Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Україна у 16 ст.

Українські землі у 16-му столітті

QuestionAnswer
Назва церкви, при якій виникло Львівське братство Успенська
Прізвище очільника козацького повстання 1595-1596 років Наливайко
Прізвище українського князя, найбільшого землевласника у 16 ст., київського воєводи. Острозький
Вільна озброєна людина козак
Укріплене поселення, фортеця з укріпленнями з посічених дерев, в якому жили козаки Січ
Перша Січ, яка була створена за ініціативою Д. Вишневецького Хортицька
Один з козацьких клейнодів, символ влади кошового отамана (гетьмана) булава
Національно-релігійні громадські об'єднання міщан при православних церквах братства
Прізвище заможного купця грецького походження, на кошти якого була збудована вежа-дзвінниця Успенської церкви у Львові Корнякт
Список, до якого були занесені козаки, яких за наказом польського короля Стефана Баторія було взято на службу. реєстр
Бойовий порядок козаків, що застосовувався на марші, в обороні та наступі, будувався з возів табір
Перша із надрукованих Іваном Федоровим книг у Львові, яка використовувалася для навчання Буквар
Created by: 100000767422338