Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Chronologie

QuestionAnswer
Co je to chronologie? Nauka o měření času, jeho způsobech a prostředcích k tomu užívaných.
2 druhy chronologie? 1.matematická(astronomická) 2.chronologie historická(technická)
1.matematická(astronomická)chronologie?char. využívá poznatků astronomie a příbuzných věd, stanoví na jejím zákl.objektivní jednotky sloužící k měření času, od největších k minimální..
2.chronologie historická(technická)?char. vychází z aplikace předchozích poznatků, sleduje jak byl měřen čas u jednotlivých národů
Čím začíná vědecké zkoumání chronologie západního křesťanství?CO je základní otázkou církevního kalendáře? přípravou gregoriánského kalendáře (Řehoř XIII)Otázka výpočtu data Velikonoc.
Kteří zahraniční autoři středověku se zabývali měřením času? Isidor ze Sevilly, Béda Venerabilis, Helperich z Auxerre, Mikuláš Kusánský
Který český autor se zabýval měřením času ve 2.pol.13.stol.? Co sepsal? Domaslav, Praktické kalendářové pomůcky a komputistický slovník
Kteří čeští učenci psali spisy vyjadřující se ke gregoriánské reformě od 16.stol-do 17.stol? Jan z Březnice, Křišťan z Prachatic, jan Ondřej zv.Šindel, Tadeáš Hájek z Hájku
Kdo obhajoval reformu gregoriánského kalendáře, Kdo jí kritizoval? obhajoval Dionysius Petavius, kritik - Joseph Justus Scalinger
Jaké typy hodiny se používaly? vodní - z antiky, přesýpací, od 16.stol-šlechta měla malé hodiny
Jaké jsou typy dne? 1.den hvězdný 2.den sluneční pravý - o 4.min.kratší než den ss 3.den slun.střední - zákl.běžného měření času,od 18.stol.
Kdo psal v Čechách o chronologii? František Palacký-1829, Josef Emler-archivář 1876, převodové tabulky Rukovjeť- také Gustav Fridrich 1934, Marie Bláhová 2000
jak se jmenují převodové tabulky archiváře Josefa Emlera? Rukovjeť chronologie křestanské, zvláště české.
Co to je rok? doba jednoho oběhu Země kolem Slunce.
tropický rok?jak dlouho? Doba, během niž se Slunce od bodu rovnodennosti či obratníku vrací do stejného bodu. 365 dní 5hodin 48 min. 46 sekund.
typy roků? tropický, lunární=starořímský, občanský,
lunární rok? zakládá se na pozorování měsíčních cyklů-12 měsíců, 354 dnů 8 hodin 48 min.
občanský rok skládá se z celých dnů.-rozdíl opravuje kalendář
kdy je přestupný rok? Když je letopočet dělitelný 4
2 počátky roku v Čechách? 25.prosince – narození Páně. 25.března – Mariánský svátek.
začátek roku ve Francii? Velikonocemi
Indikce? Číslo, kolikátý je rok v patnáctiletém období.Pomocný výpočet.
druhy indikce? řecká-začíná 1.září před dnešním počátkem roku Bedova-zač.24.září Římská-souhlasná s naším zač.roku
Konkurenty? čísla od I-VII, které umožní zjistit na který den připadá 24.březen.Zjištění přesného data Velikonoc-základ křesťanského roku
Epakty udávají stáří měsíce dne 22.března
Zlatý počet 19letý cyklus také důležitý pro Velikonoční výpočet
Co je měsíc?druhy? Doba jednoho oběhu Měsíce kolem Země.Měsíc synonický – doba za kterou Měsíc dospěje od jednoho novoluní k druhému. 29 dnů 12hodin 44min. 3 sek.Hrubý měsíc – měsíc, který byl přestupný.
Den? 1 otočka Země kolem osy, začíná a končí půlnocí. Dělení na 24 hodin
Jak se datuje podle dnů v římském kalendáři? Všechny dny v roce jsou označovány buď jako jeden ze tří pevných dnů, či vztahem k nejblíže následujícímu.3 pevná data jsou dána postavením Měsíce na obloze.
Jaké jsou 3 pevná data v římském kalendáři? 1.Kalendy-1.den v Měsíci=novoluní 2.Nony-den 1.čtvrti měsíční:březen,květen,červenec,říjen=4.den ostatní měsíce-5.den 3.idy-den úplňku:březen,květen,červenec,říjen-13.den,ostatní 15.den
Jaké jsou pevné svátky křesťanského kalendáře? zasvěcené jednotlivým světcům kat.církve
Jaké jsou pohyblivé svátky? např.Velikonoce-r.325 rozhodl biskup alexandrijský, že Velik.budou v neděli po 1.jarním uplňku
Cisioján pomůcka pro zaamatování si pevných dat svátků, 12dvojverší hexametrového char.pro každý měsíc jedno
Created by: elpico