Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 3

Gewoontes (week 1)

woordomschrijving
de carnavalskraker een lied dat populair is tijdens carnaval
zich vermommen je zo verkleden dat je onherkenbaar bent
het volksfeest een feest dat op straat gevierd wordt en waar heel veel mensen aan meedoen
ingetogen rustig, bescheiden
uitbundig vrolijk, uitgelaten
beduusd stil van verbazing
de traditie iets wat altijd op dezelfde manier gedaan wordt zoals mensen het gewend zijn
doordringend iets wat dwars door alles heen gaat
troebel een vloeistof die niet helder is, waar je niet goed doorheen kunt kijken
uit de kluiten gewassen groot en stevig gebouwd
uit je bol gaan heel erg uitgelaten zijn
zo zout heb ik het nog nooit gegeten zoiets raars heb ik nog nooit meegemaakt
je generen je schamen
tegenspreken je verzetten door wild te bewegen
Created by: Meester Paul