Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Heelkunde vragen dl2

QuestionAnswer
Wat is de voorkeursplek van een volvolus? •Duodenum •Ileum •Caecum •Sigmoid colon sigmoid
Bij tinitis en een brughoektumor is er sprake van? •Schwannoom van n. vestibularis •Schwannoom van n. cochlearis Schwannoom van n. vestibularis
Wat zit er in de submucosa? •Plexus van meissner •Plexus van auerbach Plexus van meissner
Welke bacterie is niet gevoelig voor peniciline? •Gram – •Gram + Gram –
Het rechter labyrint valt uit, de nystagmus is dan naar? •Links •Rechts •Zowel links als rechts Links
Welk symptoom past bij thyreotoxicose (=hyperthyreoidisme)? a.Obstipatie b.Gewichtstoename c.Inertie (=traagheid) d.Nervositeit Nervositeit
Tot welke groep antibioticum behoren gentamicine en tobramycine? a.Aminoglycosiden b.Macroliden (erytromycine, claritromycine) Aminoglycosiden
Een vrouw komt bij de KNO-arts met dyspnoe en een globusgevoel. Wat moet de KNO-arts doen? a.Doorsturen naar de longarts b.Spirometrie c.Antibioticum d.Flexibele scopie Flexibele scopie
Wat is beste manier om longembolie aan te tonen? a.CT-angio b.D-dimeer c.ECG CT-angio
Heeft invaginatie meestal een virale oorzaak? a.Juist b.Onjuist Juist
Welke van onderstaande carcinomen veroorzaakt het minste uitzaaiingen? a.Plaveiselcelcarcinoom b.Basaalcelcarcinoom Basaalcelcarcinoom
Wat is de meest voorkomende plaats van een perifere aneurysma? a.A. Femoralis communis b.A. Poplitea c.A. Tibialis posterior d.A. dorsalis pedis A. Poplitea
Patiënt met warme handen en voeten wat voor shock? a.Neurogene shock b.Septische shock Septische shock
Secundaire peritonitis: welke bacterie wordt gekweekt? a. Pseudomonas b. Enterokokken species c. Bacteriodes species d. Escheria Coli Escheria Coli
Welke van onderstaande bacteriën kan impetigo (krentenbaard) veroorzaken? a. Staphylococcus aureus b. Escheria Coli Staphylococcus aureus
Wat hoor je bij longoedeem bij auscultatie a. Pleurawrijven b. Basaal crepiteren c. Ronchi Basaal crepiteren
Pt heeft een longembolie wat hoor je bij auscultatie? a. Pleurawrijven b. Crepiteren Pleurawrijven
Pt heeft last van Claudicatio intermittens daarnaast van incontinentie. Ook heeft patiënt koude handen en voeten, waar past dit het beste bij a. Leriche b. Fontaine Leriche
Waar komt een liesbreuk bij een vrouw het meest voor? a. Mediale liesbreuk b. Laterale liesbreuk c. Femorale liesbreuk Femorale
Wat is de minst vaak voorkomend bij diverticulose? a. Fisteling b. Bloeding Bloeding
Bij een patiënt is er een negatieve Rinne rechts, wat is er aan de hand? a. Normaal gehoor rechts b. Geleidingsverlies rechts c. Perceptieverlies rechts Geleidingsverlies rechts
lawaai doofheid geeft verlies van a. Hoge frequenties b. Lage frequenties Hoge
Iemand heeft vermoedelijk een chronische sinusitis. Welk onderzoek is nu aangewezen? a. CT b. Röntgenfoto c. MRI d. Echo CT
Waar duidt pijn in het rechter hypochondrium op? a. Geperforeerd maagulcus b. cholecystitis c. Pancreatitis cholecystitis
Bij een vrouw van boven de 50 wordt een knobbel in de borst gevoeld. Hoe groot is op basis van de leeftijd de kans dat het hier om een kwaadaardigheid gaat? a. 10% b. 20% c. 30% 10%
Wat is er bij otoscopie te zien als er sprake is van een cholesteatoom? a. Gaaf, grijs glanzend trommelvlies b. Trommelvliesperforatie met granulatieweefsel c. Het trommelvlies is niet te zien door obstructie d. Infiltraat Trommelvliesperforatie met granulatieweefsel
Hoe lang mag otrivin gebruikt worden a. 1 week b. 7-14 dagen c. 14-21 dagen 1 week
Welke heupfixatie is intramedullair? a. Dynamische heupschroef b. Kop-halsprothese c. Plaat met schroeven d. Pen met glijdende heupschroef Pen met glijdende heupschroef
Waar komen speekselstenen het meest voor? a. Gl parotis b. Gl submandularis c. Gl sublingualis Gl submandularis
welke bacteriën zijn ongevoelig voor B-lactampenicillinen? a. Gram-positieve staven b. Gram-negatieve staven Gram-negatieve staven
Bij appendicitis is er meestal sprake van een stille buik a. Juist b. Onjuist Onjuist
Welke bacterie is in Nederland verantwoordelijk voor het overgrote deel van de gevallen van impetigo a. Staph. Aureus b. Streptococ pyogenes c. Pseudomonas Staph. Aureus
De ziekte van Lyme kent vele symptomen, ook op KNO-gebied. Deze zijn onder andere: a. N. facialisparese + lymfomen b. N. facialisparese + vertiligo c. Problemen met praten en slikken N. facialisparese + lymfomen
vraag met allerlei sensibele stoornissen en gehoorsstoornissen. Waar past dit bij a. herpes a sine b. herpes c. syndroom van Ramsay Hunt syndroom van Ramsay Hunt
Wat is de curatiekans bij colorectaaltumor resectie? a. 10 b. 30 c. 50 d. 70 70
Waar zitten geen villi? a. duodenum b. jejunum c. colon d. ileum colon
Wat zit er niet in de slokdarm? a. serosa b. mucosa c. muscularis d. submucosa serosa
Vrouw, afgevallen, POF en hyperpigmentatie a. Cushing tgv medicijnen b. Cushing tgv c. Addison Addison
Botvorming verloopt a. kraakbenig collum – plexiform – lamellair b. kraakbenig collum – lamellair – plexiform c. lamellair – plexiform – kraakbenig collum kraakbenig collum – plexiform – lamellair
Hyperaldosteronisme a. adenoom hypothalamus b. adenoom hypofyse c. adenoom bijnier adenoom bijnier
IF, waar geproduceerd? a. maag b. ileum c. pancreas maag
Functie omentum majus a. darmwerking b. sappen c. voedingsstoffen naar GI d. tegengaan verspreiding infectie tegengaan verspreiding infectie
Welke bacterie is gram negatief? Bacillus, Listeria, steptococ, shigella shigella
De aorta abdominale ligt retroperitoneaal. Juist Onjuist Juist
Meest voorkomende kanker bij de man: A. Prostaat B. Darm C. Long D. Pancreas Prostaat
Wat is een Monteggia fractuur? A. Ulna luxatie, Radius fractuur B. Ulna fractuur, Radius luxatie Ulna fractuur, Radius luxatie
Casus: Man met TIA in carotis waardoor rechts krachtsverlies arm en spraakproblemen. Waar symptomatisch behandelen? A. carotis Sinistra B. carotis Dextra C. beide carotis Sinistra
Waar zit de plexus van Meissner in de darmwand? A. Mucosa B. Serosa C. Submucosa D. M. propria Submucosa
Wat is de binnenste laag van de oesofagus? A. Mucosa B. Serosa C. Submucosa D. M. Propria Mucosa
Wat veroorzaakt Gasgangreen? A. Staph. aureus B. Clostridium C. Pseudomonas Clostridium
Casus: Man met syndroom van Cushing: Volle maan gezicht, huidsverkleuring. Oorzaak? A. Prednison B. Hypofyseadenoom C. Bijniertumor Hypofyseadenoom
Wat is geen gramnegatieve bacterie? e. Salmonella f. Clostridium g. E. coli h. Legionella Clostridium
Waar zitten varices het vaakste a. Antero-lateraal b. Antero-mediaal (= VSM) c. Postero-mediaal d. Postero-lateraal(= VSP) Antero-mediaal
Wat is de functie van de utriculus: a. Hoekversnelling b. Horizontale verplaatsing c. Verticale verplaatsing Horizontale verplaatsing
Wat is de behandeling van 3e graads hemorroiden? a. Hemoroidectomie b. Bandje Bandje
Patiënt heeft door maagresectie geen productie intrinsic-factor. Welk soort vitaminetekort? a. K b. C c. B12 B12
Wat gebeurt er met de druk na een lange continue afsluiting van de buis van Eustagius? a. Blijft gelijk b. Hoger c. Lager Lager
Wat is een Galeazzi fractuur? a. radiusschachtfractuur met luxatie van het distal radio-ulnaire gewricht b. ulnaschachtfractuur met een radiuskop-luxatie radiusschachtfractuur met luxatie van het distal radio-ulnaire gewricht
Waar komen ulcera van de maag t.g.v. H pylori infectie het vaakste voor? a. Fundus b. Antrum c. Cardia d. Corpus Antrum
Waar komt de ziekte van Crohn het meeste voor? a. Terminale ileum b. Sigmoid Terminale ileum
m. obliquus internus bevindt zich in het lieskanaal: a. Juist b. Onjuist Juist
Wat is een cruris fractuur? a. breuk in tibia en fibula b. breuk met abcesvorming c. open fractuur breuk in tibia en fibula
Bij welk type liesbreukoperatie wordt geen kunststof matje gebruikt? a. Soppa b. Lichtenstein c. Shouldice Shouldice
Foramen epiploicum is: a. endolymfe-perilymfe overgang b. verbinding bursa omentalis met peritoneumholte c. verbinding choledochus en pancreas verbinding bursa omentalis met peritoneumholte
Immuunmodulerende therapie, welke kanker? a. bot b. planocellulair gemetastaseerd c. melanoom gemetastaseerd d. pancreas melanoom gemetastaseerd
wat is bij onderstaande vaten de juiste volgorde van lateraal naar mediaal A. v. parva-v. perforantes-v.femoralis B. v. femoralis-v.perforantes- v.parva C. v.perforantes-v.parva-v.femoralis v. parva-v. perforantes-v.femoralis
Er komt een vrouw met anorexie, gewichtsverlies en hyperpigmentatie van littekens, wat is het meest waarschijnlijk? A. Addison B. Cushing C. Hypofyseadenoom Addison
1. Waarmee kan je een cerumenprop verweken? a. Kraanwater b. Zonnebrandolie c. Hypotone zoutoplossing d. Azijn Zonnebrandolie
Created by: Melsie
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards