Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Numismatika

QuestionAnswer
Co je cílem numismatiky? Zkoumání fce platebních prostředků v procesu společenské směny v minulosti.
rozdělení platebních prostředků? 1.předmincovní platidla 2.mincovní typy platidel 3.pomincovní(postmonetární)platidla
zakladatel české numismatiky? Mikuláš Adaukt 18.stol.
Od kdy se začal projevovat v čechách zájem o minci jako historický pramen?Kdo? osvícenský dějezpyt-od 2.pol.18.stol.,Gelasius Dobner,M.A.Voigt
CO jsou peníze? prostředek směny různých druhů zboží,peníze jsou i komodity- plátno
fce peněz? 1.míra hodnot 2.platidlo 3.oběživo 4.prostředek tezaurace
co je to měna? stanovené měřítko cen
co je to monometalismus a bimetalismus? Pokud je měna státu založená na oběhu 1 kovu-mono. Jestli zlaté a stříbrné mince-bi
střížek kus kovu,který je opatřen na líci i rubu ražbou.líc(avers)-ta strana kde je vyznačen vydavatel
fabrika mince kvalita provedení ražby aversu a reversu
stříž hrubá váha mince(ve středověku-kolísalo, v novověku-zásada jednotné váhy.)
jakost čistota(ryzost) vjadřuje poměr drahých kovů k tzv.náčistu (měď) v každé minci.
elektron slitina zlata a stříbra-předmonetární platidlo v Babylonii 2.tis.př.n.l.
1.mince v Evropě? Lýdie 7-6.st.př.n.l.
1.mince v centrální Evropě? Keltská 1.-2.ss.př.nl.
merovejská mince a jejich měnový systém? stříbrný denár, měnový systém- Karolínská libra-9.-11.st.
Vikingská měna? severská marka
Od kdy v Evropě fungují regionální měny? 14.-15.stol.
Od kdy byl v Čechách mincovní horní regál?Co to je a jaké byly 1.mince v Čechách od konce 10.stol.-výhradní právo ražby mince v Čechách.denár Boleslava I. 995, pražský groš - Václava II.1300
CO je to Horní regál?Kde byl proklamován? 13.-14.stol.,právo panovníka předkupu drahého kovu a podílu na těžbě, Horní zákoník Václava II.
Kdy se stala definitivně ražba drahých kovů královským regálem? 1534, Narovnání o kovy mezi stavy a Ferdinandem I.
Created by: elpico