Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enska í Ísl.

Enska

TermDefinition
Dismal science What economics is sometimes known as.
Anthropology Mannfræði
Biology Líffræði
Chemistry Efnafræði
Paediatrics Barnalækningar
Ecology Vistfræði
Economics Hagfræði
Linguistics Málvísindi
Oncology Æxlafræði
Ophthalmology Augnlækningar
Mathematics Stærðfræði
Meterology Veðurfræði
Palaeontology Steingeirvingafræði
Physics Eðlisfræði
Psycology Sálfræði
Zoology Dýrafræði
Equations Jöfnur
Allude to Ýja að, vísa óbeint til
Applicable Eiga við
Attribute Rekja til, eigna
Bias Hlutdrægni
Breakthrough Tímamót
Convey Gefa til kynna
Delve into Kafa í
Demonstrable Sýnilegur
Derive from Hljóta
Determine Ákveða
Encompass Umlykja
Huckster Götusali
Imperative Áríðandi
Inextricably óaðskiljanlegt
Interaction Samskipti
Mask fela
patent einkaleyfi
realise Átta sig á
Terms Skilmálar
Vet Rannsaka gaumgæfilega
Technophile Tæknivædd
Technophobe Tæknifælinn
Module Eining, sjálfstæður hluti í samvirku kerfi
Outside chance Nánast ekki til
Esoteric Leyndur / dulinn
Bombardment Hríð, sífelldur straumur (af t.d. spurningum)
Congenical Meðfæddur
Subject Láta eh sæta einhverju
Quid Sterlingspund
Shan Forðast
Quaint Sérkennilegur
Obsolete Úreltur
Anguished Kvalinn
Access Aðgangur
State of the art Fyrsta flokks
Go astray Týnast
Superficial Yfirborðskenndur
Underbit Undirbjóða
Oddity Undarlegheit
Bargain Kjarakaup
Overrun Leggja undir sig
Bulky Fyrirferðamikill, stór
Devotee Unnandi, aðdáandi
Overpopulate Yfirfullt af fólki
Downplay Gera lítið úr
Underpay Of lálaunaður
Uphold Styðja við
Overdo Gera of mikið
Downsize Skera niður
Uplift Lifta upp
Underestimate Vanmeta
Undergo Gangast undir
Overrule Neita
Undertake Taka á sig/ Taka yfir
Uproot Taka tré upp frá rótum/ Taka barn frá heimili sínu
Overhear Heyra eitthvað sem maður á ekki að heyra
Downgrade Fara niður á lægra stig
Overthrow Vald tekið af einhverjum
Experimental study Tilraunarannsókn
Correlational study Samanburðarrannsóknir
Naturalistic observation (field study) Raunvísindarannsókn
Survey Könnun
Case study Tilviks rannsókn
Credid Færa einhverjum eitthvað til tekna
Spell out Útskýra í smáatriðum
Irony Kaldhæðni
Proceed Halda áfram
Deduction Afleiðsla
Cause (caused explanation) Orsakagreinagerð
Intelectual trivialities Vitsmunaleg smáræði
Mideval Miðalda-
Formidable Ægileg
Shine trough Áberandi
Empirical Raunvísindalegur
Deduce / Infer Komast að þvíað eh sé sattvegna annara hluta sem við vitum að séu sannir
Deduction / Inference Komasst að niðurstöðu
Intuit Hefur tilfinningu fyrir að eh sé satt þó þú vitir ekkert um það
Intuition Innsæi, finna á sér að eitthvað sé einhvernvegin
Intuitive Hugsa með innsæinu sínu
Hunch Grunur
Counterintuitive Virðist ekki raunhæft
Created by: karitas03