Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Anatomia

TermDefinition
Podaj funkcję części środkowej mięśnia czworobocznego (m. trapezius). Część środkowa zbliża łopatkę do kręgosłupa.
Podaj przyczep początkowy i końcowy mięśnia podgrzebieniowego (m. infraspinatus). 2/3 przyśrodkowe dołu podgrzebieniowego, powięź pokrywająca mięsień, przegroda włóknista; torebka stawowa, powierzchnia środkowa guzka większego kości ramiennej.
Podaj przyczepy początkowe m. czworobocznego (m. trapezius). 1. przyśrodkowa część kresy karkowej górnej i guzowatość potyliczna zewnątrzna 2. więzadło karkowe 3. wyrostki kolczyste C7 i wszystkich kręgów piersiowych oraz na odpowiednich częściach więzadła nadkolcowego
Podaj przynajmniej 3 czynności m. najszerszego grzbietu (m. latissimus dorsi). 1. opuszcza podniesione ramię 2. przywodzi ramię do tyłu 3. obraca ramię do wewnątz 4. przy ustalonych ramionach mięśnie obu stron działają jako dźwigacze dolnych żeber (pomocnicze mięśnie wdechowe)
Created by: 905942649462727