Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1BK - H1

Begrippen H1

TermDefinition
archeoloog hij zoekt in de grond naar bronnen uit het verleden en graaft die op
bron alle waardoor je iets te weten kunt komen over de geschiedenis
eeuw periode van honderd jaar
geschiedenis dat wat gebeurd is in het verleden
historicus iemand die de geschiedenis bestudeert en onderzoekt
jaartal nummer van een jaar
jaartelling manier waarop mensen de jaren tellen
prehistorie de tijd van alleen ongeschreven bronnen
tijdbalk manier om de tijd te tekenen als een soort lineaal
tijdvak periode uit de geschiedenis
tijd van jagers en boeren tot 3000 v.Chr.
tijd van Grieken en Romeinen tot 3000 v.Chr. - 500
tijd van monniken en ridders 500-1000
tijd van steden en staten 1000-1500
tijd van ontdekkers en hervormers 1500-1600
tijd van regenten en vorsten 1600-1700
tijd van pruiken en revoluties 1700-1800
tijd van burgers en stoommachines 1800-1900
tijd van wereldoorlogen 1900-1950
tijd van televisie en computer 1950-nu
Created by: Dke