Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 7

Verzamelingen (week 1)

woordomschrijving
een code breken erachter komen hoe een code werkt
versleutelen van een gewone tekst een tekst in code maken
ontcijferen een tekst in code lezen door er weer gewone tekst van te maken
onthullen een geheim vertellen, bekendmaken
verzwijgen iets niet zeggen, iets geheim houden
gepaard gaan met samengaan met, vb. onweer gaat gepaard met regen
openhartig dat ben je als je makkelijk dingen over jezelf vertelt
blijk geven van bewijzen, iets laten zien
het dilemma een moeilijke keuze tussen twee dingen
anoniem je vertelt niet hoe je heet
het taboe iets waarvan mensen vinden dat je het niet mag doen, gebruiken of erover praten
uit de school klappen een geheim doorvertellen
hilarisch erg lachwekkend
uitdijen steeds groter worden
Created by: Meester Paul