Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 1

Regels (week 1)

woordomschrijving
de verkeersregels Afspraken die gelden in het verkeer.
het verbod Iets wat niet mag, bijvoorbeeld oversteken als het stoplicht op rood staat.
het gebod Iets wat moet, bijvoorbeeld fietsen op het fietspad.
van richting veranderen Een andere kant opgaan.
de splitsing De plaats waar een weg zich in twee├źn deelt.
de kruising De plaats waar twee wegen bij elkaar komen in de vorm van een kruis.
de rotonde Een rond plein waarop een aantal wegen uitkomt.
de bekeuring Die krijg je van de politie als je je niet aan de verkeersregels houdt. Je moet dan als straf geld betalen.
de toegang De plaats waar je binnenkomt.
wegens Doordat.
in het vervolg Vanaf nu.
in de prak Als een auto of een fiets kapot is door een aanrijding.
de looproute Een weg die je volgt om ergens lopend te komen. Hij is aangegeven met pijlen of borden.
zomaar Zonder reden.
Created by: Meester Paul