Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Delftse methode 1

12. Op de markt

QuestionAnswer
za jedyne voor slechts
pół kilo pond
ze wszystkiego van alles
w celu terecht
zarówno... jak i... zowel... als...
z którego waarvan
prowadzony grdreven
głośny głos luide stem
uwaga de aandacht
powód reden
więcej warte meer waard
porównując z vergeleken met
w ciągu dnia in de loop van de dag
nie sądzisz? vind je ook niet?
z jakiego powodu? om welke reden?
dosyć prosty vrij eenvoudig
przyciągnąć uwagę de aandacht te trekken
inaczej mówiąc met andere worden
ponadto trouwens
faktycznie immers
i udało się? en lukte het?
udało się het is gelukt
Ona ma torbę przy sobie Zij heeft een tas bij zich
najwięcej meest
najmniej minst
najchętniej liefst
mówi się że men zegt dat
coś jeszcze? anders nog?
w ten sposób daardoor
możesz również odwiedzić je kunt ook terecht
dlaczego tak jest? hoe komt dat?
niech spojrze eens kijken
proszę podać Geeft u maar
tak, ale dat wel, maar
ile kosztują dzisiaj pomidory? Wat kosten de tomaten vandaag?
tak, chętnie. ja, graag.
wkrótce binnenkort
targować się afdingen
opuścić z ceny afkrijgen van de prijs
to znaczy dat wil zeggen
tzn. d.w.z.
Created by: brunette