Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch codeplus Hoofdstuk 1

TermDefinition
het hout timber, wood
tegen elk aannemelijk bod reasonable offer accepted
aannemelijk plausible
tegen iedere prijs at any price
redelijk reasonable
vrij goed pretty good
meteen immediately
alles moet weg Everything must go
weinig little
zoontje son
Zijn de zinnen waar of niet waar? Are the sentences true or false?
Je kunt de kamer binnenkomen door een deur. You can enter the room through a door.
Sleep de goede woorden in de zinnen Drag the right words in sentences
nette neat
merk brand
slechts only
hoe vaak how often?
deel part
apart separately
Het Onderste the lower
ieder each
bod offer
vaak often
tegenwoordig today
uitverkoop sale
een groot beeld a great image
een prachtig geluid a beautiful sound
Het Is Een Aanbieding It Is on sale
Ik heb er zelf eentje gehad I had one myself
Dan schrijf ik uw gegevens op I'll write your data
pasten to fit
Wat hoort bij elkaar? What goes together?
Nou, dan weet u het wel! Well, then you know it!
Misschien is dit dan wat voor u Maybe this is what you (want)
dat moet ik wel zeggen I have to say
bronwater bottled water
Ja,dat is prima,toch? Yes, that's fine, right?
Hoeveel Kunnen We Eigenlijk Uitgeven How Much Can We Actually Splurge (spend)
dat is mazzel that's lucky
Nou, dat moet genoeg zijn volgens mij Well, that should be enough to me
Is er niets in de aanbieding? Is there anything in the sale?
ik drink zelf toch nooit wijn! I drink wine still never!
Hé volgens mij hebben we nog geld over! Hey, I think we have some money still!
Ik wil echt slagen I really want to succeed
slagen to succeed
spullen to stuff
heleboel a lot
sparen to save
overal everywhere
nadenken to reflect
Je kunt niet alles kopen, want je kunt je geld maar één keer uitgeven You can not buy anything, because you can only spend money once
uitgeven to spend
voorwaarden conditions
De opdrachten zijn ontvangen en worden verwerkt. The commands are received and processed.
ontvangen to receive
lenen to borrow
stelen to steal
wat vervelend voor je what a bother for you / what a pain in the ..
vervelend annoying
zoveel so much, so many
Dat kan nooit! That can never be!
Kunt u me daar wat over vertellen? Can you tell me about that?
Ik ga vanmiddag even kijken om vier uur. I'm going to look at four o'clock this afternoon.
Zullen we dan samen gaan? Shall we go together?
ruilen to exchange
Ik wil dit boek graag ruilen. Dat kan, hebt u het bonnetje nog? I would like to exchange this book. That's possible, you have the receipt?
rits (het) zipper
Het lukte hem niet om met gepast geld betalen He was unable to pay with exact change
spijkerbroek jeans
slagen to succeed
Wat hoort bij elkaar? What goes together?
afrekenen to pay
bak (de) box
bedrag (het) amount/sum of money
beker (de) cup
benzinestation (het) petrol station
betaling (de) payment
broodje (het) roll
chippen using the e-purse on a bank card
contant in cash
doorhalen to pull through
frisdrank (de) soft drink
gebruiken to use
genoeg enough
groeien grow
intoetsen to enter/ to key in
kantine (de) canteen
kauwgom (de) chewing gum
kiosk (de) kiosk
kleding (de) clothing
kleingeld (het) (small) change
lukken to manage
pak (het) (koffie/ melk) pack (of coffee)/carton (of milk)
pas (de) (bankpas/ pinpas) bank card for withdrawing money from ATM’s and for making electronic payments in shops
passen (geld) to pay with the exact money
pincode (de) pin code
procent (het) per cent
sparen to save
tegenwoordig nowadays/ these days
terug hebben van to have change for
tijdschrift (het) magazine
verkopen to sell
vooral especially
zegeltjes (de) trading stamps
aannemelijk acceptable, plausible
advertentie (de) advertisement
apart separate
apparaat (het) machine
bod (het) offer
college (het) lecture
deel (het) section
deur (de) door
hout (het) wood
ieder every/ any
koelkast (de) refrigerator
koopje (het) bargain
leer (het) leather
maar (maar 20 euro) only
materiaal (het) material
meisje (het) girl
merk (het) brand
meteen right away
muziekinstrument (het) musical instrument
net (nette) neat
programma (het) (wasmachine) cycle
redelijk (in redelijke staat) average (in average condition)
slechts only
staat (de) condition
stelen (gestolen) to steal (stolen)
vraagprijs (de) asking price
wassen to wash
weg moeten to have to go
weinig little/ few
aanbieding (de) special offer
beeld (het) screen
garantie (de) guarantee
gegevens (de) data/fact/ personal details
geluid (het) sound
maar (maar ik wil wel een goed merk) but
opschrijven to write down
televisie (de) television set
zelf myself/ yourself/ himself etc.
chips (de) crisps
duidelijk clear
examen (het) exam/test
heleboel (een heleboel) a lot of
huismerk (het) own brand
iedereen everybody/ everyone
krat (het) crate/case
makkelijk easy
mazzel (de) (good) luck
moeilijk difficult
noot (de) nut
olijf (de) olive
sap (het) juice
sinaasappel (de) orange
slagen (voor een examen) to pass (an exam)
spullen (de) things
stuk (het) piece
tweedehands second hand
uitgeven to spend
zak (de) bag /packet
allemaal all
altijd always
impulsief impulsive
nadenken (over) to think it out/to consider
overal everywhere/anywhere
Created by: bostda