Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

taktika vzdušných si

zkratky

QuestionAnswer ENAnswer CZ
AACC Army Airspace Command and Control Vojskové velení a řízení ve vzdušném prostoru
AAP Area Air Picture Obraz vzdušného prostoru
AAR Air to Air Refuelling Doplňování paliva ve vzduchu
ACA Airspace Control Authority Orgán řízení vzdušného prostoru
ACC Airspace Coordination Centre Středisko pro koordinaci ve vzdušném prostoru
ACC Air Control Centre Středisko pro řízení vzdušných činností
ACCS Air Command and Control System Systém velení a řízení vzdušných sil
ACM Airspace Control Means Prostředky pro řízení vzdušného prostoru
ACMREQ Airspace Control Means Request Žádost o prostředky pro řízení vzdušného prostoru
ACO Allied Command for Operations Spojenecké velitelství pro operace
ACO Airspace Control Order Rozkaz pro řízení vzdušného prostoru
ACO Airspace Coordination Order Rozkaz pro koordinaci činností ve vzdušném prostoru
ACP Airspace Control Plan Plán řízení vzdušného prostoru
AD Air Defence Protivzdušná obrana
ADMINCON Administrative Control Administrativní řízení
ADP Air Defence Priorities Priority protivzdušné obrany
AI Air Interdiction Vzdušná izolace prostoru bojové činnosti
AJF Allied Joint Force Spojenecké společné síly
AMC Air Mission Control Řízení vzdušných misí
ANCC Air National Command Centre Narodní středisko velení vzdušných sil
AOC Air Operation Centre Středisko vzdušných operací
AOCC Air Operation Coordination Centre Středisko koordinace vzdušných a protivzdušných sil
AOD Air Operation Directive Operační směrnice pro činnost vzdušných sil
AOI Area of Interest Zájmový prostor
AOM Air Operation Meeting Denní operační míting vzdušných sil
AOR Area of Responsibility Prostor odpovědnosti
AR Air Route Letová trasa
ASAC Air Surveillance and Control System Systém pozorování a řízení vzd. pr.
ASC Airspace Control Řízení vzdušného prostoru
ASC AREA Airspace Control Area Oblast řízení vzdušného prostoru
ASC sub AREA Airspace Control Sub Area Podoblast řízení vzdušného prostoru
ASSESREP Assessment report Hodnotící hlášení
ASM Airspace Management Řízení využití (management) vzdušného prostoru
ASOC Air Sovereignity Operation Centre Operační středisko pro zabezpečení vzdušné suverenity
ASR Air Support Request Požadavek na vzdušnou podporu
ATC Air Traffic Control Řízení vzdušného prostoru
ATCC Air Traffic Control Centre Středisko řízení vzdušného prostoru
ACTORD Activation Order Rozkaz k aktivaci
ATM Air Task Message Zprávy a pokyny k řízení úkolů
ATO Air Task Order Rozkaz bojových úkolů vzdušných sil
ATS Air Traffic Service Letové provozní služby
AUP Airspace Use Plan Plán využití vzdušného prostoru
AWACS Airborn Warning and Control System Létající systém řízení a uvědomování
BCE Battlefield Coordination Element Prvek koordinace činnosti pozemích a vzdušných sil
BDA Battle Damage Assessment Hodnocení škod způsobených bojovou činností
BDZ Base Defence Zone Zóna protivzdušné obrany letecké základny
CC Command and Control Velení a řízení
CCRM Command and Control Resource Management Management zdrojů velení a řízení
CAOC Combined Air Operation Centre Mnohonárodní operační středisko vzdušných sil
CAS Close Air Support Blízká vzdušná podpora
CC-Air Component Command Air Velitelství vzdušné složky
CIMIC Civil Military Cooperation Civilně - vojenská spolupráce
CIS Communication and Information System Komunikační a informační systém
CJOC Current Joint Operations Center Středisko pro probíhající operace
CJTF Combined Joint Task Forces Mnohonárodní úkolové uskupení společných sil
CC Air Component Command Air Velitelství vzdušné složky
CCFP Combat Category Flight Plan Bojový letový plán
CDM Commander´s Decision Meeting Brífing velitele k přijetí jeho rozhodnutí
CJF Combined Joint Forces Mnohonárodní společné síly
CJFACC CJF Air Component Commnad Velitelství vzdušné složky CJF
CJFLCC CJF Land Component Commnad Velitelství pozemní složky CJF
CJFMCC CJF Maritime Component Commnad Velitelství námořní složky CJF
CJFPOCC CJF Psychological Operations Component Commnad Velitelství složky CJF pro psychologické operace
CJFSOCC CJF Special Operations Component Commnad Velitelství složky speciálních operací CJF
CL Coordination Level Koordinační hladina
CMO Coverage Missile Order Rozkaz k zabezpečení protivzdušné obrany (přikrytí) bráněného objektu palbou jednotek pozemní protivzdušné obrany
COMAIRNORTH Commander Air Component North Velitel severní vzdušné složky
COMAO Composite Air Operations Složené vzdušné operace
COA Course of Action Vybraná varianta
COG Centre of Gravity Těžiště
CONOPS Concept of Operations Záměr vedení operace
CONPLAN Contingency Plan Plán pro nepředvídané události (předběžný plán)
CP Control Point Kontrolní bod
CRC Control and Reporting Centre Středisko řízení a uvědomování
CSAR Combat Search and Rescue Pátrání a záchrana v boji
DCAOC Deployable Combined Air Operation Centre Mobilní mnohonárodnostní operační středisko vzdušných sil
DEFREP Defence Readiness Posture Stav pohotovsti
DJTF Deployable Joint Task Forces Mobilní úkolové uskupení
DNGA Designated National Government Autority Funkcionář pověřený výkonem NGA
DPQ Defence Planning Questionnaire Dotazník obranného plánování
DS Direct Support Přímá podpora
E Execution Day Den provedení
ECM Electronic Counter Measures Opatření spojená s elektronickým bojem
ED Execution Directive Nařízení k provedení operace
EO Engagement Operations Aktivity spojené s zasazením sil do boje
EU European Union Evropská unie
EW Electronic Warfare Elektronický boj
EZ Engagement zone Zóna palebného ničení
FFTTEA Find, Fix, Track, Target, Engage, Assess Zjištění, rozpoznání, sledování, úkolování, zasazení, vyhodnocení
FAC Forward Air Controler Předsunutý letecký návodčí
FAOR Fighter Area of Responsibility Prostor odpovědnosti stíhacího letectva
FARP Forward Arming and Refueling Point Předsunutý bod vyzbrojování a doplňování paliva
FEBA Forward Edge of Battle Area Přední okraj obrany/ prostoru vedení boje
FEZ Fighter Engagement zone Zóna určená pro ničení vzdušných cílů stíhacími letouny
FLOT The Forward Line of Own Troops Přední okraj vlastních vojsk
FM Force Management Management sil
FO Force Operations Aktivity spojené s uspořádáním sil
FOB Forward Operating Base Předsunutá operační základna
FP Fligt Plan Letový plán
FRAGO Fragmetary Order Dílčí rozkaz
FSCM Fire Support Coordination Measures Opatření pro součinnost palebné podpory
FU Fire Unit Palebná jednotka
FUA Flexible Use of Airspace Pružné používání vzdušného prostoru
GCI Ground Control Intercept Navedení letounů řízené pozemním stanovištěm
GEOREF Geographical Reference System Geografický souřadnicový systém
GEPS Generic Plans Předběžné plány pro pravděpodobné operace
GOC Group Operation Centre Operační středisko oddílu
GS General Support Všeobecná podpora
GSR General Support Reinforcing Všeobecná podpora s posílením
HIDACZ High Density Airspace Control Zone Zóna řízení činnosti v části vzdušného prostoru s vysokou hustotou vzdušných činností
HNS Host Nation Support Zabezpečení poskytované hostitelskou zemí
HRF High Readines Forces Síly Vysoké připravenosti
ICACC Integrated Combat Airspace Command and Control Integrované bojové velení a řízení vzdušného prostoru
ICASM Interdepartmental Commitee for Airspace Management Mezinárodní komise pro uspořádání vzdušného prostoru
ICC(SAO) Integrated Command and Control Software for Air Operations Integrovaný software pro velení a řízení ve vzdušných operacích
IFF Identification Friend or Foe Identifikace vlastní nebo cizí
IM Information Management Informační management
IMS International Military Staff Mezinárodní štáb
INTEL Intelligence Vojenské zpravodajství
IP Initial Point Výchozí bod úderu
IPB Intelligence Preparation of the Battlefield Zpravodajská příprava bojiště
IPM Initial Planning Meeting Úvodní brífink k zahájení plánování
ISR Intelligence, Surveillance and Reconnaisance Vojenské zpravodajství, sledování a průzkum
JACC Joint Airspace Coordination Centre Společné středisko pro koordinaci vzdušného prostoru
JAPCC Joint Air Power Competence Centre Společné středisko kompetencí vzdušných sil
JCB/JCWG Joint Coordination Board/ Working Group Společná koordinační rada/ pracovní skupina
JCO Joint Coordination Order Rozkaz pro koordinaci společných sil
JEP Joint Environmental Picture Společný obraz prostředí
JEZ Joint Engagement Zone Zóna společného působení
JF Joint Forces Společné síly
JFAC Joint Forces Air Component Vzdušná složka společných sil
JFACC Joint Forces Air Component Command Velitelství vzdušné složky společných sil
JFACCd Joint Forces Air Component Commander Velitel vzdušné složky společných sil
JFC Joint Forces Command Velitelství společných sil
JFCd Joint Forces Commander Velitel společných sil
JFLCC Joint Forces Land Component Command Velitelství pozemní složky společných sil
JFLCCd Joint Forces Land Component Commander Velitel pozemní složky společných sil
JFMC Joint Forces Maritime Component Námořní složka společných sil
JFMCC Joint Forces Maritime Component Command Velitelství námořní složky společných sil
JFSOCC Joint Forces Special Operations Component Command Velitelství složky speciálních operací společných sil
JMCC Joint Movement Coordination Centre Společné středisko koordinace přesunů
JOA Joint Operations Area Prostor společné činnosti
JOPG Joint Operations Planning group Skupina pro společné operační plánování
JPTL Joint Prioritized Target List Seznam prioritních společných cílů
JTF Joint Task Force Úkolové uskupení společných sil
JTFCd Joint Task Force Commander Velitel úkolového uskupení společných sil
JTL Joint Target List Seznam společných cílů
JTNL Joint Target Nominations List Společný seznam navrhovaných cílů
JTWG Joint Targeting Working Group Pracovní skupina pro výběr společných cílů
LAP Local Air Picture Lokální obraz vzdušného prostoru
LC Land Component Pozemní složka
LOC Level of Capability Úroveň schopností
LOGCON Logistic Control Logistické řízení
LS Launch Site Startovací postavení
MAAP Master Air Attack Plan Hlavní plán vzdušných úderů
MAOP Master Air Operation Plan Hlavní operační plán vzdušných sil
MACC Military Area Control Centre Vojenské oblastní středisko řízení letového provozu
MATC Military Air Traffic Control Řízení vojenského letového provozu
MC Military Commitee Vojenský výbor
MC Maritime Component Námořní složka
MCE Maritime Coordination Element Prvek koordinace činnosti námořních činností
MEDEVAC Medical Evacuation Zdravotní odsun
MEZ Missle Engagement Zone Zóna vyhrazená pro ničení vzdušných cílů prostředky pozemní PVO
MISSREP Mission Report Zpráva o splnění úkolu
MJLC Multinational Joint Logistic Centre Mnohonárodní společné středisko logistiky
MOOTW Military Operations Other Than War Vojenské operace jiné než válka
MOU Memorandum Of Understanding Memorandum o porozumění
MRR Minimum Risk Route Trasa minimálního ohrožení
MTL Mobile Target List Seznam mobilních cílů
NAC North Atlantic Council Severoatlantická rada
NADGE NATO Air Defence Ground Environment Autorizovaný systém řízení a uvědomování protivzdušné obrany NATO
NAEW NATO Airborne Early Warning Létající systémy řízení a uvědomování protivzdušné obrany NATO
NATINADS NATO Integrated Air Defence System Integrovaný systém protivzdušné obrany NATO
NATO North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy
NCRS NATO Crisis Response System NATO systém opatření pro krizové situace
NCS NATO Command Structure Struktura velení NATO
NFS NATO Force Structure Struktura sil NATO
NGA Nation Government Authority Národní vládní autorita
NMR National Military Representative Národní představitel státu
NSE National Support Element Národní prvek pro zabezpečení
OAT Operational Air Traffic Let prováděný podle jiných pravidel než ICAO
OPCOM Operational Command Operační velení
OPCON Operational Control Operační řízení
OPLAN Operation Plan Operační plán
OPP Operational Planning Process Operační plánovací proces
P/RTL Prohibited/ Restricted Target List Seznam zakázaných/ vyhrazených cílů
PO Psychological Operations Psychologické operace
POC Point of Contact Styčný orgán
POCC Psychological Operations Component Command Velitelství složky psychologických operací
PTL Prioritized Target List Seznam prioritních cílů
QRA(I) Quick Reaction Alert (Interceptor) Letadlo v pohotovosti
R Reinforcing Posílení
RAC Regional Air Comander Regionální velitel vzdušných sil
RACA Regional Airspace Control Authority Regionální funkcionář pro řízení vzdušného prostoru
RACP Regional Airspace Control Plan Regionální plán řízení vzdušného prostoru
RADC Regional Air Defence Commander Velitel regionální protivzdušné obrany
RAOC Regional Air Operation Centre Regionální operační středisko vzdušných sil
RAC Recognized Air Picture Rozpoznaný obraz vzdušné situace
RBFA Rear Boundary of the Forward Area Zadní hranice předního prostoru
RH Radar Head Radarové středisko
ROE Rules of Engagement Pravidla vedení bojové činnosti
ROZ Restricted Operations Zone Vyhrazená zóna operací
RPC Recognized Air Picture Production Centre Středisko pro vytváření pohledu o všeobecné vzdušné situaci
RRP Remote Radar Post Dálkově řízené radarové stanoviště
RS Recovery Site Místo pro obnovu sil
SAAFR Standard Use Army Aircraft Route Letová trasa pro standardní využívání vojskovým letectvem
SACA Sub-Area Airspace Control Authority Orgán řízení vzdušného prostoru v podoblasti
SACEUR Supreme Allied Commander Europe Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě
SACLANT Supreme Allied Commander Atlantic Vrchní velitel spojeneckých sil v Atlantiku
SAMOC Surface to Air Missle Operation Centre Operační středisko řízených střel země-vzduch
SAR Search and Rescue Pátrání a záchrana
SC Strategic Commander Strategický velitel
SC Steering Commitee Řídící výbor
SC Special Corridor Speciální koridor
SDP Standing Defence Plan Operační plán pro období míru
SFP Sensor Fusion Post Stanoviště fúze dat čidel
SHORAD Short Range Air Defence Pozemní protivzdušná obrana velmi krátkého a krátkého dosahu
SHORADEZ Short Range Air Defence Engagement Zone Zóna použití prostředků protivzdušné obrany velmi krátkého a krátkého dosahu
SL Safe Lane Bezpečná trať
SM System Management Systémový management
SOCC Special Operations Component Command Velitel složky speciálních operací
SOP Standing Operating Procedures Standardní operační postupy
SPINS Special Instructions Zvláštní instrukce
STANAG Standardization Agreetment Standardizační dohoda
STO Survive to Operate Všestranné bojové zabezpečení
SQOC Squadron Operations Centre Operační středisko letky
SSI Supported/ Supporting Interrelationship Vnitřní vztahy podporovaných a podporujících velitelů
SUPPLAN Support Plan Plán podpory
TACOM Tactical Command Taktické velení
TACON Tactical Control Taktické řízení
TACP Tactical Air Control Party Skupina řízení taktického letectva
TBMF Tactical Battle Management Functions Funkce taktického bojového managementu
TC Transit Corridor Průletový koridor
TL Traverse Level Hladina přeletu
TMRR Temporary Minimum Risk Route Dočasná trasa minimálního ohrožení
TNL Target Nomination List Seznam navrhovaných cílů
TOA Transfer of Authority Předání pravomoci
TR Transit Route Průletová trasa
TS Time Slot Časový úsek
TST Time Sensitive Target Cíl citlivý na čas
UAV Unmanned Aerial Vehicle Bezpilotní prostředek
UTM Universal Transversial Mercartor Mercartorova univerzální příčná projekce
VIP Very Important Person Velmi důležitá osoba
VTC Video Tele Conference Videokonference
WCO Weapons Control Order Rozkaz k použití zbraní
WCS Weapons Control Status Stav řízení zbraňových systémů
WF Weapons Free Stav použití zbraní - volný
WFP World Food Program Světový potravinový program
WFZ Weapons Free Zone Zóna použití zbraní bez omezení
WH Weapons Hold Stav použití zbraní - zákaz palby
WO Warning Order Předběžný rozkaz
WOC Wing Operation Centre Operační středisko leteckého křídla
WS Weapons Status Stavy zbraňových systémů
WT Weapons Tight Stav použití zbraní - omezený
AADC Available Air Defence Commander Dosažitelný velitel PVO
Created by: Michal.balla
Popular Military sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards