Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woorden Thema 8 MM

Mens en Maatschappij woorden thema 8 BK

Begrip Uitleg
absolutisme Manier van besturen waarbij de koning alle macht heeft.
accijns Extra belasting op ongezonde en milieuvervuilende producten.
behoefte Alles wat je nodig hebt of graag wilt hebben.
bestemmingsplan Plan van de gemeente waarin staat waar de grond in de gemeente voor gebruikt mag worden: wonen, winkels, sport, bedrijven.
brutoloon Het loon dat je met je baas afspreekt.
collectieve goederen Goederen en diensten die voor iedereen zijn en door de overheid betaald worden.
democratie Manier van besturen waarbij het volk veel invloed heeft op hoe het land wordt geregeerd.
grondwet Wet waarin staat hoe het land bestuurd moet worden.
mensenrechten Rechten die ieder mens zou moeten hebben.
minister Iemand die in de regering zit en over één onderwerp gaat.
minister-president De leider van de groep ministers.
nettoloon Het loon dat je baas aan jou overmaakt. Dat is het brutoloon waar de belasting en de sociale premies af zijn gehaald.
rechtsstaat Een land met een eerlijke en onafhankelijke rechtspraak.
politieke partij Groep mensen met dezelfde ideeën over het bestuur van een land of gemeente.
regering Het bestuur van een land. In Nederland zijn dat de koningin en de ministers.
revolutie Snelle en totale verandering.
rijksbegroting Overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven van de overheid voor het volgend jaar.
sociale zekerheid De overheid zorgt ervoor dat mensen die niet kunnen werken een uitkering krijgen.
staatsschuld Als de overheid geld leent, ontstaat er een staatsschuld.
Tweede Kamer Groep van 150 mensen die door het volk worden gekozen. De Tweede Kamer controleert de regering en keurt wetten goed.
verkiezingen Dag waarop mensen mogen stemmen op een persoon (van een politieke partij) door wie ze bestuurd willen worden.
wetten Regels in een land waaraan iedereen zich moet houden.
zetel Plaats in de Eerste of Tweede Kamer.
Created by: vavdpas
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards