Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 06

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Daar heb ik geen commentaar … commentaar hebben op
Gecondoleerd … het overlijden van uw vader. condoleren met
Wat kan je daar… concluderen ? concluderen uit
Hij werd geconfronteerd … de realiteit. confronteren met
Dat kan je niet constateren … het onderzoek. constateren uit
Ik dank u … uw aandacht. danken voor
Dat hebben we … jou te danken. te danken aan
Op dit liedje heb ik voor het eerst … mijn vrouw gedanst. dansen met
Wil je deelnemen … de wedstrijd? Vul dan dit formulier in. deelnemen aan
We betuigen onze oprechte deelneming … het verlies. deelneming betuigen met
Hij deelde de taart … vijf. delen in
Het jongetje deelt zijn snoepjes … zijn vriendjes. delen met
Je moet 20 delen … 5. delen door
Ze denkt … haar familie. denken aan
Denk je … / … de kinderen ? denken om/aan
Denk er nog eens … (na). (na)denken over
Wat denk je van het voorstel ? denken van
Waar… dient dat toestel ? dienen tot
Hij is dol … ijs. dol zijn op
Ondanks het lawaai ging de leerkracht … met de les. doorgaan met
De leraar dreigt … extra huiswerk als we niet opletten. dreigen met
Ik heb vannacht … iets raars gedroomd. dromen over
Hij droomt … een job bij de post. dromen van
Ze hebben het druk … de renovatie van hun huis. het druk hebben met
De ploeg moet zich niet druk maken … /… die wedstrijd. zich druk maken om/over
Created by: dirk.bouckaert
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards