Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

České dějiny 19.stol

leden- březen 1848

QuestionAnswer
Kdy se objevily na pražských ulicích letáky provolávající slávu italským revolucionářům a vybízející Čechy k následování? Komu bývá přičítáno autorství? polovina února 48, spolek Repeal
Kdy se v tanečním sále Svatováclavských lázní v Praze konalo veřejné shromáždění (svolané letáky z iniciativy tajného klubu Repeal), na kterém byl schválen návrh petice císaři? Kdo ji vypracoval? 11.března, F.A.Brauner
CO požadovala petice císaři od F.A.Braunera? v 12 bodech vytvoření zemí České koruny, zrovnoprávnění Čechů a Němců ve všech oblastech,všeobecný výkup z roboty a zrušení poddanství,zavedení obecní samosprávy,svobodu tisku a shromažďování,vyznání,zřízení nezávislých soudů a občanských gard.
Kdo se k petici císaři nepřipojily? Morava a Slezsko
Na své první schůzi se sešel Svatováclavský výbor kde? koho volily? na Staroměstské radnici, kde zvolil za svého předsedu hraběte V. Deyma a tříčlennou komisi (A. P. Trojan, A. M. Pinkas, V. Gabler).
Kde projednal Svatováclavský výbor konečné znění petice císaři? Kdo ho vypracoval?Jaký byl jeho návrh? V místnostech Průmyslové jednoty, advokát A. M. Pinkas, značně loajální-11 bodů.
KDy slíbil císař Ferdinand I. ústavu, co udělal Metternich? Pod vlivem povstání vídeňského lidu (13.-15. března), uprchl do Anglie,
Kdy byla v Praze byla založena ze studentů a jejich profesorů akademická legie? Kolik měla koncem března členů? 16.března,téměř 2360 členů a dělila se na čtyři kohorty.
Co bylo z nařízení vrchních zemských úřadů ve všech větších městech zřizováno od 17.března? národní gardy
Kdy vyšla první část I. dílu práce F. Palackého Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě?Kdo je přeložil? od kterého dílu začali vycházet v češtině jako originál? 17.března 1848,K. J. Erben, od III.dílu
Co bylo Svatováclavské bratrstvo (později přejmenováno na Svornost)?kdy? kdo? V Praze ustaven 18.března zvláštní český ozbrojený sbor-příslušníci tehdejší inteligence, K. M. Villaniho, V. V. Tomek, F. L. Rieger, K. Havlíček, B. Smetana (složil spolkovou hymnu), J. Mánes a V. Hanka.
Kdy z Prahy odjela 18členná deputace s peticí do Vídně?Kdo vyrazil s nimi?Kdy byla vypracována odpověĎ? 19.března,7členná delegace pražského studentstva s vlastní doplňkovou peticí (vypracována 15. března) s požadavky týkající se školství, 23. března.
Kdy bylo publikováno Usnesení českého spisovatelstva v Praze? Co se vněm prosazovalo? 20.března, potřeba společného česko-německého postupu v úsilí o konstituční změny v říši.
Kdy bylo v Praze vydáno společné prohlášení českých a německých spisovatelů? Co v něm? 21.březen, více než pět desítek měšťanských intelektuálů se přihlásilo k zásadě národní rovnoprávnosti.
22.března? Kabinetním listem císař zrovnoprávnil češtinu s němčinou na českých školách
Návrat deputace z Vídně do Prahy? 27.března,kabinetní list z 23. března v podstatě ustupoval ve všech bodech, avšak závažné otázky ponechával otevřené. Celkově pražskou veřejnost neuspokojil.
28.března? Vydán císařský patent pro Čechy, Moravu a Slezsko slibující do 31. března 1849 zrušení roboty za náhradu
Kdo vypracoval novou(druhou) petici?Kdy? Co v ní bylo zdůrazněno?Kdo jí podepsal? F.A.Brauner,29.března,státoprávní a jazykové požadavky a kde se objevila formulace o "všeobecném vykoupení z roboty a jejich urbariálních povinností,31.ji podepsal nejv.purkrabí Stadion a odjeli do Vídně.
Co bylo v Praze byla zvoleno (za slabé účasti voličstva) 29.března? 100 členná městská rada
Created by: elpico