Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Heraldika

QuestionAnswer
kdo byl herold? z němčiny,znalec symboliky pohanských božstev. Ve středověku znalec erbovních zvyklostí. Vykládal jejich vývoj. Při rytířských kláních oznamoval jména držitelů. Měl erbovníky – knihy, kde měl zakresleny znaky. Podle toho řekl,který znak mohl být použitý.
Co jsou prameny heraldiky?8 Erbovní listy, pečetě, mince, medajle, náhrobní kameny, erby na architektůře, středověká zbroj, erbovní knihy
Co je to erb? Trvalé znamení na štítě, vytvořené podle heraldických pravidel, které určují fyzickou nebo právnickou osobu a k jehož užívání opravňuje vžité nebo udělené právo.
Kdy vznikli první erby? Vznik na poč. 12.stol. z organizační potřeby. Vznikli vlivem znaků v orientě používaných. V Evropě se rozšířili díky rytířským turnajům, aby se rozlišili. Znaky z antiky – nestálé, používány k událostem
erbovní právo?4 pravidla 1)nezaměnitelnost erbu 2)dědičnost erbu-vyjímka když spáchal vlastizradu. 3)právo na erb – vázáno velmi přísně na vymezený okruh fyzických nebo právnických osob 4)jasně dané zbarvení erbu-4barvy a 2kovy
Jaké barvy a kovy mohli být na erbu?6 červená, modrá, zelená, černá- zlato a stříbro
Jak se říká popisování erbů podle pravidel heraldkiy? blasonování
jaké jsou části erbu? štít, helm, klenot
Jaké jsou druhy štítu? 1.normanský(11.-12.stol.tvar mandle) 2.raně gotický(13-pol.14.stol.)jeho strany mírně vypouklé-jezdecký 3.pozdně gotický(14.-pol.15.stol.) 4.kolčí-terč(15.stol.)-vykrojený otvor pro kopí
Jaké byly typy štítu v16.stol.? úpadkové, nemají praktickou funkci jen ozdobnou-renesanční,barokové,klasicistní
Co symbolizuje když je štít obrácený? vymřel rod
co symbolizuje několik štítů vedle sebe? spřízněnost rodů
co je štěpení? svislé
dělení vodorovné
na co se dělí erbovní figury?1)2)abc 1)heroldské figury–nejstarší-vznikaly pomocí geom. tvarů 2)všeobecné figury–a)přirozené životné, všechny které rostou.člověk, zvíře,rostliny.b)přirozené neživotné - nebeská tělesa, přírodní úkaz, pozemské útvary c)nadpři
kam se klade helm? -jsou významem rovnoceny se štítem, helm se klade nad štít
Jaké jsou typy helmů? 1.kbelíkový 2.kolčí 3.turnéřský
OD kdy se začíná používat klenot(od kdy je dědičný)? od 2.pol.14.stol.
Jaké jsou druhy klenotu?3 1.vlastní-opakuje plasticky znamení, které je na štítu 2.samostatný 3.pomocný-upevňuje ho(deska,rohy,křídla)
co to jsou přikryvadla neboli fafrnochy? vlající kusy látek namalované u erbů,chránící bojovníka při nepřízni počasí.látka tlumila déšť v helmě, když jeli do boje.dodávají erbu vážnosti výtvarného dojmu
Jací mohou být štítonoši?a)b) a) strážci – stojí vedle erbu, který je svislý a stojí na zemi b)nosiči, stojí vedle erbu, ale nadzvedávají erb, který je nadzemí.
Jaké jsou vedlejší heraldické figury?5 štítonoši,praporce a korouhve,klobouky a koruny. od 15.stol.nabývají
Created by: elpico