Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vegyesház - fogalmak

6.3

QuestionAnswer
Az ország összefüggő, nagyobb területein szinte királyként uralkodó nagybirtokos. tartományúr
E törvény szerint a nemesi birtok csak családon belül öröklődhet. ősiség
Földesúri függés alatt álló város Magyarországon, amelyet fal nem vett körül. mezőváros
A szerviensekből kialakult társadalmi réteg tagja. nemes
A királyt kiskorúsága idején helyettesítő személy. kormányzó
Az oszmán-török hódítás ellen az ország déli határán épült erődítmény. végvár
A magyar főurak elnevezése a 13-14. században. báró
A főurak bíráskodása jobbágyaik felett. úriszék
I. Károly olasz mintára veretett értékálló pénze. aranyforint
A jobbágyok terményjáradéka. Beszedését (Nagy) Lajos kötelezővé tette. kilenced
Kiváltságokkal rendelkező, a király fennhatósága alá tartozó, fallal körülvett város. szabad királyi város
I. Károly idején a kereskedők által a határon fizetett adó. harmincadvám
A bányászatból származó regáléjövedelem, egy részét I. Károly a földbirtokosoknak engedte át. bányabér
A jobbágyok által a királynak jobbágytelkenként fizetett adó. kapuadó
Luxemburgi Zsigmond idején a jobbágytelkek alapján a nemesek által kiállított haderő. telekkatonaság
Fizetésért harcoló katonákból álló fegyveres erő. zsoldos hadsereg
Mátyás király híres könyvtárából való könyv. corvina
Mátyás király által szinte minden évben beszedett adó a hadsereg fenntartására. rendkívüli hadiadó
Created by: toritanarom