Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Corona d'Aragó

QuestionAnswer
Biga El formen els patricis de les ciutats
Pactisme El rei compartia el poder amb els grups més rics
Drassanes Instal·lació on es construien i reparaven els vaixells. Avui dia s'hi construeixen transatlàntics i superpetroliers.
Remences Eren pagesos sotmesos als senyors feudals. No podien abandonar les terres que treballaven, sense haver pagat la remença.
Consell de Cent Institució de govern a la ciutat de Barcelona establerta al segle XIII i que va perdurar fins al segle XVIII. Els seu nom té l'origen al nombre dels seus membres,que eren cent.
Corts catalanes Eren reunions del representants dels privilegiats i el rei, on es pactaven les lleis de la Corona d'Aragó.
Roger de Flor Cavaller templer i cabdill mercenari al servei de la Corona d'Aragó. Va exercir com un dels capitans dels temibles almogàvers.
Compromís de Casp Reunió dels representans dels estats d'Aragó, València i Catalunya que tenien per objectiu decidir qui succeiria l'ultim rei del casal de Barcelona Martí l'Humà
Roger de Llúria Va ser almirall de la flota catalanoaragonesa, la qual va dirigir brillantment. Va defensar Sicília i els drets del reis de la Corona d'Aragó.
Call jueu Eran barris separats que tenien autoritats pròpies, es regien per unes lleis particulars i disposaven de la sinagoga.
Martí l'Humà Va ser l'ultim rei de la casa comtal de Barcelona. Va morir sense fills.
La Busca Era el partit dels artesans i mercaders de Barcelona. Aspiraven a controlar el govern municipal per aconseguir més privilegis i llibertats.
Pogrom Persecucions contra els jueus que sovint acabaven amb assasinats massius
Consolat de mar Tribunal que tenia poder judicial per resoldre els problemes que sorgien entre mercaders.
Created by: jguitartv