Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Середньовічне місто

Середньовічне місто. Ремесло і торгівля

TermDefinition
кафедральний собор головний християнський храм міста
магістрат орган самоврядування міста, міська рада
бюргер повноправний городянин у Німеччині, за звичаєм середнього достатку
комунальний рух боротьба городян проти феодала за незалежність та проти його свавілля
бургомістр голова міської ради в Німеччині
патриціат міська верхівка та багаті городяни
підмайстер ремісник, який пройшов строк учнівства й працює в майстра за плату
цех об'єднання міських ремісників однієї чи кількох подібних спеціальностей
братства особливі спілки, що створювали підмайстри для захисту своїх інтересів
Ганза торговий союз міст Балтійського та Північного моря
гільдія союз, що об'єднував купців переважно одного міста
вексель документ, за яким одна особа доручає іншій виплатити певну суму і в певному місті третій особі, вказаній в документі
лихварі міняйли, що почали давати гроші в борг за умови повернення в півтора-два рази більше від позиченої суми
мануфактура виробництво, що характеризується розподілом праці найманих робітників на основі ручної та ремісничої техніки
Created by: 100000767422338