Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hoorcollege 2

Anatomie en fysiologie

QuestionAnswer
Wat is een weefsel? Groep cellen die gelijk zijn qua structuur en een gemeenschappelijke functie hebben.
Noem 4 soorten weefsels Epitheelweefsel, bindweefsel, spierweefsel, zenuwweefsel.
Bindweefsel Omgeeft alle cellen in het lichaam en komt nooit in contact met de buitenwereld, er zit altijd epitheel omheen.
Welke soorten bindweefsel bestaan er? Bindweefsel in engere zin, vloeibaar bindweefsel en steunbindweefsel.
Wat zijn de bouwstenen van bindweefsel? grondsubstantie, vezels en cellen.
Wat is de matrix van bindweefsel? grondsubstantie en vezels.
Welke cellen bevinden zich in bindweefsel? gefixeerde en vrije cellen.
Fibroblast Een van de twee meest voorkomende gefixeerde cellen in bindweefsel in engere zin. Ze zijn altijd aanwezig en scheiden hyaluronzuur uit, maken de grondsubstantie visceus en scheiden eiwitten uit.
Fibrocyt Tweede meest voorkomende gefixeerde cel. Ze zijn gedifferentieerd uit fibroblasten.
Adipocyt Vetcel
Mesenchymale cellen stamcellen, ze helpen bij verwondingen door dochtercellen te maken.
Macrofagen Eten indringers in het weefsel op. Ze stimuleren het immuunsysteem en verdedigen het lichaam.
Mestcellen Zijn kleine, mobiele bindweefselcellen vlakbij bloedvaten gevuld met histamine en heparine.
Basofilen Bloedcellen die in beschadigde weefsels binnen komen.
Lymfocyten Reizen door alle weefsels en nemen toe bij weefselbeschadiging.
Microfagen fagocyterende bloedcellen die normaal bewegen door bindweefsel in kleine aantallen. Woorden aangestuurd door de chemicaliën van macrofagen en mestcellen.
Melanocyten pigmentcellen.
Welke vezels bevinden zich in bindweefsel? collageenvezels, reticulaire vezels, elastinevezels.
Collageenvezels Bundel vezelige eiwit subeenheden samengewonden als een touw. Ze zijn flexibel maar sterk.
Reticulaire vezels Dezelfde vezels als collageenvezels, maar anders gerangschikt. Ze zijn dunner en vormen een netwerk. Ze stabiliseren posities van andere structuren.
Elastinevezels Bevatten elastine. Ze zijn vertakt en golvend.
Grondsubstantie proteoglycaqnen en glycoproteïne
Waarin kan bindweefsel in engere zin onderscheiden worden? Losmazig en vast bindweefsel.
Losmazig bindweefsel Het verpakkingsmateriaal van het lichaam. Vult ruimtes tussen organen.
Waarin kan losmazig bindweefsel onderscheiden worden? areolair bindweefsel, adipeus bindweefsel en reticulair bindweefsel.
areolair bindweefsel Bevat alle soorten vezels maar is random georganizeerd en lage dichtheid vezels. Bevat: fibroblasten, macrofagen, witte bloedcellen, vetcellen en mestcellen.
Wat is de functie van areolair bindweefsel? verbinding, vocht vasthouden, afweer, voedselopslag en transport.
Adipeus bindweefsel Bevat vetcellen in hoge dichtheid (adipocyten) en het is goed doorbloed.
Wat is de functie van adipeus bindweefsel? voedselopslag, isolatie, schokdemping en ondersteuning.
Reticulair bindweefsel Bevat reticulaire vezels in lage dichtheden. Ze maken een vangnet voor functionele cellen in organen. Ze bevatten ook fibroblasten, macrofagen en fibrocyten.
Wat is de functie van reticulair bindweefsel? Het opvangen van gespecialiseerde cellen in organen.
Vast bindweefsel Bestaat voor het grootste deel uit vezels.
Waarin is vast bindweefsel te onderscheiden? regulair bindweefsel, irregulair bindweefsel en elastisch bindweefsel.
regulair bindweefsel bevat collageenvezels die parallel gerangschikt zijn, bevatten ook elastine vezels.
Wat is de functie van regulair bindweefsel? Geven steun tegen trekbelasting in een specifieke richting.
Irregulair bindweefsel Hetzelfde als regulair bindweefsel maar hierbij is er geen orde in de rangschikking.
Wat is de functie van irregulair bindweefsel? Zorgt voor steun en verbinding in alle richtingen.
Elastisch bindweefsel bevat vooral elastine vezels maar ook collageenvezels in dikke bundels.
Wat is de functie van elastisch bindweefsel? Het stabiliseren en elastische verbindingen maken.
Wat zijn steunbindweefsels? Kraakbeen en bot
Wat is de matrix van kraakbeen? Een gel van polysacchariden met chondroitine sulfaten.
Wat is de functie van chondroitine sulfaten? Complexen vormen met eiwitten in de grondsubstantie en proteoglycanen produceren.
Kraakbeencellen chondrocyten
Welke cellen bevinden zich in de matrix van kraakbeen? chondrocyten
lacunae Kleine kamers in de kraakbeenmatrix
Antiangiogenesis factor Geproduceerd door chondrocyten waardoor er geen bloeduitwisseling in kraakbeen loopt.
Waardoor is kraakbeen afgesloten van andere weefsels? Perichondrium
Perichondrium Bestaat uit de buitenste vezelige laag en de binnenste cellulaire laag.
Interstitiële groei chondrocyten in de matrix vermeerderen en de dochtercellen produceren nieuwe matrixcomponenten.
Appositionele groei Nieuwe lagen worden aan het oppervlakte toegevoegd.
Welke soorten kraakbeen bestaan er? hyalien kraakbeen, elastisch kraakbeen en vezelig kraakbeen.
Hyalien kraakbeen Meest voorkomende type kraakbeen.
Wat is de functie van hyalien kraakbeen? Vermindert de wrijving tussen benige oppervlaktes.
Wat is de functie van elastisch kraakbeen? ondersteuning en kan vervormen zonder schade.
Wat is de functie van vezelig kraakbeen? Weerstaat compressie, beschermt bot op bot contact maar heeft beperkte beweeglijkheid.
Botcellen osteocyten
hoe communiceren osteocyten? via canaliculi
buitenste laag van bot periosteum
Hoe wordt weefselbeschadiging opgelost? ontstekingsfase en regeneratiefase.
Created by: 100000375950394
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards