Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 6 Thema 3

Mode (week 2)

woordomschrijving
opzichtig het valt te veel op
onopvallend het valt niet op
de bermuda een korte broek met pijpen tot je knie
de spencer een trui zonder mouwen en zonder kraag
de gelegenheid een feestje of een plechtige gebeurtenis
meelopen doen wat anderen doen
de commercie de handel; iedereen die spullen koopt en verkoopt
zich afzetten tegen ergens niet in meegaan, maar juist je eigen weg kiezen
tweedehands als iets niet nieuw is, maar eerst van iemand anders is geweest
modieus volgens de nieuwste mode
het rolmodel iemand die voor jou een voorbeeld is, zo wil jij ook zijn
iemand iets op de mouw spelden iemand iets vertellen wat niet waar is
de eenheidsworst als alles op elkaar lijkt, noem je dat de eenheidsworst
doen of iemand lucht is net doen of je iemand niet ziet
Created by: Meester Paul