Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Aparell digestiu

Preguntes d'anatomia de l'aparell digestiu

QuestionAnswer
Com s'anomena el múscul (o lligament) que subjecta l'angle duodenojejunal? Múscul suspensori del duodé o de Treitz o lligament frenocòlic.
Quina distància té el cec? 6 cm
Quina longitud té l'apèndix vermiforme? Des de 2 cm a 20, fent de mitja uns 9 cm.
L'apèndix comunica amb el cec per la seva part.. Posteroesquerre
Amb quines estructures es relaciona el cec a través del peritoneu parietal posterior? Amb la fàscia transversalis i el múscul iliopsoes.
Amb quines estructures es relaciona el colon ascendent a través de la fàscia de coalescència parietomesocòlica dreta? Amb la fàscia transversalis, el múscul quadrat lumbar i el múscul transvers de l'abdomen.
L'angle còlic esquerre té una porció.. Toracoabdominal.
On comença i on acaba el colon sigmoide? Comença en relació amb el múscul psoes major (on acaba el descendent) i acaba a nivell de la 3a vèrtebra sacra (S3).
Com s'anomena el fet que tot el colon sigui més llarg del normal? I només el sigmoide? Dolicolon o dolicolonsigmoide.
Quines són les porcions del colon que poden variar de longitud? L'apèndix vermiforme, el colon transvers i el colon sigmoide.
Com s'anomena l'espai darrere del recte on pot haver-hi infeccions? Espai isquioanal.
Què és la vàlvula de Gubaroff? El plec de la mucosa a nivell del càrdies de l'estómac que ajuda com a mecanisme anti-reflux.
Com s'anomena l'esfínter de la papil·la duodenal major o Carúncula? Esfínter d'Oddi.
Quines estructures formen el meso ventral? El lligament falciforme, el fetge i l'epipló menor.
Quines estructures formen el meso dorsal? El lligament gastroesplènic, la melsa i el lligament pancreatoesplènic.
Per quines estructures està format el mesocolon transvers definitiu? Pel mesocolon transvers primiriu i part del mesogastri dorsal que forma la fàscia de coalescència retropancreàtica o de Told I.
Perquè es produeix la fàscia de coalescència mesomesogàstrica? Pel creixement caudal del mesogastri dorsal per sota del colon transvers tancant el sac dels epiplons.
Per quines estructures està format el lligament gastrofrènic? Per la fàscia de coalescència retropancreàtica o de Told I i la gastromesogàstrica.
Quina és la paret lateral dreta del triangle Hepatobiliar de Calot? La vesícula biliar i el conducte cístic.
Quina estructura passa per darrere de la unió entre el segment mòbil (bulb duodenal) i el segment fix del duodè? L'artèria gastroduodenal.
Per què està formada la fàscia de coalescència de Treiz? Per la translació posterior del duodè i el cap del pàncrees = fàscia retroduodenopancreàtica.
Quines parts del còlon són considerades vísceres intraperitoneals? L'apèndix vermiforme, el cec, el colon sigmoide (amb el mesocolon sigmoide) i el colon transvers (excepte la punta dreta = preduodenopancreàtica).
Quina part del colon és considerada una VIPT (víscera intraperitoneal de transició)? La part superior del recte.
Quines branques té l'artèria mesentèrica superior? L'artèria còlica mitjana, artèria còlica dreta, artèria iliocòlica, artèries cecals i artèries iliojejunals.
Quines branques té l'artèria mesentèrica inferior? Artèria còlica esquerra, artèries sigmoïdals i artèria rectal superior (o hemorroïdal).
Entre quines artèries té lloc l'anastomosi intermesentèrica arterial de Riolano? Entre les branques ascendents de l'artèria còlica mitjana i de l'artèria còlica dreta.
Com s'anomenen les elevacions que es troben a l'arèola mamària? I quan augmenten durant la gestació? Tubercles de Morgagni. Tubercles de Montgomery.
Com detectem i què és la cianosi? Mirant la tonalitat de la cara transicional dels llavis que es torna blavosa per una mala oxigenació de la sang.
Quins elements trobem a la paret superior del paladar? Papil·la incisiva, plecs transversos, rafe palatí, torus palatí, úvula palatina i relleu de les glàndules palatines.
En quin ordre se situen el nervi hipoglós, l'artèria i la vena linguals de superficial a profund? Vena lingual - nervihipoglós - (múscul hioglós) - artèria lingual.
Per quines estructures està format l'anell limfàtic de Waldeyer? Per l'amígdala faríngia, la palatina, la lingual, la tubària i els cordons limfoides.
Quina part de la còclea connecta amb la finestra oval? La rampa vestibular que és la superior.
Quina part de la còclea connecta amb la finestra rodona? La rampa timpànica que és la rodona.
Amb quina estructura es relaciona per sota la cavitat timpànica? Amb la vena jugular interna.
Created by: Evora Igual