Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Genealogie

QuestionAnswer
Co je to genealogie? Od lat. Gens – rod, rodina. V češtině – rodopis.Nauka od rodové posloupnosti jednotlivců a vztazích mezi nimi, které vyplívají z jejich rodového původu. Genealogie byla zaměřena na stíhání vývoje šlechtických rodů
Kdy se genealogie nejvíce rozvíjela a proč? V 19.století se rody cítí ohroženi, jak vzniká bohatá vrstva obyvatelstva – továrníci a průmyslníci. Ti si začínají kupovat tituly. Šlechta zdůrazňuje, že to není v penězích ale rodu.
na co se přišlo díky genealogii? že rodové nemoce se opakují v rodině.Vedlo to k rozšíření otázek biologicko zdravotnických a také společenských
k jakým vědám má genealogie blízko? sociologie, antropologie, historická statistika, genetika
dělení genealogie: Popisná genealogie – zabývaly se jí lidé do 19.stol. Odvozená genealogie – vychází z poznatků popisné a dělá z toho širší závěry.Vidí kdo všechno mohl ovlivnit osobu.
Co je to vývod (pruba)? Souhrn všech přímých předků určitého jedince.
Co je to rozrod? - souhrn všech potomků určitého manželského páru, tzn. že jdeme od nejstaršího jedince směrem do přítomnosti.
rodokmen výtah z rozrodu, kde by měli být pouze potomci jednoho příjmení.
Co se Začlo využívat v 18. a 19.stol. – vývod až do praprarodičů, do třetí generace. jsou rozšířeny o další příbuzné osoby. I o nemanželské.. Příbuzenské a pokrevenské tabulky. To má veliký význam pro biologické a historické šetření
Ujec strýc
Jak se označuje první jedinec? proband-ve středu
prameny genealogie hmotné, písemné, ústní – začínáme v rodině.Prameny písemné povahy – listy genealogické, matriky –církevní, státní,univerzitní...
Created by: elpico