Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch codeplus Hoofdstuk 2

TermDefinition
versturen to send
kus (de) kiss
kussen to kiss
zoenen romantic kissing
de enige keer the only time
voorbereiden to prepare
detailvragen detailed questions
hoe reageer je? how do you react?
eigenwijze stubborn, headstrong
afmaken to finish
ik heb het afgemaakt I have finished it
toets (de) test
bezorgen to deliver
opsturen to send
verzenden to send
ontvangstbevestiging acknowledgment
ontvangen to receive
aanbeveling (de) recommendation
het is nog niet geregeld it is not yet arranged
zakelijk kosten business expenses
meegenomen to include
meebrengen to bring
meenemen to take
wegen to weigh
beloven to promise
wat een afzetterij what a rip off
abonnement (het) subscription
lenen to borrow
uitlenen to loan
laten zien to show
inleveren to hand in
het ruikt lekker it smells nice
uitgeven to spend, to issue
doneren to donate
ik denk erover I think about it
om lid to become a member
kijk naar mij look at me
uw huidige adres your current address
huidige current, present
ik ga ervan genieten I'm going to enjoy it
uitvoeren to carry out
Jazeker, al jaren yes (cetainly) for years
Ik wil deze brief naar Indonesië sturen. I want to send this letter to Indonesia.
Dan ga ik eerst even uw gegevens opzoeken. Then I go in first retrieve your details.
baliemedewerker counterclerk
Even kijken hoe zwaar die is Let's see how heavy it is
Dan moet u één postzegel plakken Then you should stick one stamp
Wanneer komt de brief aan, kunt u dat zeggen? When will the letter arrive, can you say?
Ik wil een creditcard aanvragen I want to apply for a credit card
aanvragen to apply for
Zo gaat het kapot onderweg. that will break on the way.
ik wil ook wel dat die boeken goed aankomen I do want those books arrive safely.
Doe Dat Dan Maar. Then do it
wanneer komen ze dan aan? When will they arrive?
regelmatig regularly
bepalen to determine
huwelijk marriage
bewijs proof
plakken to stick
Ik wil deze brief aangetekend versturen I want to send this letter by registered mail
Hoe zwaar is het pakket? How heavy is the package?
Welke postzegel moet er op de brief? Which stamp is required for the letter?
Wanneer komt de brief aan? When will the letter arrive?
Wanneer wordt de brief bezorgd? When does the letter become delivered?
deelnemen to participate
legitimatiebewijs identification
O, dat is goed om te weten Oh, that's good to know
Daarmee kun je kleine bedragen betalen, zoals een kopje koffie in de kantine bijvoorbeeld. thus you can pay a small amount, such as a cup of coffee in the cafeteria for example.
bedragen amounts
Kan ik je nog ergens mee helpen? Can I still help you?
ze zijn allemaal hetzelfde they are all the same
ik zorg goed voor het milieu I take good care of the environment
schriftelijk written
geldig valid
burgerzaken Civil Affairs
voldoende enough
een aantal a number of
bekendmaken to announce
ambtenaar civil servant
gebeuren to happen, take place
voortgang progress
aanvragen to apply for
nodig hebben to need
opzoeken to look up
pasfoto (de) passport photo
paspoort (het) passport
rekening (de) (bankrekening) account
sturen to send
zwaar heavy
aantekenen to register
afhangen to depend
allerlei all kinds of
ambassade (de) embassy
bepalen to determine
bewijs (het) proof
brievenbus (de) post-box
buitenland (het) foreign country
folder (de) leaflet, brochure
gebeurtenis (de) event
gewicht (het) weight
hoeven to have to, need to
huwelijk (het) marriage
kaart (de) (ansichtkaart) card (postcard)
ontvangen to receive
pakket (het) package, parcel
plakken (postzegel op een brief) stick (to stick a stamp on a letter)
post (de) post, mail
postbode (de) postman
postkantoor (het) post office
postzegel (de) stamp
regelmatig regularly
tarief (het) tariff, rate
versturen to send
visum (het) visa
wegen to weigh
bibliotheek (de) library
lid (het) member
openbaar public
overdag by day, during the daytime
balie (de) counter (de)
chipknip (de) e-purse
Kan ik u verder nog ergens mee helpen? Can I be of any further assistance?
handig handy, practical
hetzelfde the same
legitimatiebewijs (het) identity papers, card
liggen (Waar liggen de formulieren?) to lie (Where are the forms?)
openen to open
pen (de) pen
rijbewijs (het) driving licence
saldo (het) balance
verschil (het) difference
verschillend different
zo’n such a, about
aangeven (de geboorte van een kind) to register (the birth of a child)
aanwezig present
afdeling (de) department
afval (het) litter
ambtenaar (de) official, civil servant
bekendmaken to give notice of
bewoner (de) inhabitant
bezoek (het) visit, visitors, callers
buiten outside
burgerzaken civil affairs
centraal central
functie (de) function
gang (de) passage, hall
gebeuren to happen, be done
geldig valid, current
gemeente (de) municipality, council
gemeentehuis (het) town hall
hoogte (de) height
kopie (de) copy
manier (de) way
milieu (het) environment
mogelijk possible
ophalen to collect
papier (het) paper
plaatsvinden (heeft plaatsgevonden) to take place (took place)
punt (het) (plaats) place
schoonhouden to clean
schriftelijk in writing
sommige some, certain
trekken (een nummertje trekken) to take (a number) or to pull
verzamelen to collect
voldoende sufficient
vuilnisbak dustbin, rubbish bin
zorgen voor to provide
Created by: bostda
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards