Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 2

Hier voel ik me thuis

TermDefinition
de voorzitter iemand die een vergadering, bestuur, vereniging enz. leidt
het gevolg iets dat door en na iets anders gebeurt
behandelen op een bepaalde manier omgaan met
bezitten hebben
dwingen door macht uit te oefenen zorgen dat iemand iets doet
zich realiseren goed begrijpen , beseffen
verdelen iedereen een deel geven
vermijden voorkomen dat iets (je) gebeurt
verzinnen door goed te denken vinden
alleenstaand als je geen partner hebt
verantwoordelijk met de verplichting iets te verantwoorden
verlegen bang en onzeker als er andere mensen bij zijn
vervelend onaangenaam, niet leuk
beseffen goed begrijpen
de taak werk dat je moet doen
de vertegenwoordiger iemand die namens een andere persoon of organisatie optreedt
de woordvoerder iemand die names een ander of anderen spreekt
zich verontschuldigen zeggen dat het je spijt en excuus vragen
heetisch heel drukte
een salvo van veel
recuperen terughalen
spectaculair als iets verbazing opwekt
zorgvuldig met veel aandacht en nauwkeurig
nogmaals nog een keer
de aanleiding wat iets laat gebeuren
zodra meteen als of toen
naar de aanleiding van naar de oorzaak en gelegenheid, door iets gegeven
de kwestie aangelegenheid
vanuit vanaf welke plek iets gebeurt
afhankeljik als je hulp van anderen nodig hebt
advertentie aankondiging of reclame in een krant of tijdschrift
plakken iets met lijm bevestigen
zoekraken ergens belanden waar je het niet meer kunt vinden
nauwelijks bijna niet
blijkbaar zoals je aanneemt, zoals iets je duidelijk wordt
de maatregel besluit over hoe iets wordt opgelost of veranderd
de omgeving gebied in de buurt
de omstandigheid zoals iets is bij een bepaalde gebeurtenis
het beleid manier waarop je iets regelt en leidt
het onderscheid verschil in de manier waarop je wordt behandeld
beschikken over beschikbaar maken of zijn
besteden aan geld uitgeven
ontbreken er niet bij zijn, terwijl dat wel verwacht wordt
vermelden officieel noemen
behoorlijk zoals het hoort
degelijk met een goede kwaliteit
fundamenteel behorend tot de belangrijkste kenmerken van iets
gemeenschappelijk als iets voor meer mensen is of geldt
geregeld op regelmatige tijden
onvoldoende laag waarderingscijfer
voldoende zoveel, zo goed enz. als nodig is
eveneens ook, gelijktijdig
immers namelijk, want
trouwens daar komt nog bij
raken terechtkomen of worden
wiens van wie
de huisvesting plaats om te wonen
opnemen deel van een geheel laten worden
de hoeveelheid hoeveel van iets is
opvallen aandacht trekken door bepaalde kenmerken
armoede situatie dat iemand te weinig heeft om van te leven
Created by: yellowrose2011
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards