Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch codeplus Deel 1 woordenlijst

QuestionAnswer
aankomen to arrive
aankomen to gain weight
aanstaande next
aantal (het) the number
aardappel (de) potato
abonnement (het) season ticket
achter after, behind
achternaam (de) surname
adres (het) address
advies (het) advice
aflopen to end
afspraak (de) appointment, engagement
al already
al(le) all
algemeen general
alleen by yourself / only
alles all
alsjeblieft please / here you are (informal)
alstublieft please / here you are (formal)
alweer already
ander other
anderhalf one and a half
appartement (het) apartment
appel (de) apple
appeltaart (de) apple pie
applaus (het) applause
arm poor
auto (de) car
automaat (de) ticket machine
autorijles (de) driving lesson
avond (de) evening
avondeten (het) dinner, supper
baas (de) boss
bad (het) bath
bakker (de) baker
balkon (het) balcony
banaan (de) banana
band (de) relation
bang frightened
bang voor afraid of
bank (de) (geld) bank
bank (de) (meubel) couch, sofa
bed (het) bed
bedanken to thank
bedoelen to mean
beetje (het) a little
beginnen to begin
bekend familiar
bekijken to look at
belangrijk important
bellen to call, to phone
beneden downstairs
benieuwd curious
bestellen to order
betalen to pay
beurt (de) turn
bezorgen to deliver
biefstuk (de) steak
bier(tje) (het) beer
bij at
bijna nearly, almost
bijvoorbeeld for example
bijzonder special
binnengaan to go in(to)
binnenkomen come in
bioscoop (de) cinema
bitterbal (de) type of croquette served as an appetizer
blauw blue
bloem (de) flower
bloes (de) blouse, shirt
blond blond
boek (het) book
bon (de) the receipt
boodschap(pen) de shopping, purchases
boot (de) boat
borrel (de) alcoholic drink
borrelhapje (het) snack, appetizer
boterham (de) sandwich, slice of bread
boven upstairs
brief (de) letter
bril (de) glasses, spectacles
broek (de) trousers
broer (de) brother
brood (het) bread, loaf
brug (de) bridge
bruiloft (de) wedding
bruin brown
bus (de) bus
bushalte (de) bus stop
buurjongen (de) boy next-door, boy living nearby
buurman (de) neighbour (male)
buurvrouw (de) neighbour (female)
centrum (het) (town, city) centre
champignon (de) mushroom
cijfer (het) number
citroen (de) lemon
collega (de) colleague
compliment (het) compliment
computer (de) computer
cursus (de) course
daar there
daarna after that, afterwards
daarom therefore
dag (de) day
dagelijks
dame (de) lady
dan then, than
danken (dank je wel) to thank (thank you)
dank u wel thank you (formal)
datum (de) date
delen to share
dessert (het) dessert
dezelfde the same
dier (het) animal
ding (het) thing
diploma (het) diploma, certificate
dochter (de) daughter
doen to do
donker dark
door through
dorp (het) village
dorst (de) (dorst hebben) thirst (to be thirsty)
douche (de) shower
dragen to wear
drinken to drink
drukken to press, push
duren to last
dus so
duur expensive
echt (waar) real(ly) / yes it is
eerst first
ei (het) (eieren) egg(s)
eigen own
eiland (het) island
eind (het) the end
eindelijk at last
elk every, each
elkaar each other, one another
en and
eraf zijn (er is een knoop af) a button has come off
erg very
eruitzien to look
eten to eat, to have dinner, lunch etc.
eten (het) food
familie (de) family, relatives
fantastisch fantastic
feest (het) party
feestdag (de) public holiday
feliciteren to congratulate
fiets (de) bicycle
fietsen to cycle
figuur figure
fijn nice, lovely, great
film (de) film
flatgebouw (het) apartment building
fles (de) bottle
formulier (het) form
fout (de) mistake, error, fault
fris (het) soft drink
fruit (het) fruit
gaan to go
garnaal (de) shrimp, prawn
gat (het) hole
gebakken baked, fried
geboorte (de) birth
geboren born
gebouw (het) building
geel yellow
geen no
gegrild grilled
gehakt (het) minced meat
gek zijn op to be crazy about
geld (het) money
gelijk right
geloven think, believe
gelukkig happy (glad to hear it)
gerecht (het) meal
geslacht (het) gender
geen closed
geven (geeft) to give
geweldig terrific, fantastic
gewoon simply, just, usual
gezellig pleasant, enjoyable, comfortable
gezin (het) family (parents and children)
gisteren yesterday
glas (het)(glaasje) glass
goed okay, good
goedkoop cheap
graag (twee koffie graag) two coffees please
graag (welke programma's wil je graag zien?) which programmes would you like to see
gram gram
gratis free
groen green
groente vegetables
groeten to greet
groot big
gympen (de) sneakers
haar (het) hair
hagelslag (de) chocolate sprinkles
hal (de) hall
halen to get
half half
handtekening (de) signature
hapje (het) bite
hardlopen to run
hartelijk (hartelijk gefeliciteerd) congratulations, sincere best wishes
hartelijk (hartelijke groeten) best regards
hartig salty, well-seasoned
hartstikke terribly, awfully,
hebben to have
heel (de hele dag) the whole day
heel (heel mooi) very (very beautiful)
heerlijk delightful, lovely
helaas unfortunately
helpen to help
heten to be called
hier here
hoe (hoe heet je?) how (what's your name)
hoe laat (at) what time
hoeveel how much, how many
hoezo what do you mean
honger (de) (ik heb honger) appetite (I am hungry)
hoofdgerecht (het) main course
hoog high
houden van to like
huis (het) house
huisarts (de) family doctor, general
huren (de) huur to rent, rent
idee (het) idea
iets something, anything
in in
informatie (de) information
ingang (de) entrance, entry
inschrijven to register
instappen get in / on
invullen fill in / out
ja yes
jaar (het) year
jam (de) jam
jammer (het is jammer voor u) a pity, too bad (I am sorry for you)
jarig (ik ben jarig) it's my birthday
jas (de) coat
jong young
jongen (de) boy
jurk (de) dress
kaart (de) (menukaart (de)
kaart (de) (plattegrond (de)
toegangskaart (de) access card
kaas (de) cheese
kalender (de) calendar
kamer (de) room
kapot
kapper (de) hairdresser
kassa (de) check out
kast (de) cupboard
keer (de) (twee keer per week) time (two times a week)
kennen to know
kerk (de) church
keuken (de) kitchen
kiezen to choose
kijken to look
kilo (de) kilo
kilometer (de) kilometre
kinderen (de) (het kind) children (child)
kip (de) chicken
klaar ready
klant (de) customer, client
klas(se) (de) class
klas (de) (school) grade, class
klein small
kleren (de) clothes
kleur (de) colour
klopt dat? is that correct?
knoflook (de) garlic
knoop (de) button
koekje (het) biscuit
koffie (de) coffee
koken cook, do the cooking
komen to come
kop (de) cup
kopen to buy
kor t short
korting (de) discount
kosten cost
krant (de) newspaper
krijgen to get, to receive
kroeg (de) café, pub
krul (de) curl
kunnen can, to be able to
kussen pillow
kwart (het) (tijd) quarter
kwartier (het) quarter of an hour
laag low
laat late
land (het) land
lang long
langs (langs de supermarkt) you pass the supermarket
langs (langs het water) along the water's edge
langskomen to come around
laten zien to show
leeftijd (de) age
lekker nice, good, tasty
lekker vinden to like
lenen to borrow
les (de) lesson
lesgeven to teach
leuk nice
licht bright
lichtblauw light blue
lied(je) (het) song
lift (de) lift
lijken (de zalm lijkt me erg lekker) seem, appear (the salmon looks very nice)
linkerkant (de) left side
links left
linksaf (to the) left
lopen to walk
lunch (de) lunch
lusten to like
maaltijd (de) meal
maand (de) month
maart march
maat (de) size
maken to make
man (de) husband (man)
markt (de) market
meedoen to participate
meegaan go along, go with, accompany
meenemen bring, take along
meestal mostly, usually
melk (de) milk
meneer (de) sir (hello sir) / Mr (Mr Bos)
met with
meter (de) metre
metro (de) subway, tube, underground
meubels (de) furniture
mevrouw (de) madam (hello madam)
middag afternoon
minstens at least
minuut (de) minute
misschien perhaps
mobiele telefoon (de) mobile phone
model the model
modeshow (de) fashion show
moeder (de) mother
moeten must / shall
mogen can , may
momen(tje) (het) moment (just a moment, hold on please)
mooi beautiful, nice
morgen tomorrow
morgen (de) morning
muziek (de) music
na after
naam (de) name
naar to
naartoe (waar gaat u naartoe?) to (where are you going to)?
naast next to
nacht (de) night
namelijk you see, as it happens
nationaliteit (de) nationality
natuurlijk of course
Nederlands(e) Dutch
nee no
net just
net (voor kleren) good / Sunday best (for clothes)
niemand nobody, no one
niet not
nieuw new
niks/niets nothing
nog (nog een witte wijn) another (another white wine)
nog (nog leuker) even (even nicer)
nooit never
nu now
nummer (het) number
ober (de) waiter
ochtend (de) the morning
of or
om een uur of (twee) about (two) o' clock
onder here: at the bottom
onderweg on the way
ongeveer about
ons (het) a hundred grams
ontbijt (het) breakfast
oog (het) eye
ook also, too
op on, at
open open
openbaar vervoer public transport
openingstijden (de) opening hours
opladen to charge
opschieten to hurry op
opstaan to get up / to stand up
oud old
ouder (de) parent
OV-chipkaart (de) e-purse for public transportation
over (kwart over twee) past (a quarter past two)
over (over 0 minuten) about (in 0 minutes)
over (over zijn schouder) over (over his shoulder)
overhemd (het) shirt
overstappen to change / to transfer
oversteken to cross the street
paar (het) pair
paars purple
pad (het) (fietspad) (bi)cycle track/path
pad (het) (in de supermarkt) isle (in supermarkets)
pak (het) (kleding) suit
pakken to get
pannenkoek (de) pancake
park (het) park
parkeren to park
pas (pas ) only
passen bij in to go / to match with - to go well in
patat (de) chips
pauze (de) break
per (twee keer per week) per (two times a week)
persoonlijk personal
pet (de) cap
pinda (de) peanut
pinnen to pay with an ATM card
plaats (de) place
plaats (de) here: town, city
plan (het) plan
plattegrond (de) (street) map
plein (het) square
plezier (het) fun
politie (de) police
pond (de) pound (00 grams)
postcode (de) postal code
prachtig beautiful, wonderful
praktisch practical
precies precise / right on time
prima excellent
probleem (het) problem
programma (het) (tv) programme
proost cheers
provincie (de) region, province
raam (het) window
raden to guess
reageren to respond, to react
rechtdoor straight ahead
rechterkant (de) right(-hand) side
rechts (on / to the) right
rechtsaf gaan to turn right
regenen to rain
reis (enkele reis) trip (single / one-way ticket)
reizen to travel
rekening (de) bill
restaurant (het) restaurant
retour (het) (trein) return trip / ticket
reus (de) giant
richting (de) direction
rijden to drive
rijst (de) rice
rijtjeshuis (het) terraced house
rits (de) zip
rok (de) skirt
rondje (het) (een rondje geven) round (to stand a round of drinks)
rood red
ruilen to exchange
ruim spacious
rustig quiet(ly)
's avonds in the evening
's middags in the afternoon
s morgens in the morning
's nachts at night
s ochtends in the morning
salami (de) salami
salaris (het) salary
saus (de) sauce
scherm (het) screen
schoen (de) shoe
school (de) school
schrijven to write (down)
sla (de) lettuce, salad
slaapkamer (de) bedroom
slager (de) butcher
slagroom (de) whipping, whipped cream
slecht bad
snappen to get, to catch, to grasp
snel quick(ly), soon
snijden (gesneden) to cut, to slice (sliced bread)
sok (de) sock
soms sometimes
soort (de) kind
sorry sorry
spannend exciting
sperzieboon (de) French bean, green bean
spijkerbroek (de) jeans
spijten to be sorry
spoor (het) track, platform
sporten to exercise, to work out
spreken to speak, to talk
sprookje (het) fairy tale
staan (de postcode staat op de brief) to stand (the postal code is on the letter)
stad (de) town, city
station (het) station
steeds always, constantly
steil (haar) straight
stoel (de) chair
straat (de) street
straks later
stropdas (de) tie
student (de) student
studeren to study
stuk broken
suiker (de) sugar
supermarkt (de) supermarket
taart (de) cake, pie
tafel (de) table
tas (de) (tasje erbij?) bag (would you like a bag?)
te (te laat) too (too late)
te koop for sale
tegen (daar kan ik geen nee tegen zeggen) against, by, to (I can't say no to that)
tegoedbon (de) credit note
telefoonboek (het) telephone directory
terugbellen to call back
teruggeven to give back
teruggeven (geld) to refund
thee (de) tea
thuis at home
tijd (de) time
tijdens during
toch (dat is toch niet oud) that's not old, is it?
toegang (de) entrance
toegangskaartje (het) ticket
toilet (het) toilet
tomaat (de) tomato
tonijn (de) tuna
tot (tot zaterdag) to (see you on Saturday)
tot (van … tot) from … to
traditie (de) tradition
tram (de) tram
trap (de) stairs
trein (de) train
trouwen to get married
trui (de) sweater
T-shirt (het) t-shirt
tuin (de) garden
tussen between
uit (ik kom uit…) out (I am from)
uiterlijk (het) appearance
uitgaan to go out
uitnodigen to invite
uitnodiging (de) invitation
uitstappen to get off
uniform (het) uniform
universiteit (de) university
uur (het) (om uur) hour (at three o' clock)
vaak often
vader (de) father
vakantie (de) holiday(s)
vanaf from
vanavond tonight
vandaag today
vandaan from
vanmiddag this afternoon
varen to sail
veel much, many
vegetariër (de) vegetarian
ver far
verder (verder zoeken) farther, further (to go on looking)
verdieping (de) floor
verhuizen to move
verjaardag (de) birthday
verkeerd wrong
verkoper (de) salesman, woman, shop assistant
verliefd in love
vertraging (de) delay
vertrekken to leave
vervelend annoying, unpleasant
via through
vieren to celebrate
vierkante meter (de) square meter
villa (de) villa
vinden to find
vis (de) fish
vlakbij close by, nearby
vlees (het) meat
vleeswaren (de) cold cuts
voetbal (het) football
vol full
volgen to follow
volgend next
volgens according to
voor (vijf voor acht) to (five minutes to eight)
voordeel (het) advantage
voorgerecht (het) first course, starter
voorjaar (het) spring
voornaam (de) first name
voorstel (het) proposal, proposition
voorstellen to propose
vraag (de) question
vriend (de) friend
vriendin (de) female friend / girlfriend
vrij free, a day off
vrij (vrij klein) rather (rather small)
vrouw (de) wife (woman)
waar where
wachten to wait
wakker awake
wanneer when
want because, for
warm warm, hot
wasmachine (de) washing machine
wat what
wat (iets) here: something
water (het) water
wc (de) toilet
wedstrijd (de) match, game
week (de) week
weekend (het) weekend
weer again
weg (de) road
weggaan to leave
welk which, what
werkdag (de) working day
werken to work
werkkamer (de) study
wie who
wijn (de) wine
willen to want
winkel (de) shop
wit white
wonen to live
woning (de) house
woningbouwvereniging (de) housing association
woonplaats (de) (place of) residence
worden to become, to get
zalm (de) salmon
zebrapad (het) pedestrian crossing, zebra crossing
zelfs even
zetten (een handtekening zetten) to put (to put your signature, to sign)
ziekenhuis (het) hospital
zielig pitiful, pathetic
zien to see
zijn (ben, bent, is) to be
zin hebben in to feel like
zitten to sit, to be
zo (ik houd niet zo van bier) so (I don't like beer too much)
zoeken to look for
zoet sweet
zolder (de) attic
zomer (de) summer
zo'n about
zon (de) sun
zonder without
zoon (de) son
zout (het) salt
zullen (zal) shall / will
zus (de) sister
zwart black
aanbieden to offer
openbaar vervoer public transport
voetganger pedestrian
Created by: bostda
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards