Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Dysmorfieën

Geef een beschrijving van de volgende termen

TermDefinition
Webbed neck Brede nek door laterale huidplooien van clavicula naar hoofd. Komt veel voor bij syndroom van Turner en syndroom van Noonan.
Epicanthusplooi Plooi over de binnenste ooghoek
Dolichocephalie Lang en dun gevormd hoofd
Brachycephalie Kort en breed hoofd
Hypotelorisme Ogen staan dicht bij elkaar
Hypertelorisme Ogen staan ver uit elkaar
Ptosis Neerhangen van ooglid
Clinodactylie Zijwaartse verkromming aan 1 of meerdere vingers/tenen
Brachydactylie Korte vingers/tenen
Syndactylie Vingers/tenen die aan elkaar vergroeid zijn
Polydacylie Extra vingers/tenen
Camptodactylie Vingers/tenen die niet kunnen strekken
Kort philtrum Korte verticaal kuiltje tussen neus en bovenlip
Micrognathie Kleine onderkaak met niet ontwikkelde kin
Spina bifida Open rug / neurale buis defect - meestal lumbaal, soms sacraal of thoracaal
Schisis Onvolledige sluiting lip, kaak en/of gehemelte.
Coloboom Ontbreken van deel van oog
Cataract Staar / vertroebeling ooglens. Kan veroorzaakt zijn omdat moeder tijdens zwangerschap besmet is geweest met rubella
Hypospadie Urethra mondt niet uit aan top van de glans, maar aan de onderzijde of zelfs aan de basis van de penis
Cryptorchisme Niet ingedaalde testes
Bijoortje Huidknobbeltje in de lijn tussen oor en mondhoek, vooral naast oor. Bestaan uit huid, vet en kraakbeen. Kan passen bij ontwikkelinsstoornissen van de kaak en ruggengraat, zoals Goldenhar.
Sacrale dimple Gaatje boven de billen. Kan passen bij spina bifida occulta
Created by: Melsie