Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 4

Fantasie (week 1)

woordomschrijving
democratisch iedereen beslist mee, de meeste stemmen gelden
de verkiezing door te stemmen, wordt er iemand verkozen
het stemrecht je mag meedoen aan de verkiezingen
de inspraak je mag je mening over iets geven, waardoor je een beslissing kunt beïnvloeden
volledig helemaal
beperkt gedeeltelijk; sommige dingen mogen of kunnen niet
rechtvaardig eerlijk en volgens de regels
ten opzichte van vergeleken met
de buitenkans een onverwachte kans, een onverwacht voordeel
respect afdwingen ervoor zorgen dat mensen tegen je opkijkendoor de dingen die je doet
bijstellen aanpassen, veranderen
de bloemetjes buiten zetten flink feest vieren
de ledematen je armen en benen
van de ene op de andere dag snel, zonder waarschuwing
Created by: Meester Paul