Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 4

Herinneringen (week 3)

woordomschrijving
de fabel een verzonnen verhaal waarin pratende dieren voorkomen en waarvan je iets leert
de legende oud verhaal over een held dat vaak is verteld
de voorouders je vader en je moeder, maar je opa`s en oma`s en hun ouders
het nageslacht je kinderen, maar ook je kleinkinderen en achterkleinkinderen
het stenen tijdperk een tijd heel lang geleden, toen mensen dingen van steen maakten en gebruikten
de tijdmachine apparaat waarmee je door de tijd kunt reizen, naar het verleden of de toekomst (het apparaat bestaat niet echt)
de tentoonstelling plaats waar je historische of mooie dingen kunt bekijken
historisch alles wat te maken heeft met het verleden
hartelijk lachen gezellig en vriendelijk lachen
het voorwerp een ding dat je kunt zien en voelen
het archief plaats waar films, (oude) boeken of andere voorwerpen bewaard worden
stilstaan bij iets even over iets nadenken
de zonnewijzer een soort klok die werkt op de zon
Created by: Meester Paul