Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

A1

QuestionAnswer
Historická metrologie Šimon Podolský z Podolí - 1 kniha Knížka o měrách zemských, 1614
První zmínka o mírách a váhách Václav Hájek z Libočan
Rozdělení objemových měr Duté, kubické, suté (sháněné, navršené, polovršené)
Osobnosti - čemu se věnovali a s čím jsou spojené Václav Hájek z Libočan – metrologie, Bohuslav Balbín - paleografie, sfragistika, Paprocký z Hlahol - genealogie a heraldika, 16. století
Jaké byly míry délkové, objemové, plošné
Chronologie, kdo se jí zabýval Měření času u jednotlivých národů v průběhu času (vývoje), Emler, Voigt, Fridrich
. Co je to den Přirozený (země okolo osy)a občanský(24hod)
Numismatika nauka o mincích, platebních prostředcích, zkoumá tvar, velikost, nápis, obraz, hrana
Chronologie, co to je?- kdo se první zajímal u nás a cizí kdo se první zajímal u nás a cizí – Měření času, matematická, historická; cizí: Izidor ze Sevilly, Béda Venerabilis, Hraban Maur 13.stol:Jan z Březince, křiš´tan z Prachatic x 17.stol: Voigt, Scolinger, Ginsel, Fridrich, Emler
Pražský groš Václav II, 1300
Kdo se zabýval numismatikou (Skálský)Nohejlová-Prátová, Fiala, Lhotský, Voigt
metronomie se zabývá mírami , měřením, Věda o přesnosti měření, vývoje definicí, realizace modelů měr a vah
Desetinná soustava u nás - 1795?
Kdo se zabýval vývojem písma, kdy, název díla, cizinci, učebnice – Jean Mabilon, De re diplomatica libri sex, 1681 ; Bernhard Montfaucon- Paleographia greaca; Monumenta Germania Historica; česky- Gustav Fridrich - Učebná kniha paleografie latinské;Jar.Kašpar
Vývoj latinského písma a základní charakter stylu - 6. - 8. století - národní písmo, 1. pevninské (kontinentální) písmo = mladší římská kurzíva a) vizigótské b) merovejské 2. ostrovní písmo – polounciála a) anglosaské b) irské písmo - špičaté či oblé) stará italská písma
Druhy psacích látek papyrus, pergamen,papír. Archeologické, paleografické, přechodný typ.
Definice vědních disciplín pvh - Disciplíny, které svými speciálními metodami pomáhají hlouběji proniknout do podstatných jevů dosavadního vývoje - specializace produktů společnosti.
Co je přídeští? Prostor vnitřních stranách desek , Co je předsádka? - První a poslední stránka knihy (prázdný list), filigrán- označení původu papíru =značka
Rozdělení rukopisů dle funkcí Liturgické, studijní, nestudijní, represivní plus k bibliografickým účelům
Definice kodikologie Rukopisy neúřední povahy - vznik, funkce, zařazení do kontextu.- Alain Dain – dílo Les monuerits (1949
Co je tonvolut? Soubor textů bez jednotné myšlenky, Co je kustoda? Soubor textů bez jednotné myšlenky, Co je kustoda? Označení jednotlivé složky (číslice, písmena)Reklamanty - část textu následující stránk,y, Kolofóny - poznámky písařů (o genezi příslušného rukopisu (místo, čas napsání))
Co je vývod, příbuzenské(Vztah k pokrevným příbuzným druhého manžela) a pokrevenské tabulky - příbuzenské(Vztah k pokrevným příbuzným druhého manžela) a pokrevenské tabulky - Všichni příbuzní zpříznění s probantem (zjišťují se jména a data jeho přímých předků ), nebo nejstarší předek
K čemu má genealogie blízko, definice - rodová posloupnost jednotlivců a vztahy mezi nimi, které z toho vyplývají. Má blízko k sociologii, antropologii, statistice. PVH sfragistice a heraldice
Prameny genealogie - ústní, hmotné, písemné (dílčí a příležitostní)
Co je erb, čtyři základní barvy erbů Trvalé znamení dle heraldických pravidel, černá, červená, modrá, zelená; Herold- znalec erbů a zvyklostí,ověřoval
druhy šítů, kdy se používaly, prameny heraldiky, nakresli štít s datací a názvem - 11.- 12. století normanský, 12.-13. a 14. až polovina 15. století - ranně a pozdně gotický štít, anglický, kolčí, 16.-19.století úpadkové formy
co je pečeť, kdo se zabýval ve středověku listinami. Znamení otištěné do hmoty schopné ji uchovávat,pomáhá k ověřování listiny, Mabillon
Vojtíšek, co o něm víš - (1883-1974), archivář hl.m.Prahy, zabýval se sfragistikou, kodikologií, "O pečetích a erbech měst Pražských a jiných měst českých" (rozdělení sfragistiky)
Mobilon - diplomatika, styl, obsah, řeč - De re diplomatica libri sex, 1681, Vnitřní znaky listin
vnější znaky listin, úřední knihy, složení, uzavření, formát, linkování c) aktový materiál, písmno, zdobení, pečeť, přípisy, podpisy, znamení;obsah, styl a řeč
arenga, obecná motivace k sepsáni listiny
epigrafika věda o nápisech, které jsou ryty, tesány, odlévány, řezány, modelovány (a nepatří pod diplomatiku, paleografii, sfragistiku, ani kodikologii)
Pět jakýchkoliv zkratek SCS, etc, ama, IHS, ppp, aia,LP, ad, bc
S kterými vědami souvisí chronologie? Fyzika, matematika
Co je sekretní pečeť? Stručná, malá výzdoba, z jedné strany
Pečetní látky hlína, vosk, kov, nekvašené pšeničné těsto
Created by: elpico