Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 6

Andere talen (week 1)

woordomschrijving
abrupt heel plotseling
allengs langzamerhand
het dialect een taal die in een bepaalde streek wordt gesproken
de standaardtaal de officiƫle taal van een land; deze taal wordt bijvoorbeeld gebruikt in kranten en in het journaal
grotendeels voor het grootste deel
krampachtig met meer inspanning of moeite dan nodig is
aanvaardbaar iets wat je kunt aannemen of accepteren
verwant zijn aan familie zijn van
afleiden van woorden maken van andere woorden, vaak uit een andere taal; vb. kleur is afgeleid van het Franse woord couleur
de wereldtaal een taal die op veel plaatsen op de wereld gesproken wordt; vb. Engels
je groen en geel ergeren je heel erg aan iets of iemand storen
een koekje van eigen deeg krijgen vervelend behandeld worden, nadat je hetzelfde bij iemand anders hebt gedaan
onderhand intussen
het scrabble een spel waarbij je van losse letters woorden op een bord moet maken
Created by: Meester Paul