Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enska í Ísl.

Enska

TermDefinition
Dismal science What economics is sometimes known as.
Anthropology Mannfræði
Biology Líffræði
Chemistry Efnafræði
Paediatrics Barnalækningar
Ecology Vistfræði
Economics Hagfræði
Linguistics Málvísindi
Oncology Æxlafræði
Ophthalmology Augnlækningar
Mathematics Stærðfræði
Meterology Veðurfræði
Palaeontology Steingeirvingafræði
Physics Eðlisfræði
Psycology Sálfræði
Zoology Dýrafræði
Equations Jöfnur
Allude to Ýja að, vísa óbeint til
Applicable Eiga við
Attribute Rekja til, eigna
Bias Hlutdrægni
Breakthrough Tímamót
Convey Gefa til kynna
Delve into Kafa í
Demonstrable Sýnilegur
Derive from Hljóta
Determine Ákveða
Encompass Umlykja
Huckster Götusali
Imperative Áríðandi
Inextricably óaðskiljanlegt
Interaction Samskipti
Mask fela
patent einkaleyfi
realise Átta sig á
Terms Skilmálar
Vet Rannsaka gaumgæfilega
Technophile Tæknivædd
Technophobe Tæknifælinn
Module Eining, sjálfstæður hluti í samvirku kerfi
Outside chance Nánast ekki til
Esoteric Leyndur / dulinn
Bombardment Hríð, sífelldur straumur (af t.d. spurningum)
Congenical Meðfæddur
Subject Láta eh sæta einhverju
Quid Sterlingspund
Shan Forðast
Quaint Sérkennilegur
Obsolete Úreltur
Anguished Kvalinn
Access Aðgangur
State of the art Fyrsta flokks
Go astray Týnast
Superficial Yfirborðskenndur
Underbit Undirbjóða
Oddity Undarlegheit
Bargain Kjarakaup
Overrun Leggja undir sig
Bulky Fyrirferðamikill, stór
Devotee Unnandi, aðdáandi
Overpopulate Yfirfullt af fólki
Downplay Gera lítið úr
Underpay Of lálaunaður
Uphold Styðja við
Overdo Gera of mikið
Downsize Skera niður
Uplift Lifta upp
Underestimate Vanmeta
Undergo Gangast undir
Overrule Neita
Undertake Taka á sig/ Taka yfir
Uproot Taka tré upp frá rótum/ Taka barn frá heimili sínu
Overhear Heyra eitthvað sem maður á ekki að heyra
Downgrade Fara niður á lægra stig
Overthrow Vald tekið af einhverjum
Experimental study Tilraunarannsókn
Correlational study Samanburðarrannsóknir
Naturalistic observation (field study) Raunvísindarannsókn
Survey Könnun
Case study Tilviks rannsókn
Credid Færa einhverjum eitthvað til tekna
Spell out Útskýra í smáatriðum
Irony Kaldhæðni
Proceed Halda áfram
Deduction Afleiðsla
Cause (caused explanation) Orsakagreinagerð
Intelectual trivialities Vitsmunaleg smáræði
Mideval Miðalda-
Formidable Ægileg
Shine trough Áberandi
Empirical Raunvísindalegur
Deduce / Infer Komast að þvíað eh sé sattvegna annara hluta sem við vitum að séu sannir
Deduction / Inference Komasst að niðurstöðu
Intuit Hefur tilfinningu fyrir að eh sé satt þó þú vitir ekkert um það
Intuition Innsæi, finna á sér að eitthvað sé einhvernvegin
Intuitive Hugsa með innsæinu sínu
Hunch Grunur
Counterintuitive Virðist ekki raunhæft
Created by: karitas03
Popular Standardized Tests sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards