Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Konstnärer

Plugg till Virtas timmar

QuestionAnswer
Vad var da Vicis hela namn? Leonardo di ser piero da Vinci
När föddes Da Vinci? 15 april 1452 i Italien
Hur gammal blev D vinci? 67 år
Yrken? Da vinci Arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker & filosof
Hos vem sattes han i lära vid 14 års ålder? Da Vinci Andre del Verocchio
Under vilka år målade han Mona Lisa? 1503-1506
Nattvarden? DA vinci 1498
Varför slutade Verocchio måla? DA vinci För att Leonardo Målade en så fin ängel.
Vilka är hans mest kända verk? Da vinci Mona lisa, nattvarden, madonnan i grottan, damen och hermelinen
Vad hette Sandro Botticcelli egentligen? Alessandro si Mariano di Vanni Filipepi
När föddes Botticcelli? 1 mars 1445
när dog botticelli? 17 maj 1519
Vad arbetade Botti som? Målare som målade åt familjer
Vad hände 1490 i bottis liv? han började hålla sig till att måla religiösa motiv
Vilket år kallade påven botti till sig och för att göra vad Påven ville att botti skulle måla tre stora målningar på väggar och tak i sixtinska kapellet
vilka var bottis kändaste lärare? Filipp Lippi, Antonio Pollaiuolo och Andre del Verocchio
Vad var botti före han blev konstnär guldsmed
Vilka är bottis kändaste verk? Konungarnas tillbedjan, Venus födelse, Våren, Pallas besegrar en kentaur.
Vad var hela Michelangelos namn? Michelangelo di Lodovico Buonarrotti simoni
När föddes miche? 6 mars 1475 i Italien
Var o när dog MIche? 18 februari 1564 i Rom
Vilka var Miches yrken? Skulptör, arkitekt, målare, poet
Inom vilka konstgrenar skapade Miche mästerverk? skulptur, arkitektur och måleri
Vad föredrog Miche att kalla sig? skulptör
Vilka var miches kändaste verk? Pieta, david, sistinska kapellets tak, yttersta domen.
Vad var Rafaels hela namn? Rafaello Sanzio da Ubrino
När föddes rafa? 28 mars eller 6 april 1483 i italien
När dog rafa? 6 april
Vem var rafas första lärare inom måleri? Giovanni
Vem var rafas pappa? Giovanni Santi
Vem var rafa? en italiensk konstnär, arkeolog, arkitekt under den romerska högränessansen
när introducerades rafa till påven? 1508
Vad gav påven rafa för uppdrag? Att dekorera väggarna i privatvåningarna i Apostoliska palatset.
Vilka var rafas mest kända verk? jungfruns bröllop, sixtinska madonnan
Created by: 100005548635435