouw, ongeveer 10000 v.Chr., in het Nabije Oosten
middensteentijd periode waarin jagers-verzamelaars langer op een vaste plek gaan wonen
nieuwe steentijd periode waarin de landbouw is ontdekt
nomaden mensen zonder vaste woonplaats die rondtrekken van kamp naar kamp
ongeschreven bronnen sporen uit het verleden die geen schrift bevatten, bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen
oude steentijd periode van de mensachtigen en de jagers-verzamelaars
polytheïsme een godsdienst waarin meer goden tegelijk worden vereerd
prehistorie de tijd waarin mensen geen schrift gebruiken
primaire bronnen bronnen die gemaakt zijn in de tijd waarover ze informatie geven (ook wel directe bronnen)
rituelen handelingen die gebruikelijk zijn bij bijvoorbeeld een begrafenis of in een godsdienst
agrarische samenleving samenleving waarin de landbouw het belangrijkste middel van bestaan is
ambachtslieden mensen die als beroep iets maken met hun handen en met behulp van eenvoudige werktuigen
ambtenaren mensen die werken in dienst van de overheid
archeologen wetenschappers die door middel van opgravingen het verleden van mensen onderzoeken
evolutie een langzame ontwikkeling die miljoenen jaren kan duren
scheppingsverhalen verhalen waarin wordt verteld hoe God (of goden) de wereld en de mens hebben gemaakt
secundaire bronnen bronnen die gemaakt zijn na de periode waarover ze informatie geven (ook wel indirecte bronnen)
slaven mensen die het bezit zijn van andere mensen en die voor die anderen moeten werken
sociale verschillen verschillen in de positie, het aanzien en de status van mensen in de samenleving waarvan zij deel uitmaken
staat een begrensd gebied dat onder 1 bestuur staat
steentijd periode uit de prehistorie waarin mensen vooral gebruiksvoorwerpen van steen maakten
verleden het geheel van gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen
Vruchtbare Halve Maan gebied in het Nabije Oosten waar omstreeks 10000 v.Chr de landbouw is onstaan
ijstijd periode waarin een dikke ijskap een deel van Europa bedekte
40000 v.Chr. homo sapiens voor het eerst in Europa
28000 v.Chr. neanderthalers uitgestorven
10000 v.Chr. einde laatste ijstijd, landbouw ontdekt
5300 v.Chr. eerste boeren in Zuid-Limburg: bandkeramiek
3500 v.Chr. 1. spijkerschrift ontstaat in Mesopotamië 2. boeren van de trechterbekercultuur bouwen hunebedden
3000 v.Chr. een farao krijgt de macht in Egypte
2650 v.Chr. farao Djoser regeert over Egypte
2500 v.Chr. de gouden hoofdtooi van Puabi wordt gemaakt
1279 v.Chr. farao Ramses regeert over Egypte
agrarische samenleving samenleving waarin de landbouw het belangrijkste middel van bestaan is
ambachtslieden mensen die als beroep iets maken met hun handen en met behulp van eenvoudige werktuigen
ambtenaren mensen die werken in dienst van de overheid
archeologen wetenschappers die door middel van opgravingen het verleden van mensen onderzoeken
evolutie een langzame ontwikkeling die miljoenen jaren kan duren.
Created by: Dke